Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.

 1. Przedmiot przeprowadzonych konsultacji:

Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim w sprawie „Programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”, zostały przeprowadzone na podstawie Uchwały Nr LIII/337/2010 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 8 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2010 r., Nr 91, poz. 1317) oraz na podstawie Zarządzenia Nr 151/22 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 10 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim w zakresie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.

 1. Cel konsultacji:

Celem przeprowadzonych konsultacji było zebranie uwag, opinii i wniosków w sprawie wypracowania obszarów priorytetowych i zakresu zadań publicznych do realizacji we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24  kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2023, a także budowa dialogu obywatelskiego.

 1. Przebieg konsultacji:

Etap I – kampania informacyjna – ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji.

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z formularzem konsultacji i projektem uchwały zostało w dniu 17 października 2022 r.:

 1. zamieszczone na stronie internetowej krosnoodrzanskie.pl,
 2. zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim,
 3. wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim,
 4. rozesłane drogą elektroniczną do organizacji pozarządowych.

Projekt uchwały dostępny był również do wglądu w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim oraz w Centrum Aktywności Lokalnej w Krośnie Odrzańskim przy  ul. Piastów 2. Konsultacje zostały przeprowadzone w dniach 17-30.10.2022 r.

Etap II – zgłaszanie uwag i opinii.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji nie zgłoszono uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Informacja zamieszczona w dniu 2 listopada 2022 r.

 

__________________________________

Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.

Przedmiot konsultacji: projekt uchwały Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.

Czas rozpoczęcia konsultacji: 17 października 2022 r.

Czas zakończenia konsultacji: 30 października 2022 r.

Forma konsultacji: konsultacje pisemne.

Opinie do projektu uchwały należy składać na załączonym formularzu do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim przy ul. Parkowej 1, w budynku A – urna przy wejściu głównym, listownie na adres: Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, 66 – 600 Krosno Odrzańskie; mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w terminie do 30 października 2022 r. Projekt uchwały został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie www.bip.krosnoodrzanskie.pl (Organizacje pozarządowe – konsultacje projektów uchwał) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim.

Konsultacje przeprowadza się zgodnie z Zarządzeniem Nr 151/22 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 10 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim w zakresie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 oraz według zasad określonych w uchwale Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim nr LIII/337/10 z dnia 8 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2010, Nr 91, poz. 1317).

Informacja zamieszczona w dniu 17 października 2022 r.

Załączniki

_____________________________________________________

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.

 1. Przedmiot przeprowadzonych konsultacji.

Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim w sprawie „Programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”, zostały przeprowadzone na podstawie Uchwały Nr LIII/337/2010 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 8 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2010 r., Nr 91, poz. 1317) oraz na podstawie Zarządzenia Nr 141/21 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 26 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.

 1. Cel konsultacji.

Celem przeprowadzonych konsultacji było zebranie uwag, opinii i wniosków w sprawie wypracowania obszarów priorytetowych i zakresu zadań publicznych do realizacji we współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2022, a także budowa dialogu obywatelskiego.

 1. Przebieg konsultacji.

Etap I – kampania informacyjna – ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji.

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z formularzem konsultacji i projektem uchwały zostało w dniu 27 października 2021r.:

 1. zamieszczone na stronie internetowej krosnoodrzanskie.pl,
 2. zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim,
 3. wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim,
 4. rozesłane drogą elektroniczną do organizacji pozarządowych.

Projekt uchwały dostępny był również do wglądu w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim oraz w Centrum Aktywności Lokalnej w Krośnie Odrzańskim przy  ul. Piastów 2. Konsultacje zostały przeprowadzone w dniach 27.10.2021 r. – 09.11.2021 r.

Etap II – zgłaszanie uwag i opinii.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji zgłoszono następujące uwagi:

Lp.

Podmiot

zgłaszający uwagi

Propozycja zmian

Przyjęte stanowisko

1.

