Naczelnik: Anna Mikołajczyk tel. 68 4109 706
Lokalizacja wydziału: budynek A, pokoje: 1, 3, 15, 16, 28, 30.
 
Pracownicy:
 • Wioletta Pobiedzińska - tel. 68 4109 710, pokój nr 3,
 • Anna Krysińska - tel. 68 4109 700, BOI,
 • Dawid Gierczyński - tel. 68 4109 708, pokój nr 1,
 • Rafał Gwiazdowski - tel. 68 4109 707, pokój nr 1,
 • Renata Piwowarczyk - tel. 68 4109 702, Sekretariat,
 • Monika Karwowska - Pawłowska - tel. 68 4109 709, pokój nr 30,
 • Iwona Musik - tel. 68 4109 701, BOI,
 • Agnieszka Kondratowicz - tel. 68 4109 711, pokój nr 6
 
Zadania Wydziału
Do zadań Wydziału Organizacyjnego należy:
1) zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania urzędu;
2) wdrażanie nowych metod organizacyjnych pracy w urzędzie;
3) prowadzenie kancelarii urzędu;
4) realizacja zadań związanych z obsługą interesanta i prowadzenie Biura Obsługi Interesanta, 
a w szczególności:
a) udzielanie informacji o sposobie załatwiania spraw w urzędzie,
b) wydawanie druków wniosków do załatwiania spraw, pomoc przy ich wypełnianiu,
c) przyjmowanie wniosków wraz z dokumentacją,
d) udzielanie informacji o strukturze organizacyjnej urzędu,
e) aktualizacja informacji umieszczanych na  tablicy ogłoszeń  urzędu,
f) prowadzenie biblioteki aktów prawnych, publikacji oraz zbioru przepisów gminnych, udostępnianie i pomoc w korzystaniu z przepisów prawa,
g) przeprowadzanie badań i analiz dotyczących spraw wnoszonych do urzędu, badań ankietowych w zakresie zadań realizowanych przez urząd.
5) obsługa organizacyjna spotkań i narad z udziałem burmistrza lub zastępcy burmistrza;
6) ścisła współpraca w zakresie kontroli z Biurem Kontroli i Audytu Wewnętrznego;
7) opracowywanie na zlecenie burmistrza wniosków o nadanie odznaczeń państwowych i innych odznaczeń;
8) prowadzenie ewidencji osobowej i akt osobowych pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych z wyjątkiem dyrektorów szkół i przedszkoli;
9) przygotowywanie dokumentacji związanej z zawieraniem i rozwiązywaniem umów o pracę, udzielaniem urlopów i zwolnień z pracy, awansowaniem i nagradzaniem pracowników urzędu oraz sporządzanie na wniosek pracowników dokumentacji rentowo – emerytalnej do ZUS;
10) przygotowywanie dokumentacji z zakresu powoływania, zaszeregowania, awansowania 
i odwoływania kierowników jednostek organizacyjnych z wyjątkiem dyrektorów szkół i przedszkoli;
11) prowadzenie spraw związanych z dyscypliną pracy i kontrolą jej przestrzegania;
12) prowadzenie gospodarki etatami i funduszem płac w urzędzie;
13) prowadzenie sprawozdawczości z zakresu spraw osobowych;
14) prowadzenie spraw związanych ze szkoleniami wewnętrznymi i zewnętrznymi pracowników urzędu oraz podnoszeniem kwalifikacji pracowników;
15) rejestracja umów - zleceń, umów o dzieło;
16) przygotowywanie projektów oraz prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw wydanych przez burmistrza;
17) organizacja i koordynacja praktyk zawodowych i staży w urzędzie;
18) obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
19) prowadzenie rejestru zwolnień lekarskich;
20) prowadzenie rejestru osób, którym przyznano ryczałt za korzystanie z prywatnych samochodów 
do celów służbowych,  sporządzanie informacji niezbędnych do naliczania ryczałtów;
21) prowadzenie rejestru zatrudnionych i zwolnionych pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych;
22) przechowywanie oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich składania;
23) prowadzenie rejestru delegacji służbowych;
24) realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;
25) prowadzenie spraw związanych z naborem, dokształcaniem, przeprowadzaniem służby przygotowawczej oraz oceną pracowników urzędu;
26) prowadzenie rejestru pieczęci urzędowych i nadzór nad ich przechowywaniem;
27) zaopatrywanie urzędu w materiały i sprzęt biurowy;
28) zapewnienie łączności telefonicznej oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie;
29) zapewnienie sprawności technicznej urządzeń powielających;
30) prowadzenie spraw gospodarczych urzędu, w tym administrowanie budynkami urzędu,  bieżącymi remontami i konserwacją sprzętu biurowego;
31) prowadzenie pomocniczej ewidencji środków trwałych i wyposażenia będącego w posiadaniu urzędu;
32) zabezpieczenie utrzymania porządku i czystości w pomieszczeniach budynku oraz dekorowanie budynku;
33) dbanie o konserwację sprzętu przeciwpożarowego;
34) prowadzenie archiwum zakładowego;
35) prowadzenie sekretariatu burmistrza;
36) prowadzenie rejestru zarządzeń burmistrza;
37) prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków oraz prowadzenie bieżącej analizy sposobu ich załatwiania;
38) obsługa rady i jej organów, w tym:
a) sprawowanie obsługi biurowej i sekretarskiej rady i komisji rady, w tym m.in.
- sporządzanie protokołów z sesji rady i posiedzeń komisji rady,
- zabezpieczanie terminowego doręczania radnym zawiadomień i materiałów na sesję 
i posiedzenia komisji rady,
- prowadzenie ewidencji uczestnictwa radnych w sesjach i posiedzeniach komisji rady oraz sporządzanie list diet radnych,
- przekazywanie interpelacji i wniosków radnych zgłoszonych na sesjach rady oraz w okresie międzysesyjnym  burmistrzowi,
