Naczelnik: Przemysław Nitschka, tel. 68 4109 770, pokój nr 13a (budynek B)
Lokalizacja wydziału: budynek B, pokoje: 12, 13, 14, 15.
 
Pracownicy:
  • Waldemar Pelec - tel. 68 4109 771, pokój nr 11,
  • Tomasz Hoppen - tel. 68 4109 774, pokój nr 11
  • Aleksandra Węgrzyn-Przybylska - architekt miejski - tel. 68 4109 773, pokój nr 12,
  • Ryszard Słupski - tel. 68 4109 776, pokój nr 13,
  • Magda Jarema - tel 68 4109 772, pokój nr 11
  • Sylwia Bendkowska - tel. 68 4109 775, pokój nr 13
 
Zadania wydziału
Do zadań Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Planowania Przestrzennego należy:
1) organizowanie zamówień publicznych na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz na wykonawstwo robót budowlanych, w oparciu o przepisy ustawy prawo zamówień publicznych;
2) określanie danych wyjściowych do projektowania i kosztorysowania inwestycji gminnych,
3) prowadzenie spraw związanych z realizacją inwestycji gminnych:
a) przygotowywanie umów dla planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych (szczegółowa analiza dokumentacji projektowej i kosztorysowej),
b) przygotowanie dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji i pozwoleń na budowę,
c) przekazywanie placu budowy dla wykonawców robót inwestycyjnych lub remontowych,
d) koordynacja wykonawstwa robót budowlanych w zakresie ich zgodności z harmonogramem finansowo – rzeczowym,
e) zgłaszanie, zawiadamianie o rozpoczęciu i zakończeniu zadań inwestycyjnych i remontowych właściwym organom,
f) nadzór w zakresie prowadzonych robót podczas realizacji zadań inwestycyjnych 
lub remontowych;
g) organizowanie i uczestnictwo w odbiorach oddawanych do użytku obiektów budowlanych zrealizowanych w procesie inwestycyjnym oraz robót remontowych;
h) przeglądy gwarancyjne, rozliczanie zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy;
4) opracowywanie sprawozdań i analiz z realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych;
5) rozliczanie kosztów realizowanych zadań obejmujących:
a) zadania inwestycyjne i remontowe realizowane z własnych środków finansowych,
b) zadania inwestycyjne i remontowe realizowane jako zadania wspólne z innymi podmiotami,
c) przekazywanie na majątek użytkownika zrealizowanego zadania;
d) ochronę zabytków;
6) współpraca z innymi podmiotami w zakresie uzbrojenia terenów pod budownictwo mieszkaniowe, usługowe, przemysłowe;
7) sprawozdawczość i rozliczanie środków pomocowych otrzymanych na realizację zadań inwestycyjnych;
8) przyjmowanie wniosków dotyczących inwestycji lub remontów od osób fizycznych, instytucji, radnych i innych;
9) współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie remontów i modernizacji obiektów zabytkowych;
10) opracowywanie rocznych i wieloletnich planów wydatków inwestycyjnych;
11) przygotowywanie materiałów do projektu budżetu w zakresie planowanych zadań inwestycyjnych;
12) współpraca z jednostkami pomocniczymi gminy w zakresie realizacji zadań ujętych 
w programach rozwoju obszarów wiejskich;
13) opracowywanie kart zadań inwestycyjnych do projektu budżetu;
14) przyjmowanie, analizowanie i opiniowanie wniosków dotyczących remontów w placówkach oświatowych i jednostkach organizacyjnych;
15) uczestnictwo w komisjach przetargowych i odbiorach robót dotyczących remontów w placówkach oświatowych i kultury oraz rozliczanie przyznanych środków;
16) dokonywanie analizy i wyboru obszarów terenu gminy przeznaczonych do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
17) dokonywanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy w celu oceny aktualności studium i planów miejscowych;
18) wykonywanie planów miejscowych oraz zmian studium, a także sporządzanie projektów decyzji 
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
19) inicjowanie, koordynacja i obsługa działań związanych ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmian studium;
20) prowadzenie rejestru planów miejscowych oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę;
21) wydawanie decyzji o warunkach zabudowy;
22) wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
23) wydawanie wypisów i wyrysów ze studium oraz z planów miejscowych;
24) opiniowanie w formie postanowienia wstępnych projektów podziału nieruchomości;
25) wydawanie opinii związanych z lokalizacją i formą plastyczną reklam na terenie gminy;
26) opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego województwa;
27) prowadzenie spraw związanych z rewitalizacją miasta;
28) opracowywanie projektów planów zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną, i paliwa gazowe;
29) realizacja zadań z zakresu ustawy o drogach publicznych, prowadzenia inwestycji drogowych 
i bieżącego utrzymania dróg gminnych, w tym:
a) prowadzenie ewidencji dróg gminnych,
b) utrzymywanie nawierzchni jezdni, chodników, parkingów, ciągów pieszych, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających,
c) prowadzenie okresowej kontroli stanu dróg i obiektów mostowych oraz przeprowadzanie przetargów na prowadzenie robót remontowych,
d) prowadzenie inżynierii ruchu,
e) sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad,
f) przeprowadzanie odbiorów przywracania pasa drogowego do stanu pierwotnego,
g) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem parkingów miejskich,
h) wydawanie zezwoleń na lokalizowanie obiektów nie związanych z gospodarką drogową 
w pasie drogowym dróg gminnych,
i) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego,
j) wydawanie zezwoleń na przejazd po drogach pojazdów (z ładunkiem lub bez) o masie, nacisku osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach,
k) naliczanie kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia,
l) umieszczanie i utrzymywanie tablic z nazwami ulic i placów,
m) wydawanie opinii w sprawie przebiegu dróg gminnych,
n) zaliczanie dróg do kategorii dróg wewnętrznych i zakładowych,
o) opracowywanie planów remontów i napraw dróg gminnych;
30) realizacja zadań wynikających z ustawy  prawo zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem  prawidłowości  procedur udzielania zamówień oraz prowadzenie obsługi gminy w zakresie realizacji zadań z zakresu zamówień publicznych, w tym:
a) prowadzenie rejestru zamówień publicznych,
b) przygotowywanie dokumentacji do ogłoszenia zamówienia publicznego,
c) przygotowywanie propozycji składów komisji przetargowych,
d) obsługa administracyjna komisji przetargowych,
e) prowadzenie wymaganej prawem sprawozdawczości,
f) tworzenie harmonogramu zamówień publicznych zadań ujętych w budżecie Gminy 
w porozumieniu z kierownikami,
g) udzielanie instruktażu wszystkim pracownikom urzędu i jednostkom organizacyjnym w zakresie ustawy o zamówieniach publicznych;
31) prowadzenie gminnej ewidencji zabytków oraz realizacja obowiązków gminy wynikających 
z ustawy o ochronie zabytków;
32) realizacja zadań w zakresie budowy przystanków autobusowych oraz utrzymania ich stanu technicznego;
33) koordynacja prowadzenia spraw z zakresu realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.