Naczelnik: Anna Mikołajczyk tel. 68 4109 706
Lokalizacja wydziału: budynek A, pokoje: 1, 3, 15, 16, 28, 30.
 
Pracownicy:
  • Wioletta Pobiedzińska - tel. 68 4109 710, pokój nr 3,
  • Anna Krysińska - tel. 68 4109 700, BOI,
  • Dawid Gierczyński - tel. 68 4109 708, pokój nr 1,
  • Rafał Gwiazdowski - tel. 68 4109 707, pokój nr 1,
  • Renata Piwowarczyk - tel. 68 4109 702, Sekretariat,
  • Monika Karwowska - Pawłowska - tel. 68 4109 709, pokój nr 30,
  • Iwona Musik - tel. 68 4109 701, BOI,
  • Agnieszka Kondratowicz - tel. 68 4109 711, pokój nr 6
 
Zadania Wydziału
Do zadań Wydziału Organizacyjnego należy:
1) zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania urzędu;
2) wdrażanie nowych metod organizacyjnych pracy w urzędzie;
3) prowadzenie kancelarii urzędu;
4) realizacja zadań związanych z obsługą interesanta i prowadzenie Biura Obsługi Interesanta, 
a w szczególności:
a) udzielanie informacji o sposobie załatwiania spraw w urzędzie,
b) wydawanie druków wniosków do załatwiania spraw, pomoc przy ich wypełnianiu,
c) przyjmowanie wniosków wraz z dokumentacją,
d) udzielanie informacji o strukturze organizacyjnej urzędu,
e) aktualizacja informacji umieszczanych na  tablicy ogłoszeń  urzędu,
f) prowadzenie biblioteki aktów prawnych, publikacji oraz zbioru przepisów gminnych, udostępnianie i pomoc w korzystaniu z przepisów prawa,
g) przeprowadzanie badań i analiz dotyczących spraw wnoszonych do urzędu, badań ankietowych w zakresie zadań realizowanych przez urząd.
5) obsługa organizacyjna spotkań i narad z udziałem burmistrza lub zastępcy burmistrza;
6) ścisła współpraca w zakresie kontroli z Biurem Kontroli i Audytu Wewnętrznego;
7) opracowywanie na zlecenie burmistrza wniosków o nadanie odznaczeń państwowych i innych odznaczeń;
8) prowadzenie ewidencji osobowej i akt osobowych pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych z wyjątkiem dyrektorów szkół i przedszkoli;
9) przygotowywanie dokumentacji związanej z zawieraniem i rozwiązywaniem umów o pracę, udzielaniem urlopów i zwolnień z pracy, awansowaniem i nagradzaniem pracowników urzędu oraz sporządzanie na wniosek pracowników dokumentacji rentowo – emerytalnej do ZUS;
10) przygotowywanie dokumentacji z zakresu powoływania, zaszeregowania, awansowania 
i odwoływania kierowników jednostek organizacyjnych z wyjątkiem dyrektorów szkół i przedszkoli;
11) prowadzenie spraw związanych z dyscypliną pracy i kontrolą jej przestrzegania;
12) prowadzenie gospodarki etatami i funduszem płac w urzędzie;
13) prowadzenie sprawozdawczości z zakresu spraw osobowych;
14) prowadzenie spraw związanych ze szkoleniami wewnętrznymi i zewnętrznymi pracowników urzędu oraz podnoszeniem kwalifikacji pracowników;
15) rejestracja umów - zleceń, umów o dzieło;
16) przygotowywanie projektów oraz prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw wydanych przez burmistrza;
17) organizacja i koordynacja praktyk zawodowych i staży w urzędzie;
18) obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
19) prowadzenie rejestru zwolnień lekarskich;
20) prowadzenie rejestru osób, którym przyznano ryczałt za korzystanie z prywatnych samochodów 
do celów służbowych,  sporządzanie informacji niezbędnych do naliczania ryczałtów;
21) prowadzenie rejestru zatrudnionych i zwolnionych pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych;
22) przechowywanie oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich składania;
23) prowadzenie rejestru delegacji służbowych;
24) realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;
25) prowadzenie spraw związanych z naborem, dokształcaniem, przeprowadzaniem służby przygotowawczej oraz oceną pracowników urzędu;
26) prowadzenie rejestru pieczęci urzędowych i nadzór nad ich przechowywaniem;
27) zaopatrywanie urzędu w materiały i sprzęt biurowy;
28) zapewnienie łączności telefonicznej oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie;
29) zapewnienie sprawności technicznej urządzeń powielających;
30) prowadzenie spraw gospodarczych urzędu, w tym administrowanie budynkami urzędu,  bieżącymi remontami i konserwacją sprzętu biurowego;
31) prowadzenie pomocniczej ewidencji środków trwałych i wyposażenia będącego w posiadaniu urzędu;
32) zabezpieczenie utrzymania porządku i czystości w pomieszczeniach budynku oraz dekorowanie budynku;
33) dbanie o konserwację sprzętu przeciwpożarowego;
34) prowadzenie archiwum zakładowego;
35) prowadzenie sekretariatu burmistrza;
36) prowadzenie rejestru zarządzeń burmistrza;
37) prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków oraz prowadzenie bieżącej analizy sposobu ich załatwiania;
38) obsługa rady i jej organów, w tym:
a) sprawowanie obsługi biurowej i sekretarskiej rady i komisji rady, w tym m.in.