- ewidencjonowanie i przekazywanie burmistrzowi wniosków z posiedzeń komisji, 
a po otrzymaniu zadekretowanych wniosków przez burmistrza przekazywanie ich do realizacji komórkom organizacyjnym w urzędzie bądź kierownikom jednostek organizacyjnych,
- gromadzenie dokumentów w sprawie realizacji uchwał rady, interpelacji i zgłoszonych wniosków,
- organizowanie, zgodnie z ustaleniami przewodniczącego, udziału radnych w szkoleniach, seminariach,  konferencjach itp.,
- zapewnienie właściwych warunków do przeprowadzania sesji, posiedzeń, spotkań, dyżurów przewodniczącego, wiceprzewodniczących  i pozostałych radnych,
b) prowadzenie rejestru i zbioru uchwał rady, a także postanowień, deklara­cji, oświadczeń, apeli 
i przekazywanie ich do realizacji, po wskazaniu przez burmistrza komórki organizacyjnej, jednostki  organizacyjnej bądź osoby odpowiedzialnej za wykonanie,
c) prowadzenie elektronicznej bazy rejestru aktów prawa miejscowego i umieszczanie treści tych aktów w BIP,
d) prowadzenie rejestru interpelacji radnych i nadzór nad terminem udzielania odpowie­dzi,
e) udostępnianie informacji publicznej w zakresie dostępu do dokumentów rady i komisji rady,
f) przekazywanie aktów normatywnych organów gminy do nadzoru celem badania legalności 
oraz przesyłanie aktów stanowiących akty prawa miejscowego do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego,
g) obsługa obchodów uroczystości i świąt organizowanych przez radę,
h) przyjmowanie oraz przechowywanie oświadczeń majątkowych radnych i innych oświadczeń wymaganych przepisami prawa oraz przesyłanie kopii właściwym instytucjom;
39) prowadzenie rejestru i dokumentacji jednostek pomocniczych gminy, współdziała­nie z nimi oraz obsługa wyborów w tych jednostkach;
40) współpraca z urzędnikiem wyborczym w zakresie organizacji wyborów i referendów;
41) prowadzenie rejestrów:
a) jednostek organizacyjnych gminy,
b) porozumień;
42) administrowanie siecią i systemami informatycznymi urzędu;
43) analizowanie potrzeb urzędu w zakresie systemów informatycznych i sprzętu komputerowego;
44) prowadzenie prac dotyczących zastosowania komputerów i systemów informatycznych w urzędzie;
45) realizacja zadań związanych z wdrażaniem systemów informatycznych;
46) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych;
47) administrowanie, przy współudziale komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk, strony internetowej gminy;
48) administrowanie strony  BIP;
49) koordynowanie obsługi prawnej urzędu i jednostek organizacyjnych;
50) współpraca z innymi podmiotami przy organizacji uroczystości miejskich i świąt państwowych;
51) prowadzenie rejestru umów oraz zamówień o wartości nieprzekraczającej w złotych równowartości kwoty netto 14 000 euro;
52) prowadzenie spraw z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym:
a) przygotowywanie i przedkładanie projektu Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz projektu preliminarza na jego wykonanie,
b) przedkładanie sprawozdań z realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
c) reprezentowanie oraz występowanie w imieniu i na rzecz burmistrza w zakresie realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
d) inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożywania napojów alkoholowych oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
e) współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
f) przyjmowanie wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego osób nadużywających alkoholu,
g) prowadzenie profilaktycznej działalności wychowawczej, informacyjnej i edukacyjnej 
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych,
h) współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w sferze profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych,
i) wdrażanie i propagowanie na terenie miasta i gminy ogólnopolskich, regionalnych 
i lokalnych kampanii i akcji edukacyjnych oraz profilaktycznych,
j) diagnoza problemów związanych z alkoholizmem i ryzykownym spożywaniem napojów alkoholowych oraz narkomanią,
k) nadzór nad świetlicami środowiskowymi i socjoterapeutycznymi działającymi na terenie gminy,
l) realizacja i wprowadzanie nowych zadań zgodnych z rekomendacjami Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
53) Prowadzenie spraw z zakresu przeciwdziałania narkomanii, w tym:
a) przygotowywanie i przedkładanie projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz preliminarza na jego wykonanie,
b) przedkładanie sprawozdań z realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
c) reprezentowanie oraz występowanie w imieniu i na rzecz Burmistrza w zakresie realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
d) prowadzenie profilaktycznej działalności wychowawczej, informacyjnej i edukacyjnej 
w zakresie przeciwdziałania narkomanii,
e) współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w sferze przeciwdziałania narkomanii,
f) diagnoza problemów związanych z narkomanią,
realizacja i wprowadzanie nowych zadań zgodnych z rekomendacjami Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.
Kierownik Biura:
Katarzyna Fligier - tel. 68 4109 788, pokój nr 28
 
