Wyniki otwartego konkursu ofert

 

na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 r. Gminy Krosno Odrzańskie z zakresu ochrony zdrowia, ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1492, z 2019 r. poz. 447)

Prowadzenie zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i psychologicznych grupowych i indywidualnych dla osób współuzależnionych:

Lp.

Podmiot

Nazwa zadania

Kwota przyznana

1

Stowarzyszenie SUBSIDIUM

Prowadzenie zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i psychologicznych grupowych
i indywidualnych dla osób współuzależnionych

2 000,00 zł

Razem:

2 000,00 zł

Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób i rodzin uzależnionych od narkotyków
i dopalaczy:

Lp.

Podmiot

Nazwa zadania

Kwota przyznana

1

Stowarzyszenie SUBSIDIUM

Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób i rodzin uzależnionych od narkotyków i dopalaczy – Punkt U

1 500,00 zł

Razem:

1 500,00 zł

 Informacja zamieszczona w dniu 9 września 2019 r.

___________________________________________________________________________________________________

Krosno Odrzańskie, 2019-08-12

Ogłoszenie

o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia.

Na podstawie:

 • art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym

Burmistrz Krosna Odrzańskiego ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych
z zakresu ochrony zdrowia w roku 2019.

 

 1. Ochrona zdrowia obejmuje:
 2. Prowadzenie zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i psychologicznych grupowych i indywidualnych dla osób współuzależnionych – kwota dotacji 2.000,00 zł,
 3. Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób i rodzin uzależnionych od narkotyków i dopalaczy – kwota dotacji 1.500,00 zł,

Wysokość dotacji przeznaczonej na realizację zadania wynosi 3.500,00 zł. (słownie: trzy tysiące pięćset złotych). [więcej]

załączniki:


 

 


Wyniki otwartego konkursu ofert

 

na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 r. Gminy Krosno Odrzańskie z zakresu ochrony zdrowia, ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1492, z 2019 r. poz. 447)

Organizacja imprez profilaktycznych o treściach propagujących zdrowy styl życia oraz prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie

 

Lp.

Podmiot

Nazwa zadania

Kwota przyznana

1

Odział Wojskowy PTTK przy Klubie 5 bsap w Krośnie Odrzańskim

Krosno nad Odrą ma pomysł na zdrowie – „Ruszaj się dla zdrowia”

3 000,00 zł

Razem:

3 000,00 zł

 

Informacja zamieszczona w dniu 12.08.2019 r.


 

Wyniki otwartego konkursu ofert

na wsparcie realizacji zadania publicznego na lata 2019 - 2020. Gminy Krosno Odrzańskie z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) oraz uchwały Rady Miejskiej Nr VIII/65/19 z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie Wieloletniego programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi na lata 2019 - 2023 (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2019 r., poz. 1488).

Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej

Lp.

Podmiot

Nazwa zadania

Kwota przyznana

1

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum

Centrum Aktywności Lokalnej w Krośnie Odrzańskim

70 000,00 zł

Razem:

70 000,00 zł

 

Informacja zamieszczona w dniu 28.06.2019 r.

 

______________________________________________________________

Burmistrz Krosna Odrzańskiego ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia w roku 2019.

Krosno Odrzańskie, 2019-06-19
 
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia.
 
Na podstawie:
 1. art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym
 
Burmistrz Krosna Odrzańskiego ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia w roku 2019.
 
 1. Ochrona zdrowia obejmuje:
 1. organizację imprez profilaktycznych o treściach propagujących zdrowy styl życia oraz prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie – kwota dotacji 3.000,00 zł,
 
Wysokość dotacji przeznaczonej na realizację zadania wynosi 3.000,00 zł. (słownie: trzy tysiące złotych).
 
 1. Zastrzega się zmiany wysokości dotacji w stosunku do złożonej oferty.
Kwota dotacji może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej
na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu. W takim przypadku podmiot składający ofertę może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę.
 
 1. Wkład własny stowarzyszenia w realizację zadania nie może być mniejszy niż 15 % przy czym udział finansowy środków własnych oraz pozyskanych z innych źródeł nie może być mniejszy niż 5% kosztów realizacji zadania.
Środki z wkładu własnego oferent może wykorzystać na realizację zadania publicznego od dnia ogłoszenia wyników konkursu.
 
 1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć podmioty określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełnią następujące warunki:
 1. będą realizować zadania na rzecz mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie,
 2. prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
 3. dysponują odpowiednio wyszkoloną kadrą, zdolną do realizacji zadania,
 4. posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadań będących przedmiotem konkursu,
 5. dysponują odpowiednim lokalem, zapleczem socjalnym lub dostępem do bazy sportowej umożliwiającym realizację zadania,
 6. przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę na stosownym formularzu.
 
Do oferty należy dołączyć:
 1. upoważnienie do składania oferty na realizację określonego zadania publicznego i/lub, zgodę
  na zawarcie umowy w imieniu podmiotu składającego ofertę,
 2. aktualny odpis z rejestru lub wyciąg z ewidencji lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, potwierdzony „za zgodność z oryginałem”
  i podpisem osób uprawnionych (nie dotyczy organizacji zarejestrowanych w krs),
 3. kopię umowy lub statutu spółki potwierdzoną za zgodność z oryginałem – w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego.
 
Dokumenty dołączone do oferty należy złożyć w formie oryginału lub kopii opatrzonej klauzulą: „stwierdzam zgodność z oryginałem” wraz z datą na każdej stronie dokumentu oraz podpisem osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej.
 
