Informujemy, że w dniu 26 marca 2019 r. o godzinie 9:00 w sali 1000-lecia Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim przy ulicy Parkowej 1 odbędzie się VII sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023. 

 W dniu 28 marca 2019 r. w sali 1000 – lecia Krosna Odrzańskiego Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim przy ul. Parkowej 1 odbędzie się szósta sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu, ostrzega przed możliwością wystąpienia silnego wiatru o średniej prędkości od 30 do 40 km/h, w porywach do 90 km/h, z zachodu. Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 20.00 15 marca, do godz. 6.00 16 marca 2019 r.

15 kwietnia mija termin przyjmowania zgłoszeń w konkursach: "Lubuska Szkoła Europejska", "Lubuska Gmina Europejska" oraz "Lubuski Przedsiębiorca Europejski". 15 lat temu Polska została członkiem Unii Europejskiej.

Właśnie teraz, wczesną wiosną, kleszcze rozpoczynają swą aktywność, która będzie trwać do listopada. Przekazujemy Państwu kilka wskazówek jak uniknąć pogryzienia oraz co zrobić gdy do niego dojdzie.

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim na wniosek Polskiego Związku Pszczelarskiego - Rejonowego Koła Pszczelarskiego w Krośnie Odrzańskim, zakupił ze środków własnych lek dla pszczół. Jest to drugi raz gdy gmina wspiera Polski Związek Pszczelarski w walce z warrozą – chorobą siejącą spustoszenie w pasiekach.

Od 1 stycznia 2019 r., zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, użytkownik wieczysty gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanie się ich właścicielem.

Zgodnie z przepisami przez grunty zabudowane na cele mieszkaniowe, rozumie się nieruchomości zabudowane wyłącznie budynkami:

1) mieszkalnymi jednorodzinnymi;
2) mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne;
3) o których mowa w pkt 1 lub 2, wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

Ujawnienie prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków potwierdza zaświadczenie, które zostanie wydane z urzędu nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia. Zaświadczenie wydawane z urzędu jest bezpłatne.
Właściciel ma także prawo wystąpić z wnioskiem o wydanie w/w zaświadczenia. Wówczas Urząd ma 4 miesiące na jego wydanie (liczone od dnia złożenia wniosku), jednak zaświadczenie wydane na wniosek właściciela jest płatne w wysokości 50 zł tytułem opłaty skarbowej (ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej w załączniku do ustawy w części II ust. 20a).

WAŻNE!!!

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów właściciel zobowiązany jest uiszczać tzw. opłatę przekształceniową w wysokości dotychczas uiszczanej opłaty za użytkowanie wieczyste. Wnosi się ją (podobnie jak opłatę za użytkowanie wieczyste) bez uprzedniego wezwania w terminie do 31 marca każdego roku przez okres 20 lat. Wpłaty dokonywane są począwszy od roku 2020, jednak ich wysokość obejmuje także rok 2019. Opłatę przekształceniową należną za rok 2019, wnosi się jednak w terminie do 29 lutego 2020 r.

Właściciel w każdym czasie ma także prawo złożyć do Urzędu Miasta wniosek o jednorazową wpłatę opłaty przekształceniowej. Zgoda wyrażona w drodze decyzji administracyjnej wymaga uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł (ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej w załączniku do ustawy w części II ust. 20a).

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Panią Moniką Kulczak, Głównym Specjalistą w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, tel. 68 410 97 65.

 

 

Z okazji Dnia Sołtysa wszystkim Sołtysom oraz Radom Sołeckim składam wyrazy uznania dla Waszej ciężkiej pracy na rzecz małych Ojczyzn. Życzę mnóstwa pozytywnej energii, wytrwałości w dążeniu do zamierzonych celów, gotowości do stawiania czoła nowym wyzwaniom oraz tego, aby sprawowana funkcja przynosiła satysfakcję i zadowolenie, a zdrowie i doskonała kondycja nieustannie towarzyszyły w codziennym życiu.

marek cebula podpis