- sporządzanie protokołów z sesji rady i posiedzeń komisji rady,
- zabezpieczanie terminowego doręczania radnym zawiadomień i materiałów na sesję 
i posiedzenia komisji rady,
- prowadzenie ewidencji uczestnictwa radnych w sesjach i posiedzeniach komisji rady oraz sporządzanie list diet radnych,
- przekazywanie interpelacji i wniosków radnych zgłoszonych na sesjach rady oraz w okresie międzysesyjnym  burmistrzowi,
- ewidencjonowanie i przekazywanie burmistrzowi wniosków z posiedzeń komisji, 
a po otrzymaniu zadekretowanych wniosków przez burmistrza przekazywanie ich do realizacji komórkom organizacyjnym w urzędzie bądź kierownikom jednostek organizacyjnych,
- gromadzenie dokumentów w sprawie realizacji uchwał rady, interpelacji i zgłoszonych wniosków,
- organizowanie, zgodnie z ustaleniami przewodniczącego, udziału radnych w szkoleniach, seminariach,  konferencjach itp.,
- zapewnienie właściwych warunków do przeprowadzania sesji, posiedzeń, spotkań, dyżurów przewodniczącego, wiceprzewodniczących  i pozostałych radnych,
b) prowadzenie rejestru i zbioru uchwał rady, a także postanowień, deklara­cji, oświadczeń, apeli 
i przekazywanie ich do realizacji, po wskazaniu przez burmistrza komórki organizacyjnej, jednostki  organizacyjnej bądź osoby odpowiedzialnej za wykonanie,
c) prowadzenie elektronicznej bazy rejestru aktów prawa miejscowego i umieszczanie treści tych aktów w BIP,
d) prowadzenie rejestru interpelacji radnych i nadzór nad terminem udzielania odpowie­dzi,
e) udostępnianie informacji publicznej w zakresie dostępu do dokumentów rady i komisji rady,
f) przekazywanie aktów normatywnych organów gminy do nadzoru celem badania legalności 
oraz przesyłanie aktów stanowiących akty prawa miejscowego do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego,
g) obsługa obchodów uroczystości i świąt organizowanych przez radę,
h) przyjmowanie oraz przechowywanie oświadczeń majątkowych radnych i innych oświadczeń wymaganych przepisami prawa oraz przesyłanie kopii właściwym instytucjom;
39) prowadzenie rejestru i dokumentacji jednostek pomocniczych gminy, współdziała­nie z nimi oraz obsługa wyborów w tych jednostkach;
40) współpraca z urzędnikiem wyborczym w zakresie organizacji wyborów i referendów;
41) prowadzenie rejestrów:
a) jednostek organizacyjnych gminy,
b) porozumień;
42) administrowanie siecią i systemami informatycznymi urzędu;
43) analizowanie potrzeb urzędu w zakresie systemów informatycznych i sprzętu komputerowego;
44) prowadzenie prac dotyczących zastosowania komputerów i systemów informatycznych w urzędzie;
45) realizacja zadań związanych z wdrażaniem systemów informatycznych;
46) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych;
47) administrowanie, przy współudziale komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk, strony internetowej gminy;
48) administrowanie strony  BIP;
49) koordynowanie obsługi prawnej urzędu i jednostek organizacyjnych;
50) współpraca z innymi podmiotami przy organizacji uroczystości miejskich i świąt państwowych;
51) prowadzenie rejestru umów oraz zamówień o wartości nieprzekraczającej w złotych równowartości kwoty netto 14 000 euro;
52) prowadzenie spraw z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym:
a) przygotowywanie i przedkładanie projektu Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz projektu preliminarza na jego wykonanie,
b) przedkładanie sprawozdań z realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
c) reprezentowanie oraz występowanie w imieniu i na rzecz burmistrza w zakresie realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
d) inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożywania napojów alkoholowych oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
e) współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
f) przyjmowanie wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego osób nadużywających alkoholu,
g) prowadzenie profilaktycznej działalności wychowawczej, informacyjnej i edukacyjnej 
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych,
h) współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w sferze profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych,
i) wdrażanie i propagowanie na terenie miasta i gminy ogólnopolskich, regionalnych 
i lokalnych kampanii i akcji edukacyjnych oraz profilaktycznych,
j) diagnoza problemów związanych z alkoholizmem i ryzykownym spożywaniem napojów alkoholowych oraz narkomanią,
k) nadzór nad świetlicami środowiskowymi i socjoterapeutycznymi działającymi na terenie gminy,
l) realizacja i wprowadzanie nowych zadań zgodnych z rekomendacjami Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
53) Prowadzenie spraw z zakresu przeciwdziałania narkomanii, w tym:
a) przygotowywanie i przedkładanie projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz preliminarza na jego wykonanie,
b) przedkładanie sprawozdań z realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
c) reprezentowanie oraz występowanie w imieniu i na rzecz Burmistrza w zakresie realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
d) prowadzenie profilaktycznej działalności wychowawczej, informacyjnej i edukacyjnej 
w zakresie przeciwdziałania narkomanii,
e) współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w sferze przeciwdziałania narkomanii,
f) diagnoza problemów związanych z narkomanią,
realizacja i wprowadzanie nowych zadań zgodnych z rekomendacjami Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.