W przypadku składania więcej niż jednej oferty wymagany jest tylko jeden komplet załączników.
W przypadku, gdy osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis powinien zawierać pełne imię i nazwisko oraz funkcję pełnioną w reprezentacji organizacji pozarządowej.
Podmioty nie muszą posiadać statusu organizacji pożytku publicznego.
 
 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych
  w ustawie o zdrowiu publicznym.
 
 1. Termin i warunki realizacji zadania.
Sprawozdanie z realizacji zadań zleconych należy przedłożyć w terminie 30 dni od dnia wykonania zadania, wskazanego w umowie.
Zadania winny być wykonane do dnia 31.12.2019 r., zgodnie z niżej wymienionymi warunkami:
 1. dofinansowanie nie może przekroczyć 85 % całkowitych kosztów zadania,
 2. wsparcie w/w zadań nastąpi poprzez udzielenie dotacji z przeznaczeniem na:
 1. koszty merytoryczne (bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania publicznego) tj.:
 • wyżywienie,
 • zakwaterowanie uczestników zadania,
 • wynagrodzenie osób związanych z realizacją zadania,
 • zakup materiałów oraz usług niezbędnych do realizacji zadania (np. ubezpieczenie, licencje, wpisowe uprawniające do udziału w zawodach, niezbędne opłaty związane z realizacja zadania, zakup wody, materiałów plastycznych, biurowych, zakup niezbędnych materiałów, itp.),
 1. koszty obsługi zadania (związane z obsługą i administracją realizowanego zadania – działania
  o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym w tym obsługą finansową projektu):
 • koszty obsługi księgowej,
 • obsługa techniczna i medyczna zadania, itp.,
 1. inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji:
 • zakup nagród rzeczowych dla uczestników zadania,
 • wydatki inwestycyjne oraz zakup środków trwałych do 20 % udzielonej dotacji.
 
Dotacja nie może być wykorzystana na:
 • budowę, zakup budynków, zakup gruntów oraz działalność gospodarczą,
 • pokrycie deficytu działalności organizacji,
 • pokrycie kosztów utrzymania biura (o ile nie stanowi niezbędnego elementu w realizacji projektu),
 • działalność polityczną i religijną,
 • pokrycie kosztów kar.
 
 
 1. Termin składania ofert
Oferty realizacji zadań objętych konkursem muszą być złożone w wersji papierowej do 10.07.2019 r.  do godziny 15.30.
Wersję papierową z podpisami osób reprezentujących organizację zgodnie z zapisami
w KRS należy przesłać pocztą (obowiązuje data wpływu do urzędu) lub złożyć osobiście w kopercie opatrzonej nazwą i adresem oferenta w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1 – Biuro Obsługi Interesanta (bud. A) w godzinach pracy Urzędu w terminie do dnia 10.07.2019 r.
 
 1. Oferty złożone na innych drukach lub złożone po terminie zostaną odrzucone
  z przyczyn formalnych.
 
 1. Oferty rozpatrzone będą przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Krosna Odrzańskiego, przy zachowaniu następujących kryteriów:
 1. wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert,
 2. oferty złożone po terminie oraz oferty zawierające błędy formalne nieuzupełnione w terminie 5 dni
  od dnia powiadomienia pisemnego, mailowego lub telefonicznego – zostaną odrzucone z przyczyn formalnych,
 3. oferty, które przeszły ocenę formalną zostaną poddane ocenie merytorycznej,
 4. podstawowym warunkiem udzielenia dotacji organizacji pozarządowej jest zgodność prowadzonej przez nią działalności statutowej z dziedziną zlecanego zadania,
 5. ponadto oferta podlega ocenie w zakresie:
 • możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta,
 • przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
 • proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których oferent będzie           realizować zadanie publiczne,
 • planowanego przez oferenta finansowego wkładu własnego (czyli środki finansowe własne organizacji lub środki pochodzące z innych źródeł) na realizację zadania publicznego,
 • uwzględnianego planowanego przez oferenta wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
 • realizacji zadań publicznych zleconych oferentowi w latach poprzednich (m.in. rzetelność
  i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych środków),
 1. ocena Komisji Konkursowej wraz z propozycją wysokości dotacji przedstawiona będzie Burmistrzowi Krosna Odrzańskiego, który podejmie ostateczną decyzję w przedmiotowej sprawie,
 2. od decyzji Burmistrza Krosna Odrzańskiego nie stosuje się trybu odwołania.
 
 1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w ciągu 7 dni od dnia zakończenia obrad Komisji Konkursowej.
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie opublikowana na: stronie internetowej www.bip.krosnoodrzanskie.plwww.krosnoodrzanskie.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.
 
 1. Przyznanie dotacji nastąpi na podstawie umowy zawartej z wybranym podmiotem.
 
 1. Postępowanie konkursowe unieważnia się w przypadku, gdy:
 • nie wpłynęła żadna oferta,
 • wpłynęła jedna oferta nie spełniająca warunków konkursu,
 • żadna z ofert nie spełnia warunków konkursu,
 • wystąpiła istotna zmiana okoliczności, uniemożliwiająca zawarcie umowy, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

 

__________________________________________________

Krosno Odrzańskie, 2019 – 05 – 30

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego.

Na podstawie:

 • 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 688), uchwały Rady Miejskiej Nr VIII/65/19 z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie Wieloletniego programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi na lata 2019 - 2023 
 • (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2019 r., poz. 1488).

Burmistrz Krosna Odrzańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie w latach 2019 – 2020 realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. [WIĘCEJ]

________________________________________________

Wyniki otwartego konkursu ofert

 

na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 r. Gminy Krosno Odrzańskie z zakresu ochrony zdrowia, ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1492) Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki przeciwalkoholowej

 

Lp.

