Naczelnik: Janina Pawlik, tel. 68 4109 760, pokój nr 20 (budynek B)
Lokalizacja wydziału: budynek B, pokoje: 16, 17, 18, 19.
 
Pracownicy:
  • Lilia Jasińska- tel. 68 4109 763, pokój nr 18,
  • Robert Węglik - tel. 68 4109 761, pokój nr 19,
  • Bogdan Matuszewski - tel. 68 4109 764, pokój nr 18,
  • Katarzyna Kaźmierczak - tel. 68 4109 764, pokój nr 18,
  • Monika Kulczak - tel. 68 4109 765, pokój nr 17
  • Katarzyna Buratyńska - tel. 68 4109 766, pokój nr 17
  • Agnieszka Nosewicz - tel. 68 4109 767 pokój nr 17
  • Monika Kułacz - tel. 68 4109 762, pokój nr 18
  • Katarzyna Kuzdrowska - tel. 68 4109 779, pokój nr 19,
 
Zadania wydziału
Do zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa należy:
1) gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność gminy w zakresie uregulowanym ustawami i aktami normatywnymi organów gminy;
2) prowadzenie rejestru mienia komunalnego i jego inwentaryzacja;
3) sporządzanie załączanej do projektu uchwały budżetowej informacji o stanie mienia komunalnego;
4) sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste, użyczenie, dzierżawę lub najem nieruchomości gminnych oraz organizowanie przetargów w tym zakresie;
5) sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych na rzecz najemców;
6) sprzedaż oraz oddawanie w użytkowanie wieczyste działek budowlanych i przyległych;
7) przekazywanie w trwały zarząd nieruchomości jednostkom organizacyjnym;
8) wygaszanie trwałego zarządu i przejmowanie nieruchomości do gminnego zasobu;
9) przygotowanie i prowadzenie postępowania w sprawach związanych ze scalaniem i podziałem nieruchomości;
10) zatwierdzanie podziałów geodezyjnych;
11) prowadzenie spraw związanych z udziałem w nieruchomości wspólnej we wspólnotach mieszkaniowych, reprezentowanie gminy na zebraniach wspólnot;
12) prowadzenie spraw związanych z wywłaszczaniem nieruchomości oraz nabywaniem gruntów 
na rzecz gminy do realizacji celów publicznych;
13) opracowywanie dokumentacji terenowo-prawnej dla planowanych zadań inwestycyjnych gminy;
14) regulowanie w księgach wieczystych stanu prawnego nieruchomości;
15) regulowanie stanu prawnego nieruchomości gminnych;
16) nadawanie numerów porządkowych nieruchomościom;
17) prowadzenie spraw z zakresu znoszenia współwłasności nieruchomości;
18) realizacja zadań związanych z przejmowaniem zakładowych budynków mieszkalnych;
19) przygotowywanie propozycji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, trwałego zarządu, dzierżawy, oraz opłat adiacenckich;
20) aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, trwałego zarządu, dzierżawy oraz najmu;
21) prowadzenie i aktualizacja mapy ewidencyjnej (dla celów wewnętrznych);
22) występowanie do wojewody o nieodpłatne nabycie przez gminę prawa własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa;
23) opiniowanie spraw z zakresu wykonywania przez burmistrza prawa pierwokupu;
24) prowadzenie spraw związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz nieodpłatne przejmowanie gruntów będących w użytkowaniu wieczystym 
w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem umów;
25) prowadzenie ewidencji wieczystych użytkowników;
26) zlecanie wykonania operatów geodezyjnych niezbędnych do opracowania dokumentacji terenowo-prawnej;
27) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych;
28) prowadzenie spraw w zakresie oddawania gruntów w wieczyste użytkowanie spółdzielniom, które mają roszczenia wymagalne;
29) prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa, w tym m. in.:
a) prowadzenie dzierżaw gruntów komunalnych przeznaczonych czasowo do użytkowania rolniczego,
b) organizowanie przetargów na dzierżawę gruntów rolnych,
c) prowadzenie teczek gospodarstw rolnych, w tym: wydawanie zaświadczeń z teczek gospodarstw, wydawanie zaświadczeń o płaceniu składek funduszu emerytalnego,
d) w zakresie szkód łowieckich,
e) współpraca z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego,
f) przygotowywanie i prowadzenie spisów rolnych,
g) realizacja zadań dotyczących zwalczania klęsk żywiołowych  w rolnictwie,
h) wydawanie opinii o wystawionej na licytację wydzielonej części nieruchomości rolnej,
i) wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi,
j) przyjmowanie i przekazywanie zgłoszeń o podejrzeniu zachorowania zwierząt na chorobę zakaźną,
k) zalesiania gruntów leśnych;
30) prowadzenie kontroli w zakresie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego (OC rolników) oraz ubezpieczenia budynków wchodzących 
w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych (ubezpieczenia budynków rolniczych);
31) zawieranie umów na dzierżawę ogródków przydomowych oraz regulowanie stanu terenowo-prawnego gruntów wspólnot mieszkaniowych;
32) sporządzanie w terminie do końca marca każdego roku, sprawozdań dla Ministra Skarbu w/s przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego;
33) prowadzenie merytorycznego nadzoru nad działalnością Zakładu Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej i przedstawianie burmistrzowi okresowych informacji o działalności Zakładu;
34) prowadzenie spraw z zakresu utrzymania i eksploatacji oświetlenia ulicznego;
35) nadzór nad prowadzeniem spraw dotyczących targowisk, ich regulaminów, propozycji stawek opłat i sposobu poboru;
36) przygotowywanie propozycji stawek czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe;
37) występowanie do zarządców w sprawach interwencyjnych w zakresie utrzymania, obsługi, remontów budynków mieszkaniowych na wniosek wspólnot mieszkaniowych i osób trzecich;
38) interwencyjne działania w sprawach związanych z gospodarką mieszkaniową;
39) kontrola i rozliczanie zarządcy z rzeczowego i finansowego wykonania dotacji otrzymanych 
z budżetu gminy;