Pracownicy:
Jolanta Tutajewicz - tel. 68 4109 737, pokój nr 27,
Do zadań Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego należy:
1) prowadzenie ewidencji kontroli i rekontroli w urzędzie i jednostkach organizacyjnych, zbioru protokołów i zaleceń pokontrolnych;
2) opracowanie rocznego planu kontroli jednostek organizacyjnych w uzgodnieniu ze skarbnikiem oraz kierownikami komórek organizacyjnych, w oparciu o propozycje komórek organizacyjnych;
3) koordynowanie kontroli przeprowadzanych w jednostkach organizacyjnych;
4) organizowanie kontroli kompleksowych w uzgodnieniu ze skarbnikiem i kierownikami komórek organizacyjnych;
5) organizacja i współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie udziału w kontrolach wynikających z zaistniałego zdarzenia na zlecenie burmistrza;
6) przeprowadzanie kontroli gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych powiązanych 
z budżetem gminy;
7) sporządzanie protokołów z przeprowadzonych kontroli;
8) przygotowywanie wystąpień i zaleceń pokontrolnych mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w kontrolowanych jednostkach organizacyjnych;
9) współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową i organami ścigania;
10) przeprowadzanie rekontroli wykonania zaleceń i wniosków wynikających z protokołów kontroli;
11) opracowywanie ocen i analiz przeprowadzonych kontroli;
12) kontrola wewnętrzna projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych;
13) współdziałanie z organami kontroli zewnętrznej i sporządzanie planów realizacji zaleceń pokontrolnych oraz nadzór nad ich terminową realizacją;
14) przeprowadzanie oceny adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej 
w urzędzie, jednostkach organizacyjnych i podmiotach dotowanych;
15) ścisła współpraca z  audytorem wewnętrznym
16) wskazywanie ocenianym komórkom i jednostkom organizacyjnym kierunków zmian wynikających z przeprowadzonych ocen;
17) opracowywanie analiz oraz sprawozdań i informacji obejmujących działalność audytora oraz przedstawianie ich burmistrzowi.
Mirosław Kossowski – Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych; tel. 68 4109 750, pokój nr 4,
 