Podmiot

Nazwa zadania

Kwota przyznana

1

Polskie Towarzystwo Krajoznawcze

Kolonie edukacyjne „Ja i Ty zawsze bezpieczni” z elementami profilaktyki uzależnień w Grzybowie

36 750,00 zł

2

Polski Czerwony Krzyż Lubuski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża

Wypoczynek wakacyjny dla dzieci i młodzieży z Gminy Krosno Odrzańskie z elementami profilaktyki przeciwalkoholowej

12 900,00 zł

3

Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych

VI Obóz wędrowny „Karkonosze”

11 350,00 zł

4

Miejski Klub Sportowy „Tęcza”

Organizacja wypoczynku w Mrzeżynie dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki przeciwalkoholowej

10 000,00 zł

Razem:

71 000,00 zł

 

Informacja zamieszczona w dniu 21.05.2019 r.

 

______________________________________________________

Wyniki otwartego konkursu ofert

 

na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 r. Gminy Krosno Odrzańskie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej ogłoszonego na podstawie: ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 450), rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057), uchwały Rady Miejskiej Nr LX/475/18 z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2019 - 2023 (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2018 r., poz. 2673), uchwały Rady Miejskiej Nr LX/474/18 z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 (Dz. U. Woj. Lubuskiego z 2018 r.,
poz. 2672).

 

Lp.

Podmiot

Nazwa zadania

Kwota przyznana

1

Klub Sportowy „Kruszywo”

Udział w rozgrywkach ligowych, prowadzenie zajęć treningowych.

10 000,00 zł

2

Stowarzyszenie Młode Krosno

KO Streetball 2019

8 000,00 zł

3

Uczniowski Klub Sportowy ENERGETYK Dychów

Upowszechnianie kultury fizycznej – Otwarte Mistrzostwa Gminy Krosno Odrzańskie
w biegu na orientację - Łochowice

3 500,00 zł

4

Polski Związek Wędkarski Okręg
w Zielonej Górze

Organizacja drużynowych zawodów wędkarskich „zakończenie sezonu”
i podsumowanie cyklu Drużynowe Grand Prix Okręgu

1 500,00 zł

5

Krośnieńskie Stowarzyszenie Gier Umysłowych „Tęcza” w Krośnie Odrzańskim

Sport szachowy dzieci i młodzieży KSGU „TĘCZA” Krosno Odrzańskie

3 000,00 zł

6

Polski Związek Wędkarski Okręg
w Zielonej Górze

Organizacja cyklu zawodów wędkarskich „Festyn Rodzinny”

1 500,00 zł

Informacja zamieszczona w dniu 24.04.2019 r.

 

____________________________________________________________

Krosno Odrzańskie, 2019 – 03 -07

Ogłoszenie

o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych.

Na podstawie:

 • 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 450),
 • rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057),
 • uchwały Rady Miejskiej Nr LX/475/18 z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2019 - 2023
  (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2018 r., poz. 2673),
 • uchwały Rady Miejskiej Nr LX/474/18 z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 (Dz. U. Woj. Lubuskiego z 2018 r., poz. 2672),

Burmistrz Krosna Odrzańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie w roku 2019 realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej. [WIĘCEJ]

 

_______________________________________________________ 

 

Krosno Odrzańskie, 2019 – 03 -07

Ogłoszenie

o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia.

Na podstawie:

 • 15 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym

Burmistrz Krosna Odrzańskiego ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia w roku 2019. [WIĘCEJ]

 Wzór oferty [POBIERZ]

WZÓR SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO [POBIERZ]

 

________

Wyniki otwartego konkursu ofert

 

na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 r. Gminy Krosno Odrzańskie z zakresu ochrony zdrowia, ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1492) Organizacja imprez profilaktycznych o treściach propagujących zdrowy styl życia oraz prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży

 

Lp.

Podmiot

Nazwa zadania

Kwota przyznana

1

Stowarzyszenie SUBSIDIUM w Brzózce

Letnia akademia

8 320,00 zł

2

Stowarzyszenie SUBSIDIUM w Brzózce

Zdrowa rodzina – pogodna rodzina V Piknik zdrowia

2 400,00 zł

Razem:

10 720,00 zł

 

____________________________________________________________

Wyniki otwartego konkursu ofert

 

na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 r. Gminy Krosno Odrzańskie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, ochrony zdrowia, kultury sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, pomocy społecznej,
w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, a także działalności charytatywnej, ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 i poz. 1948, z 2017 r. poz. 60, poz. 573 i poz. 1909.), oraz Rady Miejskiej Nr LIV/421/14 z dnia 29 października 2014 r. w sprawie Wieloletniego Programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2015-2017 (Dz. Urz. Woj. Lub z 2014, poz. 2105, z 2017 r., poz. 2579) oraz uchwały Rady Miejskiej Nr XL/343/17 z dnia 20 października 2017 r. w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 (Dz. U. Woj. Lubuskiego
z 2017 r., poz. 2189). [WIĘCEJ]

_____________________________________________________________

 
Krosno Odrzańskie, 2018 – 12 -20
 
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia.
 
Na podstawie:
 1. art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym
 
Burmistrz Krosna Odrzańskiego ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych
z zakresu ochrony zdrowia w roku 2019.
 
__________________________________________________________________________
 
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych.
 
