Krosno Odrzańskie,  2018.01.19

W związku z wpłynięciem oferty Stowarzyszenia Krośnieński  Uniwersytet Trzeciego Wieku w trybie pozakonkursowym, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 i poz. 1948, z 2017 r. poz. 60, poz. 573 i poz. 1909), dotyczącej realizacji zadania publicznego
pn. „Turniej kręglarski Uniwersytetów Trzeciego Wieku woj. Lubuskiego o puchar Burmistrza Krosna Odrzańskiego” proszę o zgłaszanie uwag do prezentowanej oferty.

 Spostrzeżenia do przedstawionej oferty bardzo proszę wnosić na piśmie do dnia 26.01.2018 r. do Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, 66 – 600 Krosno Odrzańskie, budynek B, pok. nr 22, w godzinach pracy Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim.

OFERTA [DO POBRANIA]

_________________________________________________

Krosno Odrzańskie, 2018-01-08

OGŁOSZENIE
o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych.

Na podstawie:
1) art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 i poz. 1948, z 2017 r. poz. 60, poz. 573
i poz. 1909.),
2) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300),
3) uchwały Rady Miejskiej Nr LIV/421/14 z dnia 29 października 2014 r. w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2015 - 2017 (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2014 r., poz. 2105, z 2017 r., poz. 2579),
4) uchwały Rady Miejskiej Nr XL/343/17 z dnia 20 października 2017 r. w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 (Dz. U. Woj. Lubuskiego z 2017 r.,
poz. 2189),
Burmistrz Krosna Odrzańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie w roku 2018 realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, ochrony zdrowia, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, a także działalności charytatywnej.

Więcej szczegółów pod linkiem [POBIERZ]

_____________________________________________________

Uzupełnienie oferty

Pobierz [PDF]

 

W związku z wpłynięciem oferty Lubuskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Jedności 22 B w trybie pozakonkursowym, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 t.j. ze zm.), dotyczącej realizacji zadania publicznego pn. „Świadczenie usług opiekuńczych osobom uprawnionym w miejscu zamieszkania klienta na terenie Gminy Krosno Odrzańskie" proszę o zgłaszanie uwag do prezentowanej oferty.

Spostrzeżenia do przedstawionej oferty bardzo proszę wnosić na piśmie do dnia 29.12.2017 r. do Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, 66 – 600 Krosno Odrzańskie, budynek B, pok. nr 10, w godzinach pracy Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim. [DO POBRANIA]

_______________________________________________________________

W związku z wpłynięciem oferty Stowarzyszenia Młode Krosno w Krośnie Odrzańskim w trybie pozakonkursowym, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 t.j. ze zm.), dotyczącej realizacji zadania publicznego pn. „KO Streetball Summer Cup 2017: X - edycja” proszę o zgłaszanie uwag do prezentowanej oferty.

Spostrzeżenia do przedstawionej oferty bardzo proszę wnosić na piśmie do dnia 05.04.2017 r. do Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, 66 – 600 Krosno Odrzańskie, budynek B, pok. nr 22, w godzinach pracy Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim. [DO POBRANIA]

________________________________________________
na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 r. Gminy Krosno Odrzańskie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, ochrony zdrowia, kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, pomocy społecznej,
w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin
i osób, a także działalności charytatywnej, ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 t.j. ze zm.) oraz Rady Miejskiej Nr LIV/421/14 z dnia 29 października 2014 r. w sprawie Wieloletniego Programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2015-2017 (Dz. Urz. Woj. Lub z 2014, poz. 2105) oraz uchwały Rady Miejskiej Nr XXVIII/221/16 z dnia 25 października 2016 r. w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 (Dz. U. Woj. Lubus. 2016, poz. 2176). [DO POBRANIA]
 
______________________________________________________________
Burmistrz Krosna Odrzańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie w roku 2017 realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, ochrony zdrowia, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, a także działalności charytatywnej. [DO POBRANIA]
_______________________________________________________-
Oferta Stowarzyszenia Pracowników i Przyjaciół Warsztatów Terapii Zajęciowej SYNERGIA w Krośnie Odrzańskim w trybie pozakonkursowym
Krosno Odrzańskie,  2016.07.05
 
W związku z wpłynięciem oferty Stowarzyszenia Pracowników i Przyjaciół Warsztatów Terapii Zajęciowej SYNERGIA w Krośnie Odrzańskim w trybie pozakonkursowym, zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 t.j. ze zm.), dotyczącej realizacji zadania publicznego pn. „XI Wojewódzki Przegląd Małych Form Teatralnych i Muzycznych Warsztatów Terapii Zajęciowej” proszę o zgłaszanie uwag do prezentowanej oferty.
Spostrzeżenia do przedstawionej oferty bardzo proszę wnosić na piśmie do dnia 07.2016 r. do Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, 66 – 600 Krosno Odrzańskie, budynek B, pok. nr 22, w godzinach pracy Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim.
 