1. Pion Ochrony Informacji Niejawnych zapewnia ochronę informacji niejawnych, a także współpracuje z jednostkami organizacyjnymi w zakresie ochrony informacji niejawnych.
2. Pionem Ochrony Informacji Niejawnych kieruje Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych działający na podstawie ustawy o ochronie informacji niejawnych.
3. W skład pionu ochrony informacji niejawnych wchodzą ponadto:
1) kierownik kancelarii niejawnej;
2) inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego;
3) administrator systemu służącego do przetwarzania informacji niejawnych.
4. Do zadań Pionu Ochrony Informacji Niejawnych należy:
1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym ich ochrony fizycznej;
2) zapewnienie ochrony systemu teleinformatycznego, w którym są przetwarzane informacje niejawne;
3) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji;
4) okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;
5) opracowywanie planu ochrony informacji niejawnych w urzędzie i nadzorowanie jego realizacji;
6) prowadzenie postępowań sprawdzających;
7) organizacja szkoleń pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.
Komendant: Agnieszka Pawłow tel. 68 4109 790, pokój nr 22
Lokalizacja wydziału: budynek B, pokoje: 22, 23, 24, 25
 
Strażnicy:
 
 • Dariusz Murawski - pokój nr 25,
 • Agnieszka Łukasiewicz - pokój nr 24,
 • Grzegorz Sadowski - pokój nr 25,
 • Joanna Kostur - tel. 68 4109 791, pokój nr 22,
 • Artur Baturo - pokój nr 23,
 • Sławomir Cander - pokój nr 25.
Nr tel. pod który zgłaszane maja być interwencje: 986 oraz 68 383 80 34
 
Do zadań Straży Miejskiej należy w szczególności:
1) patrolowanie zagrożonych rejonów miasta i obszarów wiejskich;
2) podejmowanie interwencji w zakresie ochrony spokoju i porządku w miejscach publicznych;
3) kontrolowanie przestrzegania przepisów w zakresie ochrony porządku publicznego wynikających
z ustaw i aktów prawa miejscowego, a w szczególności dotyczących:
a) porządku i czystości na terenie gminy,
b) wykonywania zadań i obowiązków przez administratorów, gospodarzy i właścicieli lokali pod względem utrzymywania czystości i porządku,
c) porządku i estetyki obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
d) oznakowania i oświetlenia ulic oraz posesji, czytelności i estetyki tablic z nazwami ulic, 
jak również estetyki miejsc przeznaczonych do umieszczania plakatów i ogłoszeń, funkcjonowania reklamy zewnętrznej itp.,
e) porządku i bezpieczeństwa na drogach i chodnikach,
f) prowadzenia handlu obnośnego, obwoźnego i na targowisku,
g) ochrony środowiska,
h) ochrony przeciwpożarowej;
4) udział w zabezpieczaniu miejsc przestępstw, katastrof lub innych miejsc zagrożonych podobnym zdarzeniem (awarie) przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów;
5) egzekwowanie od właścicieli nieruchomości właściwego wykonywania obowiązku utrzymywania porządku i czystości oraz utrzymania zimowego;
6) udzielania niezbędnej asysty pracownikom organów administracji samorządowej, na ich wniosek, przy czynnościach wykonywanych z mocy prawa, zwłaszcza w środowiskach patologicznych;
7) egzekwowanie przestrzegania zasad obowiązujących w ruchu drogowym ze szczególnym uwzględnieniem stref zamieszkania i stref ruchu na terenie gminy oraz ograniczeń dla ruchu pojazdów ciężarowych;
8) bezpośrednie zabezpieczenie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych, w tym uczestnictwo w działaniach zabezpieczających uroczystości państwowe, religijne, wizyty delegacji zagranicznych oraz imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i inne;
9) udzielanie przedlekarskiej pomocy w zakresie ratowania życia i zdrowia ofiarom wypadków 
lub innych zdarzeń losowych;
10) legitymowanie osób;
11) dokonywanie kontroli osobistej, przeglądania zawartości podręcznych bagaży osób;
12) udział w czynnościach związanych z obsługą fotoradaru;
13) ściganie wykroczeń poprzez:
a) nakładanie grzywien w postępowaniu mandatowym,
b) przeprowadzanie czynności wyjaśniających,
c) sporządzanie do wydziału II karnego Sądu Rejonowego wniosków o ukaranie w sprawach 
o wykroczenia;
14) prowadzenie ewidencji wpłat i windykacji należności z tytułu grzywien w postępowaniu mandatowym;
15) ujęcie osób stwarzających w sposób oczywisty zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, 
a także dla mienia i niezwłoczne doprowadzanie ich do najbliższej jednostki Policji, miejsca zamieszkania lub izby wytrzeźwień;
16) podejmowanie działań dla ograniczania zjawisk degradacji środowiska naturalnego, 
ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania niszczeniu zieleni miejskiej, obiektów przyrodniczych, kompleksów leśno - parkowych oraz zanieczyszczania wód;
17) ujawnianie i powodowanie usuwania porzuconych pojazdów, których stan wskazuje, 
że nie są używane lub pojazdów bez tablic rejestracyjnych;
18) przeprowadzanie kontroli przestrzegania zakazu:
a) sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym,
b) promocji i reklamy napojów alkoholowych,
c) spożywania napojów alkoholowych wbrew zakazowi;
19) podejmowanie interwencji wobec osób niepełnoletnich spożywających alkohol wbrew zakazowi, palących papierosy, w tym między innymi zawiadomienie rodziców lub opiekunów;
20) kontrolowanie i egzekwowanie przestrzegania przepisów używania wizerunku herbu gminy;
21) w ramach wykonywania kontroli ruchu drogowego używania urządzeń samoczynnie ujawniających i rejestrujących naruszenia przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami;
22) obserwowanie i rejestrowanie przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych;
23) egzekwowanie przepisów porządkowych wydanych z upoważnienia ustawy przez organy gminy;
24) opracowywanie i realizacja porozumień z innymi jednostkami i instytucjami w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego;
25) sprawdzanie prawidłowości umieszczania i terminowego usuwania ogłoszeń, obwieszczeń 
i plakatów wyborczych i referendalnych;
26) dostarczanie kart do głosowania do lokali wyborczych;
27) zapewnienie udziału gminnego pocztu sztandarowego w uroczystych obchodach świąt narodowych oraz innych uroczystościach organizowanych przez gminę.
Naczelnik Wydziału: Anna Januszkiewicz, tel. 68 4109 740, pokój 29
Lokalizacja wydziału: budynek A, pokoje: 23, 24, 25, 29
 
Pracownicy:
 • Agata Bodzoń - tel. 68 4109 742, pokój nr 25
 • Emilia Dąbek - tel. 68 4109 743, pokój 26,
 • Adam Sobolewski – tel. 68 4109 741, pokój 31

Telewizja „Krośnieńskie Wydarzenia” www.krosno24.tv, tel. 518 404 436

 • Agnieszka Miszon – redaktor naczelny,
 • Dawid Gierczyński - realizator,
 • Jerzy Jerczyński – operator.
 
Zadania wydziału
Do zadań Wydziału Promocji i Rozwoju Gospodarczego należy:
1) prowadzenie Centrum Obsługi Inwestora;
2) prowadzenie spraw związanych z przystąpieniem gminy do stowarzyszeń, związków  i porozumień międzygminnych oraz spraw związanych z przystąpieniem do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych, narodowych i regionalnych oraz wystąpieniem z ich struktur;
3) prowadzenie spraw z zakresu współpracy z mediami i obsługi prasowej;
4) obsługa i prowadzenie spraw dotyczących lokalnego programu telewizyjnego i wydawnictw prasowych, których wydawcą jest gmina;
5) prowadzenie spraw z zakresu współpracy zagranicznej;
6) wykonywanie zadań z zakresu promocji gminy;
7) upowszechnianie informacji o zrealizowanych projektach w mediach, internecie, prasie;
8) promocja gospodarcza i współpraca z sektorem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw;
9) koordynacja prac i obsługa działalności rady przedsiębiorców w przypadku jej powołania;
10) przygotowywanie ofert dla inwestorów krajowych i zagranicznych w zakresie możliwości inwestowania na terenie gminy oraz prowadzenie ich promocji w kraju i za granicą;
11) pozyskiwanie inwestorów oraz ich kompleksowa obsługa;
12) organizacja i koordynacja współpracy gminy z przedsiębiorcami, organizowanie spotkań konsultacyjno – informacyjnych;
13) organizowanie szkoleń dla przedsiębiorców, rolników, pracowników urzędu w zakresie pozyskiwania środków z funduszy europejskich;
14) kreowanie inicjatyw gospodarczych i rozwoju gospodarczego;
15) prowadzenie akcji informacyjnej o stosowanych ulgach i preferencjach wobec podmiotów gospodarczych;
16) gromadzenie informacji i danych ekonomicznych dotyczących  gminy;
17) organizowanie wystaw i targów promujących lokalny biznes;
18) uczestnictwo w misjach gospodarczych, targach i wystawach inwestycyjnych;
19) podejmowanie działań w celu pozyskiwania środków pozabudżetowych, w tym pochodzących 
z funduszy unijnych, na realizację projektów społecznych i inwestycyjnych;
20) realizacja zadań z zakresu integracji europejskiej;
21) inicjowanie i koordynacja działań związanych z pozyskiwaniem pozabudżetowych środków zewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem funduszy europejskich;
22) opracowywanie wniosków w celu pozyskiwania funduszy ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł na realizację projektów społecznych i inwestycyjnych;
23) dokonywanie analiz potrzeb gminy z punktu widzenia możliwości ich sfinansowania ze środków europejskich i innych programów;
24) tworzenie bazy danych dotyczącej rodzaju programów, ich kryteriów i procedur 
w zakresie możliwości wsparcia przedsięwzięć inwestycyjnych gminy środkami zewnętrznymi;
25) współpraca z właściwymi merytorycznie komórkami i jednostkami organizacyjnymi 
w zakresie koordynacji prac związanych z przygotowywaniem projektów wniosków współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych i funduszy unijnych;
26) poszukiwanie partnerów do realizacji projektów społecznych mających na celu 
w szczególności pobudzenie aktywności społecznej i gospodarczej oraz ograniczenie bezrobocia;
27) stały monitoringu funduszy pozabudżetowych kierowanych do gmin;
28) współpraca z przedsiębiorcami, jednostkami organizacyjnymi, jednostkami pomocniczymi (sołectw), organizacjami pozarządowymi o w zakresie informowania o dostępnych funduszach pomocowych i ogłaszanych konkursach naborów wniosków;
29) koordynacja opracowywania założeń i projektów programów społeczno – gospodarczych, 
w tym m.in.: Strategii Rozwoju Gminy, Planu Rozwoju Lokalnego i innych dokumentów programowych gminy;
30) prowadzenie spraw związanych z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zmianą wpisu, zawieszeniem lub wznowieniem oraz likwidacją działalności gospodarczej;
31) wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz ich cofanie i stwierdzanie wygaśnięcia zezwolenia;
32) wydawanie zezwoleń na transport osobowy (taksówki);
33) prowadzenie spraw z zakresu wydawania pozwoleń na prowadzenie regularnych i specjalnych przewozów osób i rzeczy w krajowym transporcie drogowym;
34) prowadzenie kart ewidencyjnych obiektów hotelarskich i innych;
35) prowadzenie kontroli ewidencji obiektów, w których prowadzone są usługi hotelarskie;
36) realizacja zadań wynikających z ustawy o grach i zakładach wzajemnych w zakresie przygotowywania projektów opinii rady w sprawie lokalizacji ośrodków gier;
37) stały monitoring funduszy pomocowych kierowanych do gmin i organizacji pozarządowych;
38) prowadzenie pomocniczej ewidencji środków trwałych i wyposażenia studia telewizji kablowej.
Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich USCiSO
adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Kierownik USC - Naczelnik Wydziału: Mirosław Kossowski, tel. 68 4109 750, pokój nr 4a.
Lokalizacja wydziału: budynek A, pokoje: 2, 2a, 4, 4a.
 
Pracownicy:
 • • Agnieszka Haręża - Z-ca Kierownika USC, tel. 68 4109 751, pokój nr 4,
  • Dariusz Sawicki - Z-ca Kierownika USC, tel. 68 4109 752, pokój nr 4,
  • Agnieszka Szurgot - tel. 68 4109 754, pokój nr 2 (ewidencja ludności, ABI),
  • Renata Czekalska - tel. 68 4109 753, pokój nr 2 (dowody osobiste),
  • Marek Pukanty - tel. 68 4109 755, pokój nr 2 a (zarządzanie kryzysowe, sprawy obronności),
 
godziny przyjmowania interesantów:
poniedziałek od 8:00 do 15:30
wtorek - czwartek od 8:00 do 14:30
piątek od 8:00 do 13:30
 
