Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca 2019 roku (niedziela), jednak te zgłoszenia, które wpłyną w dniu 1 lipca 2019 r. będą uznane za złożone w terminie (decyduje data wpływu do urzędu).

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.
Pismem z dnia 31 maja 2019 r. Nr OA.Ł.015 – 4/19 Prezes Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, w oparciu o przepis art. 161 § 2 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 52, 60, 125) zgłosił konieczność dokonania wyboru następującej liczby ławników na kadencję 2020 – 2023:
- do Sądu Okręgowego w Zielonej Górze: - do Wydziału Cywilnego i II Wydziału Karnego 7 ławników
- do Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim: - do III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich - 4 ławników
Miejsce składania zgłoszeń:
Kompletne zgłoszenia, spełniające wymogi formalne, przyjmowane będą w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim, pok. 4, przy ul. Parkowej 1,
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 14:15.

Szczegóły na: http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie/343/Wybory_lawnikow/