Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 29 marca 2022 r. o godz. 9.00 odbędzie się XLV sesja Rady Miejskiej. Zgodnie z art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 – tekst jednolity z późn. zm.) sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Porządek obrad;

https://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie/231/Informacje_o_terminach_sesji/