____________________________________________
_____________________________________________--
______________________________________
Krosno Odrzańskie,  2015.05.12

W związku z wpłynięciem oferty Krośnieńskiego Stowarzyszenia Gier Umysłowych „Tęcza” w Krośnie Odrzańskim w trybie pozakonkursowym, zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 tekst jednolity), dotyczącej realizacji zadania publicznego pn. „Udział młodzieży KSGU Tęcza Krosno Odrzańskie w rozgrywkach III Ligi Juniorów Województwa Lubuskiego 2015” proszę o zgłaszanie uwag do prezentowanej oferty.

Spostrzeżenia do przedstawionej oferty bardzo proszę wnosić na piśmie do dnia 19.05.2015 r. do Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, 66 – 600 Krosno Odrzańskie, budynek B, pok. nr 22, w godzinach pracy Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim.
________________________________________
Wyniki otwartego konkursu ofert
 
na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2015 r. Gminy Krosno Odrzańskie z zakresu ochrony zdrowia, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób a także działalności charytatywnej oraz upowszechniania kultury fizycznej, ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej Nr LIV/422/14 z dnia 29 października 2014 r. w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2014 r., poz. 2106). 
_________________________________________________
Ogłoszenie
o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych.
Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej Nr LIV/422/14 z dnia 29 października 2014 r. w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2014 r., poz. 2106) Gmina Krosno Odrzańskie ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2015 z zakresu ochrony zdrowia, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób a także działalności charytatywnej oraz upowszechniania kultury fizycznej.

http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie/110/3343/Ogloszenie_o_ot...

________________________________________________

Wyniki otwartego konkursu ofert

http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie/110/3332/Wyniki_otwarteg...

_______________________________________________

Krosno Odrzańskie, 2015.01.16


W związku z wpłynięciem oferty Stowarzyszenia Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku w Krośnie Odrzańskim w trybie pozakonkursowym, zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 tekst jednolity), dotyczącej realizacji zadania publicznego pn. „Turniej Kręglarski Uniwersytetów Trzeciego Wieku Województwa Lubuskiego wieńczący działania i profilaktykę przeciwuzależnieniową” proszę o zgłaszanie uwag do prezentowanej oferty.
Spostrzeżenia do przedstawionej oferty bardzo proszę wnosić na piśmie do dnia 23.01.2015 r. do Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, 66 – 600 Krosno Odrzańskie, budynek B, pok. nr 22, w godzinach pracy Urzędu Miasta w Krośnie 

http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie/system/obj/4613_oferta.pdf

_____________________________________

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej oraz ochrony zdrowia.

______________________________________

Krosno Odrzańskie,  2014.11.12

 

W związku z wpłynięciem oferty Klubu Sportowego „Calipso” w Krośnie Odrzańskim w trybie pozakonkursowym, zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 tekst jednolity), dotyczącej realizacji zadania publicznego pn. „Wyjazd na Mistrzostwa Świata” proszę o zgłaszanie uwag do prezentowanej oferty.

 Spostrzeżenia do przedstawionej oferty bardzo proszę wnosić na piśmie do dnia 19.11.2014 r. do Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, 66 – 600 Krosno Odrzańskie, budynek B, pok. nr 22, w godzinach pracy Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim.

http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie/system/obj/4435_doc20141...

__________________________________________________________

Krosno Odrzańskie,  2014.09.01

 
W związku z wpłynięciem oferty Klubu Sportowego „Jaguar” w Krośnie Odrzańskim w trybie pozakonkursowym, zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 tekst jednolity), dotyczącej realizacji zadania publicznego pn. „Wspieranie rozwoju sportowego dzieci wybitnie uzdolnionych w zakresie Karate Tradycyjnego w gminie Krosno Odrzańskie, poprzez wyjazd i start w Pucharze Świata Dzieci w Karate Tradycyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży w trudnej sytuacji materialnej” proszę o zgłaszanie uwag do prezentowanej oferty.
Spostrzeżenia do przedstawionej oferty bardzo proszę wnosić na piśmie do dnia 08.09.2014 r. do Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, 66 – 600 Krosno Odrzańskie, budynek B, pok. nr 22, w godzinach pracy Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim.

http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie/system/obj/4220_doc20140...

