Kierownik Biura:
Katarzyna Fligier - tel. 68 4109 788, pokój nr 28
 
Pracownicy:
Jolanta Tutajewicz - tel. 68 4109 737, pokój nr 27,
Do zadań Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego należy:
1) prowadzenie ewidencji kontroli i rekontroli w urzędzie i jednostkach organizacyjnych, zbioru protokołów i zaleceń pokontrolnych;
2) opracowanie rocznego planu kontroli jednostek organizacyjnych w uzgodnieniu ze skarbnikiem oraz kierownikami komórek organizacyjnych, w oparciu o propozycje komórek organizacyjnych;
3) koordynowanie kontroli przeprowadzanych w jednostkach organizacyjnych;
4) organizowanie kontroli kompleksowych w uzgodnieniu ze skarbnikiem i kierownikami komórek organizacyjnych;
5) organizacja i współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie udziału w kontrolach wynikających z zaistniałego zdarzenia na zlecenie burmistrza;
6) przeprowadzanie kontroli gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych powiązanych 
z budżetem gminy;
7) sporządzanie protokołów z przeprowadzonych kontroli;
8) przygotowywanie wystąpień i zaleceń pokontrolnych mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w kontrolowanych jednostkach organizacyjnych;
9) współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową i organami ścigania;
10) przeprowadzanie rekontroli wykonania zaleceń i wniosków wynikających z protokołów kontroli;
11) opracowywanie ocen i analiz przeprowadzonych kontroli;
12) kontrola wewnętrzna projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych;
13) współdziałanie z organami kontroli zewnętrznej i sporządzanie planów realizacji zaleceń pokontrolnych oraz nadzór nad ich terminową realizacją;
14) przeprowadzanie oceny adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej 
w urzędzie, jednostkach organizacyjnych i podmiotach dotowanych;
15) ścisła współpraca z  audytorem wewnętrznym
16) wskazywanie ocenianym komórkom i jednostkom organizacyjnym kierunków zmian wynikających z przeprowadzonych ocen;
17) opracowywanie analiz oraz sprawozdań i informacji obejmujących działalność audytora oraz przedstawianie ich burmistrzowi.
Mirosław Kossowski – Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych; tel. 68 4109 750, pokój nr 4,
 
1. Pion Ochrony Informacji Niejawnych zapewnia ochronę informacji niejawnych, a także współpracuje z jednostkami organizacyjnymi w zakresie ochrony informacji niejawnych.
2. Pionem Ochrony Informacji Niejawnych kieruje Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych działający na podstawie ustawy o ochronie informacji niejawnych.
3. W skład pionu ochrony informacji niejawnych wchodzą ponadto:
1) kierownik kancelarii niejawnej;
2) inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego;
3) administrator systemu służącego do przetwarzania informacji niejawnych.
4. Do zadań Pionu Ochrony Informacji Niejawnych należy:
1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym ich ochrony fizycznej;
2) zapewnienie ochrony systemu teleinformatycznego, w którym są przetwarzane informacje niejawne;
3) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji;
4) okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;
5) opracowywanie planu ochrony informacji niejawnych w urzędzie i nadzorowanie jego realizacji;
6) prowadzenie postępowań sprawdzających;
7) organizacja szkoleń pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.
Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich USCiSO
adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Kierownik USC - Naczelnik Wydziału: Mirosław Kossowski, tel. 68 4109 750, pokój nr 4a.
Lokalizacja wydziału: budynek A, pokoje: 2, 2a, 4, 4a.
 
Pracownicy:
  • • Agnieszka Haręża - Z-ca Kierownika USC, tel. 68 4109 751, pokój nr 4,
    • Dariusz Sawicki - Z-ca Kierownika USC, tel. 68 4109 752, pokój nr 4,
    • Agnieszka Szurgot - tel. 68 4109 754, pokój nr 2 (ewidencja ludności, ABI),
    • Renata Czekalska - tel. 68 4109 753, pokój nr 2 (dowody osobiste),
    • Marek Pukanty - tel. 68 4109 755, pokój nr 2 a (zarządzanie kryzysowe, sprawy obronności),
 
godziny przyjmowania interesantów:
poniedziałek od 8:00 do 15:30
wtorek - czwartek od 8:00 do 14:30
piątek od 8:00 do 13:30
 