Zadania wydziału:
Do zadań Wydziału Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich należą:
1) prowadzenie rejestru mieszkańców zameldowanych na pobyt stały lub czasowy oraz ewidencji komputerowej i ich aktualizacja na podstawie zgłoszeń meldunkowych;
2) prowadzenie rejestru zamieszkania cudzoziemców;
3) wydawanie dowodów osobistych;
4) udostępnianie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców zgodnie z przepisami ustawy o ewidencji ludności;
5) przyjmowanie zgłoszeń zameldowania na pobyt stały i czasowy, wymeldowania z pobytu stałego i czasowego oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie;
6) wydawanie decyzji w sprawach meldunkowych po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego;
7) przyjmowanie zgłoszeń zameldowania i wymeldowania na pobyt stały i czasowy cudzoziemców;
8) współpraca z innymi organami i instytucjami w zakresie aktualizacji zapisów
w dokumentach ewidencyjnych ludności;
9) prowadzenie rejestru wyborców;
10) wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania;
11) sporządzanie spisów wyborców oraz udział w organizacji wyborów powszechnych oraz referendów ogólnokrajowych i lokalnych;
12) bieżąca aktualizacja rejestru wyborców, wydawanie decyzji o wpisaniu lub skreśleniu z rejestru wyborców;
13) prowadzenie sprawozdawczości statystycznej dotyczącej ruchu ludności;
14) przyjmowanie zawiadomień w sprawach odbycia zgromadzeń;
15) przygotowywanie decyzji zezwalających na organizowanie imprez masowych;
16) współpraca z organami wymiaru sprawiedliwości w zakresie kierowania do pracy osób skazanych na karę ograniczenia wolności z obowiązkiem odpracowania określonej ilości godzin na cel społeczny;
17) realizowanie spraw z zakresu powszechnego obowiązku obrony, a w szczególności:
a) prowadzenie rejestracji i ewidencji osób podlegających kwalifikacji wojskowej,
b) współudział w prowadzeniu kwalifikacji wojskowej, a w szczególności:
- sporządzanie wykazów osób podlegających kwalifikacji wojskowej rocznika podstawowego,
- wyjaśnianie przyczyn niestawiennictwa do kwalifikacji wojskowej, a w przypadku stwierdzenia niestawiennictwa nieusprawiedliwionego – wnioskowanie o przymusowe doprowadzenie przez Policję lub przygotowanie decyzji o zastosowaniu sankcji przewidzianych prawem,
c) przygotowywanie decyzji nakładających świadczenia na rzecz obrony RP,
d) prowadzenie ewidencji świadczeń na rzecz obrony RP,
e) opracowywanie planów i realizacja szkolenia obronnego pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych,
f) organizowanie akcji kurierskiej,
g) załatwianie spraw związanych z oczyszczaniem terenów z niewypałów wybuchowych i innych przedmiotów niebezpiecznych;
18) organizacyjno-rzeczowe zabezpieczenie realizacji ustawowych zadań Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
19) gospodarowanie sprzętem obrony cywilnej, nadzorowanie i kontrola stanu budowli ochronnych i urządzeń specjalistycznych obrony cywilnej;
20) przygotowanie i zapewnienie działania elementów systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania (SWO);
21) organizacja formacji obrony cywilnej i utrzymanie ich w stanie gotowości do działania w stanach podwyższonej gotowości;
22) organizowanie współdziałania w koordynowaniu akcjami ratunkowymi, w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz zdarzeń o znamionach klęski żywiołowej;
23) przygotowanie ewakuacji ludności z terenów zagrożonych oraz koordynowanie tych działań;