_____________________________________________________________________

Wyniki otwartego konkursu ofert

na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2014 r. Gminy Krosno Odrzańskie z zakresu, zakresu:
1)ochrony zdrowia,
2)kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 3)podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
4)pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, a także działalności charytatywnej,
 

http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie/system/obj/3742_Wyniki_o...

___________________________________________________________________

O G Ł O S Z E N I E o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych.

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 tj. z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej Nr XLI/319/13 z dnia 30 października 2013 r. w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2013 r., poz. 2326) Gmina Krosno Odrzańskie ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2014 z zakresu ochrony zdrowia, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób a także działalności charytatywnej.

http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie/system/obj/3591_Konkurs_ofert_-_ochrona_zdrowia.pdf

_________________________________

Wyniki otwartego konkursu ofert(2014/2)

__________________________________

Wyniki otwartego konkursu ofert(2014/1)

_________________________________________

Krosno Odrzańskie, 2014 – 01- 13

 

Ogłoszenieo otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 tj. z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej Nr XLI/319/13 z dnia 30 października 2013 r. w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2013 r., poz. 2326)

Gmina Krosna Odrzańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie w roku 2014 realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej.

Treść ogłoszenie [POBIERZ]

__________________________________________________
Krosno Odrzańskie, 2013-12-13
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych,w zakresie upowszechniania kultury fizycznej oraz ochrony zdrowia.
Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 tj. z późn. zm.)
oraz uchwały Rady Miejskiej Nr XXVII/218/12 z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013 (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2012 r., poz. 2282)
Gmina Krosna Odrzańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie w roku 2014 realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i ochrony zdrowia.
Treść Ogłoszenia [POBIERZ]

___________________________________________

Krosno Odrzańskie, 2013.09.25

W związku z wpłynięciem oferty Klubu Sportowego Ju Jitsu SATORI w Krośnie Odrzańskim w trybie pozakonkursowym, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 tekst jednolity z późn. zm.), dotyczącej realizacji zadania publicznego pn. „Udział w otwartych Mistrzostwach Europy IMAF w sztukach walki” proszę o zgłaszanie uwag do prezentowanej oferty.
Spostrzeżenia do przedstawionej oferty bardzo proszę wnosić na piśmie do dnia 02.10.2013 r. do Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, 66 – 600 Krosno Odrzańskie, budynek B, pok. nr 22.

Oferta ME IMAF KS Satori

 

_________________________________________________

Wyniki otwartego konkursu ofert

___________________________________________________

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

____________________________________________________

Krosno Odrzańskie, 2013.06.19

 

W związku z wpłynięciem oferty Siatkarskiego Klubu Sportowego „Tęcza” w Krośnie Odrzańskim w trybie pozakonkursowym, zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 tekst jednolity z późn. zm.), dotyczącej realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin, których występują problemy alkoholowe” proszę o zgłaszanie uwag do prezentowanej oferty.
Spostrzeżenia do przedstawionej oferty bardzo proszę wnosić na piśmie do dnia 27.06.2013 r. do Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, 66 – 600 Krosno Odrzańskie, budynek B, pok. nr 22.

_____________________________________________

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin, których występują problemy alkoholowe.

________________________________________________________

Krosno Odrzańskie, 2013.06.10

W związku z wpłynięciem oferty Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Ziemi Lubuskiej, Hufiec Słubice w trybie pozakonkursowym, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 tekst jednolity z późn. zm.), dotyczącej realizacji zadania publicznego pn. „Na TROPie historii” proszę o zgłaszanie uwag do prezentowanej oferty.
Spostrzeżenia do przedstawionej oferty bardzo proszę wnosić na piśmie do dnia 18.06.2013 r. do Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, 66 – 600 Krosno Odrzańskie, budynek B, pok. nr 22.

Treść oferty

_______________________________________

Wyniki otwartego konkursu ofert

na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy w 2013 roku, ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim Nr XXVII/218/12 z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013 (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2012 r., poz. 2282).