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum

Wprowadzić zapis o tworzeniu warunków do rozwoju ekonomii społecznej na terenie

Gminy Krosno Odrzańskie.

Propozycja została uwzględniona
w Rozdziale 2 § 4 poprzez dodanie pkt 11) tworzenie warunków do rozwoju ekonomii społecznej na terenie Gminy Krosno Odrzańskie.

2.

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum

Zakup usług dotyczących realizacji zadań własnych gminy na zasadach
i w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych.

Propozycja nie została uwzględniona.

Informacja zamieszczona w dniu 12 listopada 2021 r.

 

 

___________________________________________________________________________

Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.

Przedmiot konsultacji: projekt uchwały Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.

Czas rozpoczęcia konsultacji: 27 października 2021 r.
Czas zakończenia konsultacji: 9 listopada 2021 r.
Forma konsultacji: konsultacje pisemne.

Opinie do projektu uchwały należy składać na załączonym formularzu do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim przy ul. Parkowej 1, w budynku A – urna przy wejściu głównym, listownie na adres: Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, 66 – 600 Krosno Odrzańskie; mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   w terminie do 9 listopada 2021 r. Projekt uchwały został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.krosnoodrzanskie.pl (Organizacje pozarządowe – konsultacje projektów uchwał) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim.
Konsultacje przeprowadza się zgodnie z Zarządzeniem Nr 141/21 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 26 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 oraz według zasad określonych w uchwale Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim nr LIII/337/10 z dnia 8 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2010, Nr 91, poz. 1317).
 
Informacja zamieszczona w dniu 27 października 2021 r.

Załączniki

______________________________________________

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

1. Przedmiot przeprowadzonych konsultacji
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi przeprowadzone przez Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim w dniach od 30 października 2020 r. do 5 listopada października 2020 r. miały na celu zebranie wniosków, uwag i zastrzeżeń dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi na rok 2021.
2. Przebieg konsultacji
Konsultacje były prowadzone w następujących etapach:
ETAP 1
Kampania informacyjna.
Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji:
a) zamieszczono na stronie www.krosnoodrzanskie.pl, BIP Urzędu Miasta oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta,
b) wysłano drogą pocztową do wszystkich organizacji.
ETAP 2
Zgłaszanie uwag i opinii.
W dniach od 30 października 2020 r. do 5 listopada 2020 r. zbierano informacje od organizacji pozarządowych na stosownych formularzach. W wyniku przeprowadzonych konsultacji nie zgłoszono uwag do przedłożonego projektu uchwały.

 

Informacja zamieszczona w dniu 13 listopada 2020 r.

 
_____________________________________________________
Przedmiot konsultacji: projekt uchwały Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.
Czas rozpoczęcia konsultacji: 30 października 2020 r.
Czas zakończenia konsultacji: 5 listopada 2020 r.
Forma konsultacji: konsultacje pisemne.
Opinie do projektu uchwały należy składać na załączonym formularzu do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim przy ul. Parkowej 1, w budynku A – urna przy wejściu głównym, listownie na adres: Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, 66 – 600 Krosno Odrzańskie; mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub faxem 68 383 51 22 w terminie do 5 listopada 2020 r. Projekt uchwały został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.krosnoodrzanskie.pl (komunikaty i ogłoszenia) oraz na tablicy ogłoszeńw Urzędzie Miasta.
Konsultacje przeprowadza się wg zasad określonych w uchwale Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim nr LIII/337/10 z dnia 8 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2010, Nr 91, poz. 1317).
Tym samym, odwołuje się konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskimw sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 ogłoszone
w dniu 15 października 2020 r.
 
Informacja zamieszczona w dniu 22 października 2020 r.