Na podstawie:
 1. art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 450),
 2. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w  sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300),
 3. uchwały Rady Miejskiej Nr LX/475/18 z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2019 - 2023
  (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2018 r., poz. 2673),
 4. uchwały Rady Miejskiej Nr LX/474/18 z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 (Dz. U. Woj. Lubuskiego z 2018 r., poz. 2672),

[WIĘCEJ]

___________________________________________________________

 

Krosno Odrzańskie, 2018.09.05

 W związku z wpłynięciem oferty Gminnego Stowarzyszenia Sołtysów w Krośnie Odrzańskim w trybie pozakonkursowym, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 450, poz. 650, poz. 723 i poz. 1365), dotyczącej realizacji zadania publicznego pn. „X Jubileuszowy Zjazd Sołtysów z Powiatu Krośnieńskiego” proszę o zgłaszanie uwag do prezentowanej oferty.


Spostrzeżenia do przedstawionej oferty bardzo proszę wnosić na piśmie do dnia 12.09.2018 r. do Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, 66 – 600 Krosno Odrzańskie, budynek B, pok. nr 22, w godzinach pracy Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim.

OFERTA

_______________________________________________________________________________________

Krosno Odrzańskie,  2018.08.28

W związku z wpłynięciem oferty Stowarzyszenia „Raduszczanka” w Starym Raduszcu w trybie pozakonkursowym, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, poz. 650, poz. 723 i poz. 1365), dotyczącej realizacji zadania publicznego pn. „Czyste Lubuskie – czysta Polska” proszę o zgłaszanie uwag do prezentowanej oferty.
 
 Spostrzeżenia do przedstawionej oferty bardzo proszę wnosić na piśmie do dnia 04.09.2018 r. do Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, 66 – 600 Krosno Odrzańskie, budynek B, pok. nr 22, w godzinach pracy Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim.
_________________________________________________________________________________

Krosno Odrzańskie, 2018.08.28

W związku z wpłynięciem oferty Klubu Sportowego Odra Radnica w trybie pozakonkursowym, zgodniez art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, poz. 650, poz. 723 i poz. 1365), dotyczącej realizacji zadania publicznego pn. „Wspieraniei upowszechnianie kultury fizycznej” proszę o zgłaszanie uwag do prezentowanej oferty.

Spostrzeżenia do przedstawionej oferty bardzo proszę wnosić na piśmie do dnia 04.09.2018 r. do Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, 66 – 600 Krosno Odrzańskie, budynek B, pok. nr 22, w godzinach pracy Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim.

OFERTA

 _________________________________________________________________________________________
Ogłoszenie
o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych.
 
Na podstawie:
 1. art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 450, poz. 650 i poz. 723),
 2. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w  sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300),
 3. uchwały Rady Miejskiej Nr LIV/421/14 z dnia 29 października 2014 r. w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2015 - 2017 (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2014 r., poz. 2105, z 2017 r., poz. 2579),
 4. uchwały Rady Miejskiej Nr XL/343/17 z dnia 20 października 2017 r. w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 (Dz. U. Woj. Lubuskiego z 2017 r., poz. 2189),
Burmistrz Krosna Odrzańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie w roku 2018 realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej.

______________________________________________________

Krosno Odrzańskie,  2018.04.06

W związku z wpłynięciem oferty Stowarzyszenia Młode Krosno w trybie pozakonkursowym, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 450), dotyczącej realizacji zadania publicznego pn. „KO Streetball 2018” proszę o zgłaszanie uwag
do prezentowanej oferty.

 Spostrzeżenia do przedstawionej oferty bardzo proszę wnosić na piśmie do dnia 13.04.2018 r.
do Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, 66 – 600 Krosno Odrzańskie, budynek B, pok. nr 22, w godzinach pracy Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim.

Treść oferty [POBIERZ]

________________________________________________________ 

Wyniki otwartego konkursu ofert 

na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 r. Gminy Krosno Odrzańskie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, ochrony zdrowia, kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, a także działalności charytatywnej, ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 i poz. 1948, z 2017 r. poz. 60, poz. 573 i poz. 1909.), oraz Rady Miejskiej Nr LIV/421/14 z dnia  29 października 2014 r. w sprawie Wieloletniego Programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2015-2017 (Dz. Urz. Woj. Lub z 2014, poz. 2105, z 2017 r., poz. 2579) oraz uchwały Rady Miejskiej Nr XL/343/17 z dnia 20 października 2017 r. w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 (Dz. U. Woj. Lubuskiego
z 2017 r., poz. 2189).

Upowszechnianie kultury fizycznej

 

Lp.

Podmiot

Nazwa zadania

Kwota przyznana

1

Polski Związek Wędkarski Okręg w Zielonej Górze

Organizacja zawodów wędkarskich o Puchar Szefa Rejonu IV

1 300,00 zł

2

Jeździecki Klub Sportowy Gostchorze w Gostchorzu

Wsparcie w roku 2018 realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej.

4 000,00 zł

3

Klub Sportowy "Kruszywo" w Starym Raduszcu

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej

15 000,00 zł

4

Polski Związek Wędkarski Okręg w Zielonej Górze

Organizacja zawodów wędkarskich z okazji Dnia Dziecka

1 200,00 zł

5

Miejski Klub Sportowy "Tęcza" w Krośnie Odrzańskim

Organizacja zawodów sportowych oraz działalności szkoleniowej w zakresie piłki nożnej, tenisa stołowego w Krośnie Odrzańskim

140 000,00 zł

6

Siatkarski Klub Sportowy Tęcza Krosno Odrzańskie

Upowszechnianie kultury fizycznej - Organizacja zawodów sportowych oraz działalność szkoleniowa w zakresie piłki siatkowej  w Krośnie Odrzańskim

28 000,00 zł

7

Klub Sportowy Jaguar w Krośnie Odrzańskim

Wspieranie rozwoju Karate Tradycyjnego oraz treningu Cross wśród mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, poprzez organizację turnieju Karate i Cross Trening oraz udział w zawodach na szczeblu ogólnokrajowym.

