Burmistrz Krosna Odrzańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2022 roku realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, ochrony i promocji zdrowia, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, a także turystyki i krajoznawstwa.

Załączniki