Deklaracja Dostępności

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim.

  • Data publikacji strony internetowej: 2015-09-15.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Deklaracja została poddana przeglądowi i aktualizacji 2024-03-26.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą kontaktową do spraw dostępności jest Jolanta Tutajewicz, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 68 4109719

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Kontaktować się można dzwoniąc na numer telefonu 68 4109700 w godzinach pracy urzędu. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności należy składać pisemnie na adres Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie, poprzez platformę e-puap lub pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

1. Wejście do budynku A Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim znajduje się na parterze budynku, z poziomu chodnika, swobodny wjazd na teren budynku osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. 2. Dostęp do pierwszego i drugiego piętra tylko poprzez klatkę schodową. Budynek nie posiada windy. Obsługa interesantów może odbywać się na parterze budynku. 3. Budynek B Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. 4. Parking przed budynkiem głównym jest ogólnodostępny, nie występują problemy z zaparkowaniem samochodu (wyznaczone jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych). 5. Nie ma przeciwwskazań do wstępu z psem asystującym. 6. W Urzędzie można skorzystać z usługi tłumacza języka migowego online. 7. W Urzędzie osoby słabosłyszące mogą skorzystać z pętli indukcyjnej.

Aplikacje mobilne

E-Krosnoodrzańskie - https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.zetosoftware.euslugi.krosnoodrzanskie&hl=pl&gl=US

E-Krosnoodrzańskie - https://apps.apple.com/pl/app/e-krosno-odrza%C5%84skie/id1468459386