3 000,00 zł

8

Krośnieńskie Stowarzyszenie Gier Umysłowych "Tęcza"   w Krośnie Odrzańskim

Akademia Brydża Sportowego  -  sport i rekreacja krośnieńskich seniorów                                                       

1 000,00 zł

9

KLUB PIŁKI NOŻNEJ "TRAMP-KARP" OSIECZNICA

Udział drużyny seniorów w rozgrywkach klasy "B" i drużyny orlików w terenowej lidze Podokręgu Krosno Odrzańskie.

17 000,00 zł

10

Stowarzyszenie "Raduszczanka"  w Krośnie Odrzańskim

Organizacja treningów i turniejów squasha  dla mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie

4 000,00 zł

11

Ludowy Klub Sportowy "Czarni" w Czarnowie

Prowadzenie LKS "Czarni" w Czarnowie

21 000,00 zł

12

Krośnieńskie Stowarzyszenie Gier Umysłowych "Tęcza"  w Krośnie Odrzańskim

Krośnieńska Liga Szachowa – Liga Szkolna „Edukacja przez Szachy w Szkole”

4 000,00 zł

13

Ludowy Zespół Sportowy "Pogoń" w Wężyskach

Przygotowanie i udział drużyn w rozgrywkach ligowych.

21 000,00 zł

14

Krośnieńskie Stowarzyszenie Gier Umysłowych "Tęcza" w Krośnie Odrzańskim

Sport szachowy dzieci i młodzieży KSGU "Tęcza" Krosno Odrzańskie

3 600,00 zł

Ochrona zdrowia

 

 1. organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki przeciwalkoholowej

Lp.

Podmiot

Nazwa zadania

Kwota przyznana

1

Polskie Towarzystwo Krajoznawcze w Zielonej Górze

Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki przeciwalkoholowej.

18 000,00 zł

2

„Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych” w Chlebowie

V OBÓZ WĘDROWNY KARKONOSZE 2018

18 000,00 zł

3

Miejski Klub Sportowy „Tęcza” w Krośnie Odrzańskim

Ochrona zdrowia: organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki przeciwalkoholowej

15 000,00 zł

4

Lubuski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Zielonej Górze

Wypoczynek wakacyjny dla dzieci i młodzieży z Gminy Krosno Odrzańskie z elementami profilaktyki przeciwalkoholowej.

15 000,00 zł

5

Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej w Zielonej Górze

WYPOCZYNEK LETNI DLA DZIECI ZE ŚWIETLICY PROWADZONEJ PRZEZ  PARAFIALNY ODDZIAŁ AKCJI KATOLICKIEJ  W KROŚNIE ODRZAŃSKIM W OŚRODKU KOLONIJNYM „KAJTUŚ”  W KOŁOBRZEGU

5 000,00 zł

 1. prowadzenie i utrzymanie świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży z Gminy Krosno Odrzańskie

Lp.

Podmiot

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

1

Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej w Zielonej Górze

PROWADZENIE I UTRZYMANIE ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ DLA DZIECI I MŁODZIEZY Z GMINY KROSNO ODRZAŃSKIE

5 000,00 zł

 1. organizacja imprez profilaktycznych o treściach propagujących zdrowy styl życia oraz prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży

Lp.

Podmiot

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

1

Samodzielna Jednostka Strzelecka w Nowej Soli

DOGAKADEMIA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA – PSIAKI UCZĄ DZIECIAKI

2 000,00 zł

2

Stowarzyszenie „Raduszczanka” w Starym Raduszcu

Fantastyczna Sarbia – organizacja dnia dziecka w tematyce fantastycznej, z elementami profilaktyki alkoholowej i narkotykowej

1 270,00 zł

 1. promocja zdrowego stylu życia wśród lokalnej społeczności, organizacja imprez z zakresu turystyki kwalifikowanej oraz imprez o charakterze ekologicznym, rekreacyjno – sportowych mających na celu promocję zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży szkolnej

Lp.

Podmiot

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

1

Stowarzyszenie „Raduszczanka” w Starym Raduszcu

Organizacja  turniejów siatkarskich  dla mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie

 2 240,00 zł

 

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 

Lp.

Podmiot

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

1

Stowarzyszenie Odra Dla Turystów w Nowej Soli

Odkrywanie historii Krosna Odrzańskiego z perspektywy rzeki Odry.

2 400,00 zł

2

Stowarzyszenie Subsidium w Brzózce

Kociołek ze sztuką

2 300,00 zł

3

„Skarpa Gostchorze” w Gostchorzu

Festyn z okazji FLISU ODRZAŃSKIEGO

2 300,00 zł

 Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Lp.

Podmiot

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

1

Towarzystwo Miłośników Ziemi Krośnieńskiej w Zielonej Górze

Budowa makiety obozu jenieckiego

2 550,00 zł

________________________________________________________________

 Krosno Odrzańskie,  2018.01.19

W związku z wpłynięciem oferty Stowarzyszenia Krośnieński  Uniwersytet Trzeciego Wieku w trybie pozakonkursowym, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 i poz. 1948, z 2017 r. poz. 60, poz. 573 i poz. 1909), dotyczącej realizacji zadania publicznego
pn. „Turniej kręglarski Uniwersytetów Trzeciego Wieku woj. Lubuskiego o puchar Burmistrza Krosna Odrzańskiego” proszę o zgłaszanie uwag do prezentowanej oferty.

 Spostrzeżenia do przedstawionej oferty bardzo proszę wnosić na piśmie do dnia 26.01.2018 r. do Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, 66 – 600 Krosno Odrzańskie, budynek B, pok. nr 22, w godzinach pracy Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim.