Wykaz ofert wybranych do realizacji

________________________________________

 

Wyniki otwartego konkursu ofert

 

na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2013 r. Gminy Krosno Odrzańskie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 tj. z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim Nr XXVII/218/12 z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013 (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2012 r., poz. 2282)

Wyniki konkursu [pobierz]

______________________________________

Krosno Odrzańskie, 2013.03.01

Ogłoszenie

o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 tj. z późn. zm.)

oraz uchwały Rady Miejskiej Nr XXVII/218/12 z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013 (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2012 r., poz. 2282) Gmina Krosno Odrzańskie ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2013 z zakresu ochrony zdrowia, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania

i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób a także działalności charytatywnej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością.

Treść ogłoszenia

___________________________

Krosno Odrzańskie, 2013.01.11

 

W związku z wpłynięciem oferty Siatkarskiego Klubu Sportowego „Tęcza” w Krośnie Odrzańskim w trybie pozakonkursowym, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 tekst jednolity z późn. zm.), dotyczącej realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin, w których występują problemy alkoholowe” proszę o zgłaszanie uwag do prezentowanej oferty.

Spostrzeżenia do przedstawionej oferty bardzo proszę wnosić na piśmie do dnia 18.01.2013 r. do Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, 66 – 600 Krosno Odrzańskie, budynek B, pok. nr 22.

Treść oferty [pobierz]

________________________________________________________

Ogłoszenie

 

o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych,

 

w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 tj. z późn. zm.)

oraz uchwały Rady Miejskiej Nr XXVII/218/12 z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013 (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2012 r., poz. 2282) Gmina Krosna Odrzańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2013 z zakresu upowszechniania kultury fizycznej.

Treść ogłoszenia [POBIERZ]

_______________________________

Krosno Odrzańskie, 2012.09.26

W związku z wpłynięciem oferty Ludowego Zespołu Sportowego „Pogoń” w Wężyskach w trybie pozakonkursowym, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 tekst jednolity z późn. zm.) dotyczącej realizacji zadania publicznego pn. „Udział klubu w rozgrywkach ligowych klasy A” proszę o zgłaszanie uwag do prezentowanej oferty.

Spostrzeżenia do przedstawionej oferty bardzo proszę wnosić na piśmie do dnia 03.10.2012 r. do Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, 66 – 600 Krosno Odrzańskie, budynek B, pok. nr 22.

Załączniki:

1. [Pobierz]

_____________________________________

Krosno Odrzańskie,  2012.04.27


W związku z wpłynięciem oferty Stowarzyszenia Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku w  trybie pozakonkursowym, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 tekst jednolity z późn. zm.) dotyczącej realizacji zadania publicznego pn. „Krośnieńskie Święto Rowerów” proszę o zgłaszanie uwag do prezentowanej oferty.  Spostrzeżenia do przedstawionej oferty bardzo proszę wnosić na piśmie do dnia 04.05.2012 r. do Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, 66 – 600 Krosno Odrzańskie, budynek B, pok. nr 22.

oferta - pobierz

_____________________________

Krosno Odrzańskie, 2012.06.06

 

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych - [Pobierz]

______________________________

Krosno Odrzańskie, 2012.04.20

O G Ł O S Z E N I E
o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych.

ogłoszenie - pobierz

______________________________________

Krosno Odrzańskie, 2012.03.06

 

W związku z wpłynięciem oferty Klubu Sportowego „ODRA – DORAMEX” w Radnicy w trybie pozakonkursowym, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 tekst jednolity z późn. zm.) dotyczącej realizacji zadania publicznego pn. „Udział w rozgrywkach ligowych Klubu Sportowego ODRA – DORAMEX” proszę o zgłaszanie uwag do prezentowanej oferty.

Spostrzeżenia do przedstawionej oferty bardzo proszę wnosić na piśmie do dnia 13.03.2012 r. do Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, 66 – 600 Krosno Odrzańskie, budynek B, pok. nr 22.

Załącznik - Pobierz

________________________________

Wyniki otwartego konkursu ofert

na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2012 r. Gminy Krosno Odrzańskie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej oraz zakresu ochrony zdrowia, ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 tj. z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim Nr XVI/130/11 z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012 (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2011 r.

Nr 134 poz. 2580)

załącznik - pobierz

Krosno Odrzańskie, 2014 – 01- 13

 

Ogłoszenie

o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych,

w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 tj. z późn. zm.)
oraz uchwały Rady Miejskiej Nr XLI/319/13 z dnia 30 października 2013 r. w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2013 r., poz. 2326)
Gmina Krosna Odrzańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie w roku 2014 realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej.