W roku podatkowym 2021 obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne określone w nw. rozporządzeniach:

- informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych wraz z załącznikami (rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości - Dz. U. z 2019 r. poz. 1104),
- deklaracja na podatek od nieruchomości wraz z załącznikami (rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości - Dz. U. z 2019 r. poz. 1104),
- informacja o gruntach wraz z załącznikami (rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny - Dz. U. z 2019 r. poz. 1105),
- deklaracja na podatek rolny wraz z załącznikami (rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny - Dz. U. z 2019 r. poz. 1105),
- informacja o lasach wraz z załącznikami (rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny - Dz. U. z 2019 r. poz. 1126),
- deklaracja na podatek leśny wraz z załącznikami (rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny - Dz. U. z 2019 r. poz. 1126).
Druki dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim pod linkiem http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie/procedury/93/wydzial/15/

Podatek od nieruchomości

Stawki podatku od nieruchomości zgodnie z przyjętą Polityką podatkową Gminy na lata 2016 - 2021 uległy zmianie i wzrosły o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych stanowiący miarę inflacji w wysokości 1,8 %. W 2021 r. obowiązują stawki uchwalone uchwałą Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim Nr XXIV/205/20 z dnia 8 października 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Krosno Odrzańskie.
Uchwała dostępna pod linkiem:
http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie/system/obj/12519_XXIV_205_20_stawki_podatku.pdf 

Podatek rolny

Cena żyta została podana w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 (M.P. z 2020 r. poz. 982) – cena wynosi 58,55 zł za 1 dt.
W związku z powyższym stawka podatku rolnego wynosi 146,3750 zł za 1 ha przeliczeniowy dla gruntów stanowiących gospodarstwo rolne oraz 292,75 zł za 1 ha dla pozostałych gruntów.

Podatek leśny

Cena drewna została podana w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia
20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. (M.P. z 2020 r., poz.983) - cena wynosi
196,84 zł za 1 dt. Stawka podatku leśnego na 2021 rok wynosi 43,3048 zł za jeden ha fizyczny lasu.

Podatek od środków transportowych

Stawki podatku od środków transportowych nie uległy zmianie i w 2021 r. obowiązują stawki uchwalone uchwałą Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim Nr XII/89/15 z dnia 27 października 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie.
Uchwała dostępna pod linkiem:
http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie/system/obj/5426_XII_89_15.pdf 
Wzór deklaracji na podatek od środków transportowych zgodny z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13.12.2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2018 r. poz.2436).
Druki dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim pod linkiem http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie/procedury/93/wydzial/15/