OFERTA [DO POBRANIA]

_________________________________________________

Krosno Odrzańskie, 2018-01-08

OGŁOSZENIE
o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych.

Na podstawie:
1) art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 i poz. 1948, z 2017 r. poz. 60, poz. 573
i poz. 1909.),
2) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300),
3) uchwały Rady Miejskiej Nr LIV/421/14 z dnia 29 października 2014 r. w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2015 - 2017 (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2014 r., poz. 2105, z 2017 r., poz. 2579),
4) uchwały Rady Miejskiej Nr XL/343/17 z dnia 20 października 2017 r. w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 (Dz. U. Woj. Lubuskiego z 2017 r.,
poz. 2189),
Burmistrz Krosna Odrzańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie w roku 2018 realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, ochrony zdrowia, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, a także działalności charytatywnej.

Więcej szczegółów pod linkiem [POBIERZ]

_____________________________________________________

Uzupełnienie oferty

Pobierz [PDF]

 

W związku z wpłynięciem oferty Lubuskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Jedności 22 B w trybie pozakonkursowym, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 t.j. ze zm.), dotyczącej realizacji zadania publicznego pn. „Świadczenie usług opiekuńczych osobom uprawnionym w miejscu zamieszkania klienta na terenie Gminy Krosno Odrzańskie" proszę o zgłaszanie uwag do prezentowanej oferty.

Spostrzeżenia do przedstawionej oferty bardzo proszę wnosić na piśmie do dnia 29.12.2017 r. do Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, 66 – 600 Krosno Odrzańskie, budynek B, pok. nr 10, w godzinach pracy Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim. [DO POBRANIA]

_______________________________________________________________

W związku z wpłynięciem oferty Stowarzyszenia Młode Krosno w Krośnie Odrzańskim w trybie pozakonkursowym, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 t.j. ze zm.), dotyczącej realizacji zadania publicznego pn. „KO Streetball Summer Cup 2017: X - edycja” proszę o zgłaszanie uwag do prezentowanej oferty.

Spostrzeżenia do przedstawionej oferty bardzo proszę wnosić na piśmie do dnia 05.04.2017 r. do Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, 66 – 600 Krosno Odrzańskie, budynek B, pok. nr 22, w godzinach pracy Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim. [DO POBRANIA]

________________________________________________
na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 r. Gminy Krosno Odrzańskie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, ochrony zdrowia, kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, pomocy społecznej,
w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin
i osób, a także działalności charytatywnej, ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 t.j. ze zm.) oraz Rady Miejskiej Nr LIV/421/14 z dnia 29 października 2014 r. w sprawie Wieloletniego Programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2015-2017 (Dz. Urz. Woj. Lub z 2014, poz. 2105) oraz uchwały Rady Miejskiej Nr XXVIII/221/16 z dnia 25 października 2016 r. w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 (Dz. U. Woj. Lubus. 2016, poz. 2176). [DO POBRANIA]
 
______________________________________________________________
Burmistrz Krosna Odrzańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie w roku 2017 realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, ochrony zdrowia, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, a także działalności charytatywnej. [DO POBRANIA]
_______________________________________________________-
Oferta Stowarzyszenia Pracowników i Przyjaciół Warsztatów Terapii Zajęciowej SYNERGIA w Krośnie Odrzańskim w trybie pozakonkursowym
Krosno Odrzańskie,  2016.07.05
 
W związku z wpłynięciem oferty Stowarzyszenia Pracowników i Przyjaciół Warsztatów Terapii Zajęciowej SYNERGIA w Krośnie Odrzańskim w trybie pozakonkursowym, zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 t.j. ze zm.), dotyczącej realizacji zadania publicznego pn. „XI Wojewódzki Przegląd Małych Form Teatralnych i Muzycznych Warsztatów Terapii Zajęciowej” proszę o zgłaszanie uwag do prezentowanej oferty.
Spostrzeżenia do przedstawionej oferty bardzo proszę wnosić na piśmie do dnia 07.2016 r. do Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, 66 – 600 Krosno Odrzańskie, budynek B, pok. nr 22, w godzinach pracy Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim.
 
____________________________________________
_____________________________________________--
______________________________________
Krosno Odrzańskie,  2015.05.12

W związku z wpłynięciem oferty Krośnieńskiego Stowarzyszenia Gier Umysłowych „Tęcza” w Krośnie Odrzańskim w trybie pozakonkursowym, zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 tekst jednolity), dotyczącej realizacji zadania publicznego pn. „Udział młodzieży KSGU Tęcza Krosno Odrzańskie w rozgrywkach III Ligi Juniorów Województwa Lubuskiego 2015” proszę o zgłaszanie uwag do prezentowanej oferty.

Spostrzeżenia do przedstawionej oferty bardzo proszę wnosić na piśmie do dnia 19.05.2015 r. do Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, 66 – 600 Krosno Odrzańskie, budynek B, pok. nr 22, w godzinach pracy Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim.
________________________________________
Wyniki otwartego konkursu ofert
 
na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2015 r. Gminy Krosno Odrzańskie z zakresu ochrony zdrowia, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób a także działalności charytatywnej oraz upowszechniania kultury fizycznej, ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej Nr LIV/422/14 z dnia 29 października 2014 r. w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2014 r., poz. 2106). 
_________________________________________________
Ogłoszenie
o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych.
Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej Nr LIV/422/14 z dnia 29 października 2014 r. w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2014 r., poz. 2106) Gmina Krosno Odrzańskie ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2015 z zakresu ochrony zdrowia, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób a także działalności charytatywnej oraz upowszechniania kultury fizycznej.

http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie/110/3343/Ogloszenie_o_ot...