24) planowanie i realizacja zaopatrywania w sprzęt i środki, a także zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji i eksploatacji sprzętu przeciwpowodziowego oraz środków obrony cywilnej;
25) prowadzenie pomocniczej ewidencji środków trwałych i wyposażenia będącego na wyposażenia magazynu obrony cywilnej i magazynu przeciwpowodziowego;
26) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem, wyszkoleniem i zabezpieczeniem gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych, będących w gestii gminy;
27) wykonywanie innych zadań wynikających z poleceń i wytycznych burmistrza, jako Szefa Obrony Cywilnej Gminy oraz Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wojewody Lubuskiego;
28) Urząd Stanu Cywilnego wykonuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej określone
w prawie o aktach stanu cywilnego oraz kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, a w szczególności:
a) dokonywanie rejestracji stanu cywilnego osób w formie aktów: urodzenia, małżeństwa i zgonu, sporządzanych w rejestrze stanu cywilnego,
b) przyjmowanie oświadczeń:
- o wstąpieniu w związek małżeński w lokalu Urzędu Stanu Cywilnego,
- o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego,
- od małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
- o uznaniu ojcostwa,
- o nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
- o zmianie imienia dziecka,
- o nazwiskach noszonych po zawarciu małżeństwa przez mężczyznę, kobietę i dzieci;
c) wpisywanie w formie wzmianek i przypisków informacji o zmianach w stanie cywilnym osób, a dotyczących:
- małżeństwa rodziców dziecka, po sporządzeniu aktu,
- sądowego zaprzeczenia ojcostwa,
- sądowego ustalenia ojcostwa,
- przysposobienia dziecka,
- wyroku sądowego o rozwiązaniu lub unieważnieniu małżeństwa,
- sprostowania i uzupełnienia aktu stanu cywilnego,
- unieważnienia aktu stanu cywilnego,
- decyzji administracyjnych innych urzędów (zmiana nazwiska, imienia, itp.),
- informacji o zawarciu małżeństwa, jego rozwiązaniu lub unieważnieniu,
d) załatwianie spraw w zakresie:
- wpisywania aktów zagranicznych do polskich ksiąg stanu cywilnego,
e) wydawanie zezwoleń:
- na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu o którym mowa w art. 4 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
f) wydawanie decyzji w zakresie:
- zmiany imion i nazwisk na podstawie ustawy o zmianie imienia i nazwiska,
g) wydawanie zaświadczeń w sprawach:
- stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, na podstawie art. 41 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego (ślub konkordatowy),
- o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą,
- o niefigurowaniu aktu w księdze, o braku księgi stanu cywilnego oraz o treści wpisów w akcie lub o ich braku,
- o stanie cywilnym,
- innych zaświadczeń związanych z rejestracją stanu cywilnego,
h) wydawanie odpisów z aktów stanu cywilnego,
i) przekazywanie stosownych dokumentów na żądanie sądów, polskich placówek dyplomatycznych oraz uprawnionych instytucji i stron,
j) przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych, prowadzenie
do nich skorowidzów,
k) przekazywanie ksiąg wraz z aktami zbiorowymi i skorowidzami do Archiwum Państwowego po upływie właściwego okresu dla danego rodzaju aktów,
l) organizowanie uroczystości jubileuszowych (100 rocznica urodzin i 50-lecie pożycia małżeńskiego);
29) koordynowanie spraw związanych z przeprowadzaniem wyborów przez Radę Miejską ławników do sądów powszechnych.
Naczelnik: Przemysław Nitschka, tel. 68 4109 770, pokój nr 13a (budynek B)
Lokalizacja wydziału: budynek B, pokoje: 12, 13, 14, 15.
 
