W dniu 16 grudnia 2021  przyjęty został „Program Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Krośnieńskiego z horyzontem czasowym do roku 2030”. Jest to główny dokument programowy w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego na kolejnych 10 lat.

Bar.rdzo ważnym zadaniem strategii było wyznaczenie zadań wyrażających bieżące oraz perspektywiczne potrzeby. Warto nadmienić, iż program powstał przy aktywnym udziale lokalnej społeczności. Wyraziła ona swoje opinie w anonimowej ankiecie która pozwoliła na wyznaczenie priorytetowych kierunków działań oraz dostosowanie planów i zamierzeń
do potrzeb społeczeństwa. Przedstawiona w dokumencie wizja rozwoju Powiatu Krośnieńskiego określa przyszły stan powiatu, którego osiągnięcie jest warunkowane wykonaniem wielu szczegółowych działań. Za ich pomocą władze powiatu we współpracy z innymi samorządami chciałyby poprawić warunki życia i wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców.

Program Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Krośnieńskiego.[POBIERZ]
Wersja elektroniczna dokumentu zamieszczona jest również na stronie BIP St