________________________________________________

Wyniki otwartego konkursu ofert

http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie/110/3332/Wyniki_otwarteg...

_______________________________________________

Krosno Odrzańskie, 2015.01.16


W związku z wpłynięciem oferty Stowarzyszenia Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku w Krośnie Odrzańskim w trybie pozakonkursowym, zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 tekst jednolity), dotyczącej realizacji zadania publicznego pn. „Turniej Kręglarski Uniwersytetów Trzeciego Wieku Województwa Lubuskiego wieńczący działania i profilaktykę przeciwuzależnieniową” proszę o zgłaszanie uwag do prezentowanej oferty.
Spostrzeżenia do przedstawionej oferty bardzo proszę wnosić na piśmie do dnia 23.01.2015 r. do Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, 66 – 600 Krosno Odrzańskie, budynek B, pok. nr 22, w godzinach pracy Urzędu Miasta w Krośnie 

http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie/system/obj/4613_oferta.pdf

_____________________________________

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej oraz ochrony zdrowia.

______________________________________

Krosno Odrzańskie,  2014.11.12

 

W związku z wpłynięciem oferty Klubu Sportowego „Calipso” w Krośnie Odrzańskim w trybie pozakonkursowym, zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 tekst jednolity), dotyczącej realizacji zadania publicznego pn. „Wyjazd na Mistrzostwa Świata” proszę o zgłaszanie uwag do prezentowanej oferty.

 Spostrzeżenia do przedstawionej oferty bardzo proszę wnosić na piśmie do dnia 19.11.2014 r. do Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, 66 – 600 Krosno Odrzańskie, budynek B, pok. nr 22, w godzinach pracy Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim.

http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie/system/obj/4435_doc20141...

__________________________________________________________

Krosno Odrzańskie,  2014.09.01

 
W związku z wpłynięciem oferty Klubu Sportowego „Jaguar” w Krośnie Odrzańskim w trybie pozakonkursowym, zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 tekst jednolity), dotyczącej realizacji zadania publicznego pn. „Wspieranie rozwoju sportowego dzieci wybitnie uzdolnionych w zakresie Karate Tradycyjnego w gminie Krosno Odrzańskie, poprzez wyjazd i start w Pucharze Świata Dzieci w Karate Tradycyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży w trudnej sytuacji materialnej” proszę o zgłaszanie uwag do prezentowanej oferty.
Spostrzeżenia do przedstawionej oferty bardzo proszę wnosić na piśmie do dnia 08.09.2014 r. do Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, 66 – 600 Krosno Odrzańskie, budynek B, pok. nr 22, w godzinach pracy Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim.

http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie/system/obj/4220_doc20140...

_____________________________________________________________________

Wyniki otwartego konkursu ofert

na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2014 r. Gminy Krosno Odrzańskie z zakresu, zakresu:
1)ochrony zdrowia,
2)kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 3)podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
4)pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, a także działalności charytatywnej,
 

http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie/system/obj/3742_Wyniki_o...

___________________________________________________________________

O G Ł O S Z E N I E o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych.

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 tj. z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej Nr XLI/319/13 z dnia 30 października 2013 r. w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2013 r., poz. 2326) Gmina Krosno Odrzańskie ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2014 z zakresu ochrony zdrowia, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób a także działalności charytatywnej.

http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie/system/obj/3591_Konkurs_ofert_-_ochrona_zdrowia.pdf

_________________________________

Wyniki otwartego konkursu ofert(2014/2)

__________________________________

Wyniki otwartego konkursu ofert(2014/1)

_________________________________________

Krosno Odrzańskie, 2014 – 01- 13

 

Ogłoszenieo otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 tj. z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej Nr XLI/319/13 z dnia 30 października 2013 r. w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2013 r., poz. 2326)

Gmina Krosna Odrzańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie w roku 2014 realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej.

Treść ogłoszenie [POBIERZ]

__________________________________________________
Krosno Odrzańskie, 2013-12-13
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych,w zakresie upowszechniania kultury fizycznej oraz ochrony zdrowia.
Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 tj. z późn. zm.)
oraz uchwały Rady Miejskiej Nr XXVII/218/12 z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013 (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2012 r., poz. 2282)
Gmina Krosna Odrzańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie w roku 2014 realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i ochrony zdrowia.
Treść Ogłoszenia [POBIERZ]

___________________________________________

Krosno Odrzańskie, 2013.09.25

W związku z wpłynięciem oferty Klubu Sportowego Ju Jitsu SATORI w Krośnie Odrzańskim w trybie pozakonkursowym, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 tekst jednolity z późn. zm.), dotyczącej realizacji zadania publicznego pn. „Udział w otwartych Mistrzostwach Europy IMAF w sztukach walki” proszę o zgłaszanie uwag do prezentowanej oferty.
Spostrzeżenia do przedstawionej oferty bardzo proszę wnosić na piśmie do dnia 02.10.2013 r. do Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, 66 – 600 Krosno Odrzańskie, budynek B, pok. nr 22.

Oferta ME IMAF KS Satori

 

_________________________________________________

Wyniki otwartego konkursu ofert

___________________________________________________

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

____________________________________________________

Krosno Odrzańskie, 2013.06.19

 

W związku z wpłynięciem oferty Siatkarskiego Klubu Sportowego „Tęcza” w Krośnie Odrzańskim w trybie pozakonkursowym, zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 tekst jednolity z późn. zm.), dotyczącej realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin, których występują problemy alkoholowe” proszę o zgłaszanie uwag do prezentowanej oferty.
Spostrzeżenia do przedstawionej oferty bardzo proszę wnosić na piśmie do dnia 27.06.2013 r. do Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, 66 – 600 Krosno Odrzańskie, budynek B, pok. nr 22.