Załączniki

 
____________________________________________________________________
 
Przedmiot konsultacji: projekt uchwały Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.
Czas rozpoczęcia konsultacji: 22 października 2020 r.
Czas zakończenia konsultacji: 5 listopada 2020 r.
Forma konsultacji: konsultacje pisemne oraz bezpośrednich spotkań organizacji pozarządowych i innych podmiotów.
Opinie do projektu uchwały należy składać na załączonym formularzu do Urzędu Miasta
w Krośnie Odrzańskim przy ul. Parkowej 1, w budynku A – urna przy wejściu głównym, listownie
na adres: Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, 66 – 600 Krosno Odrzańskie; mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faxem 68 383 51 22 w terminie do 5 listopada 2020 r. Projekt uchwały został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.krosnoodrzanskie.pl (komunikaty i ogłoszenia) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta.
Dodatkowo, projekt uchwały można skonsultować w bezpośrednich spotkaniach organizacji pozarządowych i innych podmiotów, na których przedstawiony będzie projekt aktu prawa miejscowego. Spotkania odbędą się z zachowaniem reżimu sanitarnego, w 3 terminach:
1)    22 października 2020 r. godz. 16:00 – 18:00;
2)    29 października 2020 r. godz. 16:00 – 18:00;
3)    5 listopada 2020 r. godz. 16:00 – 18:00.
Przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych podmiotów, zainteresowani udziałem w spotkaniu konsultacyjnym, proszeni są o zgłoszenie chęci udziału w wybranym terminie, pod nr telefonu 510 241 821 lub adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . W jednym spotkaniu, ze względu na stan epidemiczny w kraju i konieczność zachowania zasad bezpieczeństwa, uczestniczyć może maksymalnie 12 przedstawicieli organizacji pozarządowych.
Konsultacje przeprowadza się wg zasad określonych w uchwale Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim nr LIII/337/10 z dnia 8 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2010, Nr 91, poz. 1317).
 
Informacja zamieszczona w dniu 15.10.2020 r.

Załączniki

__________________________________________________________________________

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

 1. Przedmiot przeprowadzonych konsultacji

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi przeprowadzone przez Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim w dniach od 15 października 2019 r. do 21 października 2019 r. miały na celu zebranie wniosków, uwag i zastrzeżeń dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim
w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi
na rok 2020.

 1. Przebieg konsultacji

Konsultacje były prowadzone w następujących etapach:

ETAP 1

Kampania informacyjna.

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji:

 1. wysłano drogą pocztową do wszystkich organizacji,
 2. zamieszczono na stronie www.krosnoodrzanskie.pl, BIP Urzędu Miasta oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

ETAP 2

Zgłaszanie uwag i opinii.

W dniach od 15 października2019 r. do 21 października 2019 r. zbierano informacje
od organizacji pozarządowych na stosownych formularzach. W wyniku przeprowadzonych konsultacji nie zgłoszono uwag do przedłożonego projektu uchwały.

Informacja zamieszczona w dniu 30.10.2019

___________________________________________-
Burmistrz Krosna Odrzańskiego ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymiw art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku ublicznego i o wolontariacie
Przedmiot konsultacji: 
1) projekt uchwały Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020
Czas rozpoczęcia konsultacji: 15 października 2019 r.
Czas zakończenia konsultacji: 21 października 2019 r.
Forma konsultacji: konsultacje pisemne.
Opinie do projektu uchwały należy składać na załączonym formularzu do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim – Wydział Oświaty, Kultury i Sportu, budynek B, pok. nr 10, listownie na adres: Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, 66 – 600 Krosno Odrzańskie; mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub faxem 68 383 51 22 w terminie do 21 października 2019 r. Projekt uchwały został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.krosnoodrzanskie.pl (komunikaty i ogłoszenia) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta.
Konsultacje przeprowadza się wg zasad określonych w uchwale Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim nr LIII/337/10 z dnia 8 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2010, Nr 91, poz. 1317).
 
Informacja zamieszczona w dniu 7.10.2019 r.

Załączniki

________________________________________________________

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Wieloletniego programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019 – 2023.