40) uczestnictwo przedstawiciela komórki i obsługa działalności komisji ds. mieszkaniowych (przydziały lokali, wypadki losowe);
41) wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem gospodarki komunalnej na terenie gminy:
a) prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych,
b) wydawanie zezwoleń na:
- odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
- opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
42) przygotowywanie projektów uchwał oraz opinii do wniosków o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;
43) nadzór nad cmentarzami komunalnymi, wojennymi, wyznaniowymi;
44) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obejmujących w szczególności:
a) organizowanie sprzątania ulic, placów, skwerów, parków i terenów komunalnych 
nie zagospodarowanych oraz takich, na których przerwano inwestycje gminne,
b) tworzenie warunków do selektywnej zbiórki, segregacji i składowania odpadów,
c) opracowywanie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w mieście,
d) opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie usuwania
i unieszkodliwiania odpadów,
e) opracowywanie wymagań wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe;
45) realizowanie zadań wynikających z ustawy prawo ochrony środowiska i ustawy o ochronie przyrody, a w szczególności:
a) wydawanie zezwoleń na wycięcie drzew i krzewów,
b) wymierzanie kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew i krzewów,
c) podejmowanie działań zapobiegających zagrożeniom środowiska naturalnego,
d) likwidacja dzikich wysypisk śmieci,
e) opracowywanie informacji o ilości i rodzajach gazów lub płynów wprowadzonych do powietrza,
f) naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska,
g) udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie;
46) realizowanie zadań wynikających z ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia, 
a w szczególności:
a) opracowywanie projektów uchwał dotyczących zmiany charakteru użytkowania gruntu rolnego na leśny,
b) przygotowywanie dokumentacji na podstawie postępowania administracyjnego;
47) zakładanie i utrzymanie parków i trawników na terenach stanowiących mienie komunalne;
48) utrzymywanie studzien publicznych i cieków wodnych;
49) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie zwierząt, w tym:
a) współpraca ze schroniskiem dla zwierząt w zakresie zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom,
b) wydawanie zezwoleń na posiadanie psa rasy uznanej za niebezpieczną;
50) wykonywanie zadań w zakresie gospodarowania wodami, ochrony wód i ich zasobów;
51) wydawanie opinii o sposobie zagospodarowania składników mienia komunalnego nie będących nieruchomościami;
52) realizacja, przy współudziale Wydziału Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich, zadań dotyczących zwalczania klęsk żywiołowych w tym prowadzenie spraw z zakresu ochrony przeciwpowodziowej i realizacji programów przeciwpowodziowych;
53) opiniowanie projektów prac geologicznych;
54) udział w programach zmierzających do podnoszenia aktywizacji gospodarczej i przeciwdziałania bezrobociu;
55) prowadzenie spraw z zakresu aktywnego zwalczanie bezrobocia, w tym:
a) organizacja robót publicznych,
b) organizacja prac społecznie użytecznych;
56) prowadzenie spraw związanych nadzorem nad świetlicami wiejskimi i mieniem przekazanym
do użytkowania przez jednostki pomocnicze gminy;
57) prowadzenie pomocniczej ewidencji środków trwałych i wyposażenia jednostek pomocniczych;
58) prowadzenie spraw w zakresu merytorycznej obsługi Funduszu Sołeckiego, w tym: analiza wniosków składanych przez sołectwa, współpraca z sołectwami w zakresie realizacji zadań, przygotowywanie umów, nadzór nad realizacją zadań, opisywanie faktur pod względem merytorycznym;
59) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem istniejących i wznoszeniem nowych pomników;
60) prowadzenie spraw z zakresu nadzoru właścicielskiego nad Krośnieńskim Przedsiębiorstwem Wodociągowo – Kanalizacyjnym Sp. z o.o.;
61) prowadzenie postępowań w sprawie ocen oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć, w tym:
a) opracowywanie postanowień w przedmiocie sporządzania raportu o oddziaływaniu 
na środowisko,
b) przeprowadzanie procedury i opracowywanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia;
62) opracowywanie postanowień – opinii w zakresie zatwierdzania programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi;
63) współdziałanie z właściwymi organami w zakresie realizacji ustawy – Prawo łowieckie;
64) prowadzenie dokumentacji i opracowywanie projektów uchwał dotyczących ustanawiania pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo – krajobrazowych;
65) realizacja zadań gminy wynikających z ustawy o Izbach Rolniczych ze szczególnym uwzględnieniem:
a) organizacji wyborów do izb,
b) zasięgania opinii izby o projektach aktów prawa miejscowego dotyczących rolnictwa,  rozwoju wsi i rynków rolnych;
66) prowadzenie spraw z zakresu profilaktyki weterynaryjnej;
67) prowadzenie zadań finansowanych przy współudziale Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych;
68) prowadzenie spraw związanych z nadawaniem nazw ulicom, placom, rondom, osiedlom i zmianą granic gminy;
69) realizacja zadań wynikających z ustawy o odpadach;
70) inspirowanie rozwoju komunalnego, a w szczególności rozwoju budownictwa lokali socjalnych 
z uwzględnieniem przepisów o finansowym wsparciu tworzenia takich lokali i mieszkań chronionych;
71) prowadzenie spraw związanych z lokalizacją reklam na gruntach będących własnością gminy, 
w tym sporządzanie i rozliczanie umów;
72) prowadzenie ewidencji i nadzór nad eksploatacją rowów komunalnych będących własnością gminy oraz spraw związanych z ich konserwacją i utrzymaniem.