Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiła otwarty konkurs ofert w ramach Programu "Od zależności ku samodzielności" i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty, które realizują zadania na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin, w tym:

- jednostki samorządu terytorialnego;

- organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1507 ze zm.);

- podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1-3 cyt. ustawy.

Więcej informacji znajduje się pod poniższym linkiem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-konkursie-od-zaleznosci-ku-samodzielnosci---edycja-2022