 1. Przedmiot przeprowadzonych konsultacji

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi przeprowadzone przez Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim w dniach od 18 kwietnia 2019 r. do 25 kwietnia 2019 r. miały na celu zebranie wniosków, uwag i zastrzeżeń dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim w sprawie „Wieloletniego programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi na lata 2019 – 2023”.

2. Przebieg konsultacji

Konsultacje były prowadzone w następujących etapach:

ETAP 1

Kampania informacyjna.

 1. Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji:

 1. wysłano drogą pocztową do wszystkich organizacji,

 2. zamieszczono na stronie www.krosnoodrzanskie.pl, BIP Urzędu Miasta oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

ETAP 2

Zgłaszanie uwag i opinii.

W dniach od 18 kwietnia 2019 r. do 25 kwietnia 2019 r. zbierano informacje od organizacji pozarządowych na stosownych formularzach. W wyniku przeprowadzonych konsultacji zgłoszono poniżej wymienioną uwagę:

L. p.

Podmiot zgłaszający uwagi

Propozycja zmian

Przyjęte stanowisko

1.

Ludowy Klub Sportowy "Czarni"
w Czarnowie

Wprowadzić zapis o spotkaniu przedstawicieli klubów piłkarskich przed ogłoszeniem konkursu na zadania sportowe.

Propozycja została uwzględniona w § 6.1 poprzez dodanie pkt 12) prowadzenie działalności informacyjnej i poradnictwa dla organizacji pozarządowych

oraz organizacja szkoleń zgodnie
z zapotrzebowaniem organizacji.

Informacja zamieszczona w dniu 09.05.2019 r.

______________________________

Burmistrz Krosna Odrzańskiego ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Przedmiot konsultacji: 
1) projekt uchwały Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim w sprawie „Wieloletniego programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi na lata 2019 – 2023”

Czas rozpoczęcia konsultacji: 18 kwietnia 2019 r.

Czas zakończenia konsultacji: 25 kwietnia 2019 r.

Forma konsultacji: konsultacje pisemne.

Opinie do projektu uchwały należy składać na załączonym formularzu do Urzędu Miasta
w Krośnie Odrzańskim – Wydział Oświaty, Kultury i Sportu, budynek B, pok. nr 10, listownie
na adres: Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, 66 – 600 Krosno Odrzańskie; mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faxem 68 383 51 22 w terminie
do 25 kwietnia 2019 r. Projekt uchwały został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej
na stronie www.bip.krosnoodrzanskie.pl (komunikaty i ogłoszenia) oraz na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Miasta.

Konsultacje przeprowadza się wg zasad określonych w uchwale Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim nr LIII/337/10 z dnia 8 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2010, Nr 91, poz. 1317).

Informacja zamieszczona w dniu 10.04.2019 r.

Załączniki

____________________________________________________________-

Burmistrz Krosna Odrzańskiego
odwołuje konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim w sprawie Wieloletniego programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020 – 2025. 

Zarządzenie 69/19 [POBIERZ]

_________________________________________________

Burmistrz Krosna Odrzańskiego ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymiw art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Przedmiot konsultacji: 
1) projekt uchwały Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim w sprawie „Wieloletniego programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi na lata 2020 – 2025”

Czas rozpoczęcia konsultacji: 12 kwietnia 2019 r.

Czas zakończenia konsultacji: 18 kwietnia 2019 r.

Forma konsultacji: konsultacje pisemne.

Opinie do projektu uchwały należy składać na załączonym formularzu do Urzędu Miasta
w Krośnie Odrzańskim – Wydział Oświaty, Kultury i Sportu, budynek B, pok. nr 10, listownie
na adres Urząd Miast w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, 66 – 600 Krosno Odrzańskie, mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faxem 68 383 51 22 w terminie
do 18 kwietnia 2019 r. Projekt uchwały został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej
na stronie www.bip.krosnoodrzanskie.pl (komunikaty i ogłoszenia) oraz na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Miasta.