_____________________________________________

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin, których występują problemy alkoholowe.

________________________________________________________

Krosno Odrzańskie, 2013.06.10

W związku z wpłynięciem oferty Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Ziemi Lubuskiej, Hufiec Słubice w trybie pozakonkursowym, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 tekst jednolity z późn. zm.), dotyczącej realizacji zadania publicznego pn. „Na TROPie historii” proszę o zgłaszanie uwag do prezentowanej oferty.
Spostrzeżenia do przedstawionej oferty bardzo proszę wnosić na piśmie do dnia 18.06.2013 r. do Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, 66 – 600 Krosno Odrzańskie, budynek B, pok. nr 22.

Treść oferty

_______________________________________

Wyniki otwartego konkursu ofert

na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy w 2013 roku, ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim Nr XXVII/218/12 z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013 (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2012 r., poz. 2282).

Wykaz ofert wybranych do realizacji

________________________________________

 

Wyniki otwartego konkursu ofert

 

na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2013 r. Gminy Krosno Odrzańskie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 tj. z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim Nr XXVII/218/12 z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013 (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2012 r., poz. 2282)

Wyniki konkursu [pobierz]

______________________________________

Krosno Odrzańskie, 2013.03.01

Ogłoszenie

o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 tj. z późn. zm.)

oraz uchwały Rady Miejskiej Nr XXVII/218/12 z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013 (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2012 r., poz. 2282) Gmina Krosno Odrzańskie ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2013 z zakresu ochrony zdrowia, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania

i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób a także działalności charytatywnej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością.

Treść ogłoszenia

___________________________

Krosno Odrzańskie, 2013.01.11

 

W związku z wpłynięciem oferty Siatkarskiego Klubu Sportowego „Tęcza” w Krośnie Odrzańskim w trybie pozakonkursowym, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 tekst jednolity z późn. zm.), dotyczącej realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin, w których występują problemy alkoholowe” proszę o zgłaszanie uwag do prezentowanej oferty.

Spostrzeżenia do przedstawionej oferty bardzo proszę wnosić na piśmie do dnia 18.01.2013 r. do Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, 66 – 600 Krosno Odrzańskie, budynek B, pok. nr 22.

Treść oferty [pobierz]

________________________________________________________

Ogłoszenie

 

o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych,

 

w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 tj. z późn. zm.)

oraz uchwały Rady Miejskiej Nr XXVII/218/12 z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013 (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2012 r., poz. 2282) Gmina Krosna Odrzańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2013 z zakresu upowszechniania kultury fizycznej.

Treść ogłoszenia [POBIERZ]

_______________________________

Krosno Odrzańskie, 2012.09.26

W związku z wpłynięciem oferty Ludowego Zespołu Sportowego „Pogoń” w Wężyskach w trybie pozakonkursowym, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 tekst jednolity z późn. zm.) dotyczącej realizacji zadania publicznego pn. „Udział klubu w rozgrywkach ligowych klasy A” proszę o zgłaszanie uwag do prezentowanej oferty.

Spostrzeżenia do przedstawionej oferty bardzo proszę wnosić na piśmie do dnia 03.10.2012 r. do Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, 66 – 600 Krosno Odrzańskie, budynek B, pok. nr 22.

Załączniki:

1. [Pobierz]

_____________________________________

Krosno Odrzańskie,  2012.04.27


W związku z wpłynięciem oferty Stowarzyszenia Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku w  trybie pozakonkursowym, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 tekst jednolity z późn. zm.) dotyczącej realizacji zadania publicznego pn. „Krośnieńskie Święto Rowerów” proszę o zgłaszanie uwag do prezentowanej oferty.  Spostrzeżenia do przedstawionej oferty bardzo proszę wnosić na piśmie do dnia 04.05.2012 r. do Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, 66 – 600 Krosno Odrzańskie, budynek B, pok. nr 22.

oferta - pobierz

_____________________________

Krosno Odrzańskie, 2012.06.06

 

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych - [Pobierz]

______________________________

Krosno Odrzańskie, 2012.04.20

O G Ł O S Z E N I E
o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych.

ogłoszenie - pobierz

______________________________________

Krosno Odrzańskie, 2012.03.06

 

W związku z wpłynięciem oferty Klubu Sportowego „ODRA – DORAMEX” w Radnicy w trybie pozakonkursowym, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 tekst jednolity z późn. zm.) dotyczącej realizacji zadania publicznego pn. „Udział w rozgrywkach ligowych Klubu Sportowego ODRA – DORAMEX” proszę o zgłaszanie uwag do prezentowanej oferty.

Spostrzeżenia do przedstawionej oferty bardzo proszę wnosić na piśmie do dnia 13.03.2012 r. do Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, 66 – 600 Krosno Odrzańskie, budynek B, pok. nr 22.

Załącznik - Pobierz

________________________________

Wyniki otwartego konkursu ofert

na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2012 r. Gminy Krosno Odrzańskie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej oraz zakresu ochrony zdrowia, ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 tj. z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim Nr XVI/130/11 z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012 (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2011 r.

Nr 134 poz. 2580)

załącznik - pobierz

Krosno Odrzańskie, 2014 – 01- 13

 

Ogłoszenie

o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych,

w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 tj. z późn. zm.)
oraz uchwały Rady Miejskiej Nr XLI/319/13 z dnia 30 października 2013 r. w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2013 r., poz. 2326)
Gmina Krosna Odrzańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie w roku 2014 realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej.