27 maja Radni Rady Miejskiej jednogłośnie zdecydowali o nadaniu tytułu Honorowy Obywatel Miasta Krosna Odrzańskiego Pani Kazimierze Potockiej.

 

 

Pani Kazimiera Potocka jest absolwentką Liceum Pedagogicznego w Mielcu oraz studiów wyższych na Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, które ukończyła z wyróżnieniem uzyskując tytuł magistra pedagogiki. Posiada studia podyplomowe na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Psychologicznym w zakresie psychoprofilaktyki i psychoterapii. Ukończyła liczne kursy i szkolenia z zakresu edukacji młodzieży, profilaktyki alkoholowej, przeciwdziałania narkomanii, przemocy w rodzinie.

  potocka

Pracę na stanowisku pedagoga w Krośnie Odrzańskim rozpoczęła w 1972 r. w Powiatowej Poradni Wychowawczo - Zawodowej, przekształconej w późniejszych latach w Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, przez 17 lat piastowała funkcję Dyrektora tej placówki. W latach 1974 - 1986 prowadziła zajęcia z przysposobienia do życia w rodzinie oraz fakultety pedagogiczne z uczniami Liceum Ogólnokształcącego w Krośnie Odrzańskim. W latach 1982 - 1987 prowadziła wykłady z pedagogiki dla rzemieślników prowadzących praktyczną naukę zawodu oraz uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Krośnie Odrzańskim. W 2003 r. była ekspertem Ministerstwa Edukacji Narodowej, co upoważniało ją do udziału w komisjach kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy. W 2004 r. po 32 latach aktywnej pracy zawodowej przeszła na emeryturę jako pedagog dyplomowany. W latach 1986 - 1992 była członkiem Wojewódzkiej Rady Postępu Pedagogicznego w Zielonej Górze.

 

Od 1972 r. przez 16 lat była członkiem Związku Nauczycielstwa Polskiego w Krośnie Odrzańskim, a w latach 1984 - 1985 sekretarzem Oddziału Związku. Od ponad 30 lat jest Prezesem Zarządu Miejsko-Gminnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Krośnie Odrzańskim. W latach 1984 – 2004 zorganizowała 17 turnusów obozów wędrownych dla dzieci i młodzieży przemierzając z plecakiem, jako kierownik grupy, Polskę od Helu po Zakopane. Jest członkiem krośnieńskiego koła Towarzystwa Walki z Kalectwem. Przez wiele lat otaczała pomocą psychologiczno - pedagogiczną dzieci i młodzież niepełnosprawną z rodzin inwalidzkich. Od 1998 r. nieprzerwanie przez ponad 20 lat była wiceprezesem Towarzystwa Miłośników Ziemi Krośnieńskiej, do dziś pozostała jego aktywnym członkiem.

 

Pani Kazimiera Potocka już trzecią dekadę jest bardzo zaangażowanym samorządowcem. Czynnie uczestniczyła w tworzeniu podwalin samorządu terytorialnego na Ziemi Krośnieńskiej. Od 1990 r. sprawuje funkcję radnej Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim siódmą już kadencję (z przerwą w latach 2006 - 2010). W latach 1990 - 1998 piastowała stanowisko Przewodniczącej Rady Gminy i Miasta, w III kadencji samorządowej była członkiem Komisji Zdrowia, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych, w IV kadencji była przedstawicielem Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, w VI kadencji przewodniczyła Komisji Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych, w VII kadencji przewodniczyła Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych, w połowie tej kadencji została Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej, a w obecnej VIII kadencji kontynuuje pracę na stanowisku Wiceprzewodniczącej Rady. Jej wieloletnia praca w Radzie Miejskiej przyczyniła się do rozwoju Gminy w sferze społecznej, kulturalnej i gospodarczej. Była członkiem Komitetu Organizacyjnego obchodów 1000-lecia Krosna Odrzańskiego w 2005 r., członkiem kapituły „Krośnieńskiej Nagrody Kulturalnej” i „Honorowego Obywatela Miasta Krosna Odrzańskiego”. W 2015 r. była członkiem Komisji Statutowej Rady Miejskiej. Uczestniczyła też w przygotowaniach i organizacji w naszej Gminie obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Była członkiem zespołów i komisji zajmujących się wnioskami o przyznanie stypendiów naukowych i sportowych uczniom.

 

Wśród osobistych sukcesów Pani Kazimiery Potockiej należy wymienić jej starania o uporządkowanie wielu miejsc w Krośnie Odrzańskim o znaczeniu historycznym. Dzięki jej skuteczności uprzątnięto teren wokół tzw. baszty widokowej, utwardzono i obsadzono teren byłego obozu jenieckiego, zabezpieczono i naprawiono fragment miejskich murów obronnych z XIII i XIV wieku. Jej niewątpliwą zasługą jest duży wkład w rozwój  współpracy zagranicznej samorządu krośnieńskiego z miastami partnerskimi w dziedzinie edukacji. W ostatnich latach zabiegała o budowę nowych i doposażenie funkcjonujących placów zabaw, zakup szafek dla uczniów, utworzenie centrum spotkań dla seniorów, zagospodarowanie skwerów zieleni i klombów kwiatowych upiększających nasze miasto. Wniosła duży wkład w prace Zespołu interdyscyplinarnego ds.  przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Swoją bogatą wiedzą zawodową i doświadczeniem chętnie dzieli się z innymi, aktywnie uczestnicząc w wielu wydarzeniach kulturalnych, w ostatnich latach często też w roli prelegenta czy gościa specjalnego (np. w akcjach społecznych Narodowe Czytanie propagujących znajomość literatury narodowej).

 

Za aktywną pracę zawodową i działalność społeczną została uhonorowana:

• Złotym Krzyżem Zasługi,

• Medalem Komisji Edukacji Narodowej,

• Honorowym Medalem „Zasłużony dla postępu pedagogicznego”,

• Medalem im. dr. Henryka Jordana,

• Złotą Odznaką Zasłużony Działacz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci,

• Odznaką Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „Przyjaciel Dziecka”,

• Złotą Odznaką Towarzystwa Walki z Kalectwem,

• Odznaką Honorową „Za zasługi w Rozwoju Województwa Zielonogórskiego”,

• Odznaką Honorową „Za zasługi dla Województwa Lubuskiego”,

• Medalem pamiątkowym 4 Lubuskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Jana Kilińskiego,

• Odznaką „Za zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych”,

• Nagrodą Kuratora Oświaty,

• Odznaką Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”,

• Nagrodą Inspektora Oświaty i Wychowania.

 

W 2006 r. została wpisana do „Złotej Księgi Polskiego Samorządu 2002 - 2006”.

 

Pani Kazimiera Potocka została trzecią tym samym trzecią kobietą, która dostąpiła tytułu Honorowego Obywatela Miasta. Życzenia złożyła najbliższa rodzina, honorowy obywatel Jerzy Szymczak, a także burmistrz Marek Cebula, przewodniczący Tomasz Rogowski i starosta krośnieński Grzegorz Garczyński.