W związku z art. 12 i 13 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych Rada Miejska w Krośnie Odrzańskim na sesji w dniu 28 marca 2018 r., na wniosek Burmistrza, dokonała podziału Gminy Krosno Odrzańskie na 15 stałych jednomandatowych okręgów wyborczych oraz ustaliła ich granice, numery i liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu (uchwała nr XLVII/400/18).

Rada Miejska w Krośnie Odrzańskim dokonała także podziału Gminy Krosno Odrzańskie na 13 stałych obwodów głosowania (uchwała nr XLVII/401/18).

Na ustalenia Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim w sprawach okręgów wyborczych, jak również na uchwałę Rady Miejskiej dotyczącą podziału gminy na stałe obwody głosowania, wyborcom Gminy Krosno Odrzańskie w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze w terminie 5 dni od daty podania do publicznej wiadomości ww. uchwał (podstawa prawna: art. 12 § 13 i art. 420 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy).