Do zadań Straży Miejskiej należy w szczególności:

1) patrolowanie zagrożonych rejonów miasta i obszarów wiejskich;

2) podejmowanie interwencji w zakresie ochrony spokoju i porządku w miejscach publicznych;

3) kontrolowanie przestrzegania przepisów w zakresie ochrony porządku publicznego wynikających z ustaw i aktów prawa miejscowego, a w szczególności dotyczących:

  1. a) porządku i czystości na terenie gminy,
  2. b) porządku i estetyki obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
  3. c) oznakowania i oświetlenia ulic oraz posesji, czytelności i estetyki tablic z nazwami ulic,
  4. d) porządku i bezpieczeństwa na drogach i chodnikach,
  5. e) ochrony środowiska,

4) udział w zabezpieczaniu miejsc przestępstw, katastrof lub innych miejsc zagrożonych podobnym zdarzeniem (awarie) przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów;

5) egzekwowanie od właścicieli nieruchomości właściwego wykonywania obowiązku utrzymywania porządku i czystości oraz utrzymania zimowego;

6) udzielania niezbędnej asysty pracownikom organów administracji samorządowej, na ich wniosek, przy czynnościach wykonywanych z mocy prawa, zwłaszcza w środowiskach patologicznych;

7) egzekwowanie przestrzegania zasad obowiązujących w ruchu drogowym;

8) bezpośrednie zabezpieczenie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,

9) udzielanie przedlekarskiej pomocy w zakresie ratowania życia i zdrowia ofiarom wypadków lub innych zdarzeń losowych;

10) dokonywanie kontroli osobistej, przeglądania zawartości podręcznych bagaży osób;

11) ściganie wykroczeń; poprzez w szczególności:

  1. a) nakładanie grzywien w postępowaniu mandatowym,
  2. b) przeprowadzanie czynności wyjaśniających,
  3. c) sporządzanie wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego;

12) prowadzenie ewidencji wpłat i windykacji należności z tytułu grzywien w postępowaniu mandatowym;

13) ujęcie osób stwarzających w sposób oczywisty zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłoczne doprowadzanie ich do najbliższej jednostki Policji, miejsca zamieszkania lub
      izby wytrzeźwień;

14) podejmowanie działań dla ograniczania zjawisk degradacji środowiska naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania niszczeniu zieleni miejskiej, obiektów przyrodniczych,
      kompleksów leśno - parkowych oraz zanieczyszczania wód;

15) ujawnianie i powodowanie usuwania porzuconych pojazdów, których stan wskazuje, że nie są używane lub pojazdów bez tablic rejestracyjnych;

16) przeprowadzanie kontroli przestrzegania zakazu spożywania napojów alkoholowych;

17) obserwowanie i rejestrowanie przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych;

18) egzekwowanie przepisów porządkowych wydanych z upoważnienia ustawy przez organy gminy;

19) opracowywanie i realizacja porozumień z innymi jednostkami i instytucjami w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego;

20) sprawdzanie prawidłowości umieszczania i terminowego usuwania ogłoszeń, obwieszczeń i plakatów wyborczych i referendalnych;

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Straż Miejską w Krośnie Odrzańskim [POBIERZ]