Konsultacje przeprowadza się wg zasad określonych w uchwale Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim nr LIII/337/10 z dnia 8 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2010, Nr 91, poz. 1317).

Informacja zamieszczona w dniu 04.04.2019 r.

FORMULARZ KONSULTACJI PROJEKTU AKTU PRAWA MIEJSCOWEGO W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ [POBIERZ]

Wieloletni program współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi na lata 2020 - 2025 [POBIERZ]

________________________________________________________

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 oraz projektu Wieloletniego programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019 – 2023. [POBIERZ]

___________________________________________________________________

Burmistrz Krosna Odrzańskiego ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Przedmiot konsultacji:

 • projekt uchwały Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim w sprawie Wieloletniego programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami oozarządowymi na lata 2019 – 2023,
 • projekt uchwały Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim w sprawie Programu współpracy Gminy Krosno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

Czas rozpoczęcia konsultacji: 25 września 2018 r.

Czas zakończenia konsultacji: 4 października 2018 r.

Forma konsultacji: konsultacje pisemne.

Opinie do projektów uchwał należy składać na załączonych formularzach do Urzędu Miasta
w Krośnie Odrzańskim – Wydział Oświaty, Kultury i Sportu, budynek B, pok. nr 10, listownie
na adres Urząd Miast w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, 66 – 600 Krosno Odrzańskie, mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faxem 68 383 51 22 w terminie do 4 października 2018 r. Projekty uchwała zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.krosnoodrzanskie.pl (komunikaty i ogłoszenia) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta.

Konsultacje przeprowadza się wg zasad określonych w uchwale Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim nr LIII/337/2010 z dnia 8 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktu prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2010, Nr 91, poz. 1317).

Informacja zamieszczona w dniu 25.09.2018 r.

Program współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 [POBIERZ]

FORMULARZ KONSULTACJI PROJEKTU AKTU PRAWA MIEJSCOWEGO W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ [POBIERZ]

Wieloletni program współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi na lata 2019 - 2023 [POBIERZ]

FORMULARZ KONSULTACJI PROJEKTU AKTU PRAWA MIEJSCOWEGO W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ [POBIERZ]

 

________________________________________________________________________________________________________-

Burmistrz Krosna Odrzańskiego
ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Przedmiot konsultacji:
1) projekt uchwały Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim w sprawie wydłużenia okresu obowiązywania „Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Krosno Odrzańskie
z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2015 – 2017”

Czas rozpoczęcia konsultacji: 1 lutego 2018 r.

Czas zakończenia konsultacji: 8 lutego 2018 r.

Forma konsultacji: konsultacje pisemne.

Opinie do projektu uchwały należy składać na załączonym formularzu do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim – Wydział Oświaty, Kultury i Sportu, budynek B, pok. nr 10, listownie na adres Urząd Miast w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, 66 – 600 Krosno Odrzańskie, mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faxem 68 383 51 22 w terminie do 4 października 2017 r. Projekt uchwały został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.krosnoodrzanskie.pl (komunikaty i ogłoszenia) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta.

Konsultacje przeprowadza się wg zasad określonych w uchwale Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim nr LIII/337/2010 z dnia 8 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktu prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2010, Nr 91, poz. 1317).

 

Informacja zamieszczona w dniu 01.02.2018 r.

____________________________________________________________

Burmistrz Krosna Odrzańskiego ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Przedmiot konsultacji:
1) projekt uchwały Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim w sprawie „Programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”

Czas rozpoczęcia konsultacji: 25 września 2017 r.

Czas zakończenia konsultacji: 4 października 2017 r.

Forma konsultacji: konsultacje pisemne.

Opinie do projektu uchwały należy składać na załączonym formularzu do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim – Wydział Oświaty, Kultury i Sportu, budynek B, pok. nr 10, listownie na adres Urząd Miast w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, 66 – 600 Krosno Odrzańskie, mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faxem 68 383 51 22 w terminie do 4 października 2017 r. Projekt uchwały został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.krosnoodrzanskie.pl (komunikaty i ogłoszenia) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta.

Konsultacje przeprowadza się wg zasad określonych w uchwale Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim nr LIII/337/2010 z dnia 8 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktu prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2010, Nr 91, poz. 1317).

Formularz konsultacji

______________________________-

 

 

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

_________________________________

 

Zaproszenie do udziału w konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim w sprawie „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”

___________________________________________

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji

______________________________________

Burmistrz Krosna Odrzańskiego ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

______________________________________________

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

___________________________________________

Burmistrz Krosna Odrzańskiego ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Przedmiot konsultacji:
1) projekt uchwały Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Czas rozpoczęcia konsultacji: 10 kwietnia 2015 r.

Czas zakończenia konsultacji: 20 kwietnia 2015 r.

Forma konsultacji: konsultacje pisemne.

Opinie do projektu uchwały należy składać na załączonym formularzu do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim – Wydział Oświaty, Kultury i Sportu, budynek B, pok. nr 22, mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faxem 68 383 51 22 w terminie do 20 kwietnia 2015 r. Projekt uchwały został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.krosnoodrzanskie.pl (komunikatyi ogłoszenia) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta.

Konsultacje przeprowadza się wg zasad określonych w uchwale Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim nr LIII/337/2010 z dnia 8 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktu prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2010, Nr 91, poz. 1317).

http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie/system/pobierz.php?plik=...

http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie/system/pobierz.php?plik=...

 
 
_________________________________________________
 
 
_______________________________________________
Burmistrz Krosna Odrzańskiego ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 
Przedmiot konsultacji:
1)projekt uchwały Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim w sprawie utworzenia Krośnieńskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu
 
Czas rozpoczęcia konsultacji: 2 marca 2015 r.
 
Czas zakończenia konsultacji: 9 marca 2015 r.
 
Forma konsultacji: konsultacje pisemne.
 
Opinie do projektu uchwały należy składać na załączonym formularzu do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim – Wydział Oświaty, Kultury i Sportu, budynek B, pok. nr 22, mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faxem 68 383 51 22 w terminie do 9 stycznia 2015 r. Projekt uchwały został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na tronie www.bip.krosnoodrzanskie.pl (komunikaty i ogłoszenia) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta.
 
Konsultacje przeprowadza się wg zasad określonych w uchwale Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim nr LIII/337/2010 z dnia 8 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktu prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2010, Nr 91, poz. 1317).
 
Informacja zamieszczona dnia 02.03.2015 r.
 
____________________________________
Burmistrz Krosna Odrzańskiego
ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 
Przedmiot konsultacji:
 
1)projekt uchwały Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim w sprawie utworzenia Krośnieńskiej rady Seniorów oraz nadania jej statutu
 
Czas rozpoczęcia konsultacji: 24 grudnia 2014 r.
 
Czas zakończenia konsultacji: 9 stycznia 2015 r.
 
Forma konsultacji: konsultacje pisemne.
 
Opinie do projektu uchwały należy składać na załączonym formularzu do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim – Wydział Oświaty, Kultury i Sportu, budynek B, pok. nr 22, mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faxem 68 383 51 22 w terminie do 9 stycznia 2015 r. Projekt uchwały został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na tronie www.bip.krosnoodrzanskie.pl (komunikaty i ogłoszenia) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta.
 
Konsultacje przeprowadza się wg zasad określonych w uchwale Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim nr LIII/337/2010 z dnia 8 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktu prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2010, Nr 91, poz. 1317).
 
Informacja zamieszczona dnia 23.12.2014 r.

_________________________________________________

Burmistrz Krosna Odrzańskiego
ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Przedmiot konsultacji:
1)projekt uchwały Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2015 – 2017

Czas rozpoczęcia konsultacji: 12 września 2014 r.

Czas zakończenia konsultacji: 24 września 2014 r.

Forma konsultacji: prezentowanie stanowisk przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów podczas spotkania.

Zmiany do projektu uchwały będzie można zaprezentować podczas spotkania Burmistrza Krosna Odrzańskiego z organizacjami pozarządowymi, które odbędzie się 24 września 2014 r. Uwagi
do prezentowanego projektu należy przedstawić również w formie pisemnej, zawierającej m.in.: nazwę i adres organizacji pozarządowej, dane rejestrowe, proponowaną zmianę, imię
i nazwisko osób uprawnionych do reprezentacji stowarzyszenia, a także imię i nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do zgłaszania uwag.
Projekt uchwały został zamieszczony również w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: ww.bip.krosnoodrzanskie.pl (komunikaty i ogłoszenia) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta.

Konsultacje przeprowadza się wg zasad określonych w uchwale Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim nr LIII/337/2010 z dnia 8 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktu prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2010, Nr 91, poz. 1317)


Informacja zamieszczona dnia 12.09.2014 r.

___________________________________________________________

Burmistrz Krosna Odrzańskiego
ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Przedmiot konsultacji:
1) projekt uchwały Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015,

FORMULARZ

2) projekt uchwały Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Krośnieńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

FORMULARZ

Czas rozpoczęcia konsultacji: 01 sierpnia 2014 r.

Czas zakończenia konsultacji: 28 sierpnia 2014 r.

Forma konsultacji: konsultacje pisemne.
Opinie do projektów uchwał należy składać na załączonym formularzu do Urzędu Miasta
w Krośnie Odrzańskim – Wydział Oświaty, Kultury i Sportu budynek B, pok. nr 22, mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faxem  68 383 51 22 w terminie do 28 sierpnia 2014r.
Projekty uchwały zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: ww.bip.krosnoodrzanskie.pl (komunikaty i ogłoszenia) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta.

Konsultacje przeprowadza się wg zasad określonych w uchwale Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim nr LIII/337/2010 z dnia 8 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktu prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2010, Nr 91, poz. 1317)


Informacja zamieszczona dnia 01.08.2014 r.

 ___________________________________________________________

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015. [POBIERZ]

____________________________________________________________

Krosno Odrzańskie, 2012.09.20

Organizacje pozarządowez terenu gminy Krosno Odrz.

 

Zapraszam na spotkanie konsultacyjne, dotyczące projektu „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”.
Spotkanie odbędzie się w dniu 01 października 2013 r. o godz. 16.00 w Sali 1000-lecia Krosna Odrzańskiego w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim, przy ul. Parkowej 1. Propozycje proszę wnosić w oparciu o załączony projekt ,,Programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”.

Bardzo proszę o przedstawienie swoich uwag i opinii do prezentowanego projektu również w formie pisemnej, zawierającej m.in.: nazwę i adres organizacji pozarządowej, dane rejestrowe, osoby uprawnione do reprezentacji oraz imię i nazwisko osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.

W załączeniu

Projekt programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014

_________________________________________________

Krosno Odrzańskie, 2012.09.17

 

Organizacje pozarządowe

z terenu gminy Krosno Odrz.

Zapraszam na spotkanie konsultacyjne, dotyczące projektu „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013”.

 

Spotkanie odbędzie się w dniu 02 października 2012 r. o godz. 16.00 w Sali  1000-lecia Krosna Odrzańskiego w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim, przy ul. Parkowej 1. Propozycje proszę wnosić w oparciu o załączony projekt ,,Programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013”.

Bardzo proszę o przedstawienie swoich uwag i opinii do prezentowanego projektu również w formie pisemnej, zawierającej m.in.: nazwę i adres organizacji pozarządowej, dane rejestrowe, osoby uprawnione do reprezentacji oraz imię i nazwisko osoby zgłaszającej udział organizacji
w konsultacjach.

W załączeniu

Projekt programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013