Zadania wydziału:
Do zadań Wydziału Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich należą:
1) prowadzenie rejestru mieszkańców zameldowanych na pobyt stały lub czasowy oraz ewidencji komputerowej i ich aktualizacja na podstawie zgłoszeń meldunkowych;
2) prowadzenie rejestru zamieszkania cudzoziemców;
3) wydawanie dowodów osobistych;
4) udostępnianie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców zgodnie z przepisami ustawy o ewidencji ludności;
5) przyjmowanie zgłoszeń zameldowania na pobyt stały i czasowy, wymeldowania z pobytu stałego i czasowego oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie;
6) wydawanie decyzji w sprawach meldunkowych po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego;
7) przyjmowanie zgłoszeń zameldowania i wymeldowania na pobyt stały i czasowy cudzoziemców;
8) współpraca z innymi organami i instytucjami w zakresie aktualizacji zapisów
w dokumentach ewidencyjnych ludności;
9) prowadzenie rejestru wyborców;
10) wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania;
11) sporządzanie spisów wyborców oraz udział w organizacji wyborów powszechnych oraz referendów ogólnokrajowych i lokalnych;
12) bieżąca aktualizacja rejestru wyborców, wydawanie decyzji o wpisaniu lub skreśleniu z rejestru wyborców;
13) prowadzenie sprawozdawczości statystycznej dotyczącej ruchu ludności;
14) przyjmowanie zawiadomień w sprawach odbycia zgromadzeń;
15) przygotowywanie decyzji zezwalających na organizowanie imprez masowych;
16) współpraca z organami wymiaru sprawiedliwości w zakresie kierowania do pracy osób skazanych na karę ograniczenia wolności z obowiązkiem odpracowania określonej ilości godzin na cel społeczny;
17) realizowanie spraw z zakresu powszechnego obowiązku obrony, a w szczególności:
a) prowadzenie rejestracji i ewidencji osób podlegających kwalifikacji wojskowej,
b) współudział w prowadzeniu kwalifikacji wojskowej, a w szczególności:
- sporządzanie wykazów osób podlegających kwalifikacji wojskowej rocznika podstawowego,
- wyjaśnianie przyczyn niestawiennictwa do kwalifikacji wojskowej, a w przypadku stwierdzenia niestawiennictwa nieusprawiedliwionego – wnioskowanie o przymusowe doprowadzenie przez Policję lub przygotowanie decyzji o zastosowaniu sankcji przewidzianych prawem,
c) przygotowywanie decyzji nakładających świadczenia na rzecz obrony RP,
d) prowadzenie ewidencji świadczeń na rzecz obrony RP,
e) opracowywanie planów i realizacja szkolenia obronnego pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych,
f) organizowanie akcji kurierskiej,
g) załatwianie spraw związanych z oczyszczaniem terenów z niewypałów wybuchowych i innych przedmiotów niebezpiecznych;
18) organizacyjno-rzeczowe zabezpieczenie realizacji ustawowych zadań Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
19) gospodarowanie sprzętem obrony cywilnej, nadzorowanie i kontrola stanu budowli ochronnych i urządzeń specjalistycznych obrony cywilnej;
20) przygotowanie i zapewnienie działania elementów systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania (SWO);
21) organizacja formacji obrony cywilnej i utrzymanie ich w stanie gotowości do działania w stanach podwyższonej gotowości;
22) organizowanie współdziałania w koordynowaniu akcjami ratunkowymi, w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz zdarzeń o znamionach klęski żywiołowej;
23) przygotowanie ewakuacji ludności z terenów zagrożonych oraz koordynowanie tych działań;
24) planowanie i realizacja zaopatrywania w sprzęt i środki, a także zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji i eksploatacji sprzętu przeciwpowodziowego oraz środków obrony cywilnej;
25) prowadzenie pomocniczej ewidencji środków trwałych i wyposażenia będącego na wyposażenia magazynu obrony cywilnej i magazynu przeciwpowodziowego;
26) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem, wyszkoleniem i zabezpieczeniem gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych, będących w gestii gminy;
27) wykonywanie innych zadań wynikających z poleceń i wytycznych burmistrza, jako Szefa Obrony Cywilnej Gminy oraz Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wojewody Lubuskiego;
28) Urząd Stanu Cywilnego wykonuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej określone
w prawie o aktach stanu cywilnego oraz kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, a w szczególności:
a) dokonywanie rejestracji stanu cywilnego osób w formie aktów: urodzenia, małżeństwa i zgonu, sporządzanych w rejestrze stanu cywilnego,
b) przyjmowanie oświadczeń:
- o wstąpieniu w związek małżeński w lokalu Urzędu Stanu Cywilnego,
- o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego,
- od małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
- o uznaniu ojcostwa,
- o nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
- o zmianie imienia dziecka,
- o nazwiskach noszonych po zawarciu małżeństwa przez mężczyznę, kobietę i dzieci;
c) wpisywanie w formie wzmianek i przypisków informacji o zmianach w stanie cywilnym osób, a dotyczących:
- małżeństwa rodziców dziecka, po sporządzeniu aktu,
- sądowego zaprzeczenia ojcostwa,
- sądowego ustalenia ojcostwa,
- przysposobienia dziecka,
- wyroku sądowego o rozwiązaniu lub unieważnieniu małżeństwa,
- sprostowania i uzupełnienia aktu stanu cywilnego,
- unieważnienia aktu stanu cywilnego,
- decyzji administracyjnych innych urzędów (zmiana nazwiska, imienia, itp.),
- informacji o zawarciu małżeństwa, jego rozwiązaniu lub unieważnieniu,
d) załatwianie spraw w zakresie:
- wpisywania aktów zagranicznych do polskich ksiąg stanu cywilnego,
e) wydawanie zezwoleń:
- na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu o którym mowa w art. 4 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
f) wydawanie decyzji w zakresie:
- zmiany imion i nazwisk na podstawie ustawy o zmianie imienia i nazwiska,
g) wydawanie zaświadczeń w sprawach:
- stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, na podstawie art. 41 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego (ślub konkordatowy),
- o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą,
- o niefigurowaniu aktu w księdze, o braku księgi stanu cywilnego oraz o treści wpisów w akcie lub o ich braku,
- o stanie cywilnym,
- innych zaświadczeń związanych z rejestracją stanu cywilnego,
h) wydawanie odpisów z aktów stanu cywilnego,
i) przekazywanie stosownych dokumentów na żądanie sądów, polskich placówek dyplomatycznych oraz uprawnionych instytucji i stron,
j) przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych, prowadzenie
do nich skorowidzów,
k) przekazywanie ksiąg wraz z aktami zbiorowymi i skorowidzami do Archiwum Państwowego po upływie właściwego okresu dla danego rodzaju aktów,
l) organizowanie uroczystości jubileuszowych (100 rocznica urodzin i 50-lecie pożycia małżeńskiego);
29) koordynowanie spraw związanych z przeprowadzaniem wyborów przez Radę Miejską ławników do sądów powszechnych.