Pracownicy:
 • Waldemar Pelec - tel. 68 4109 771, pokój nr 11,
 • Tomasz Hoppen - tel. 68 4109 774, pokój nr 11
 • Aleksandra Węgrzyn-Przybylska - architekt miejski - tel. 68 4109 773, pokój nr 12,
 • Ryszard Słupski - tel. 68 4109 776, pokój nr 13,
 • Magda Jarema - tel 68 4109 772, pokój nr 11
 • Sylwia Bendkowska - tel. 68 4109 775, pokój nr 13
 
Zadania wydziału
Do zadań Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Planowania Przestrzennego należy:
1) organizowanie zamówień publicznych na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz na wykonawstwo robót budowlanych, w oparciu o przepisy ustawy prawo zamówień publicznych;
2) określanie danych wyjściowych do projektowania i kosztorysowania inwestycji gminnych,
3) prowadzenie spraw związanych z realizacją inwestycji gminnych:
a) przygotowywanie umów dla planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych (szczegółowa analiza dokumentacji projektowej i kosztorysowej),
b) przygotowanie dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji i pozwoleń na budowę,
c) przekazywanie placu budowy dla wykonawców robót inwestycyjnych lub remontowych,
d) koordynacja wykonawstwa robót budowlanych w zakresie ich zgodności z harmonogramem finansowo – rzeczowym,
e) zgłaszanie, zawiadamianie o rozpoczęciu i zakończeniu zadań inwestycyjnych i remontowych właściwym organom,
f) nadzór w zakresie prowadzonych robót podczas realizacji zadań inwestycyjnych 
lub remontowych;
g) organizowanie i uczestnictwo w odbiorach oddawanych do użytku obiektów budowlanych zrealizowanych w procesie inwestycyjnym oraz robót remontowych;
h) przeglądy gwarancyjne, rozliczanie zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy;
4) opracowywanie sprawozdań i analiz z realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych;
5) rozliczanie kosztów realizowanych zadań obejmujących:
a) zadania inwestycyjne i remontowe realizowane z własnych środków finansowych,
b) zadania inwestycyjne i remontowe realizowane jako zadania wspólne z innymi podmiotami,
c) przekazywanie na majątek użytkownika zrealizowanego zadania;
d) ochronę zabytków;
6) współpraca z innymi podmiotami w zakresie uzbrojenia terenów pod budownictwo mieszkaniowe, usługowe, przemysłowe;
7) sprawozdawczość i rozliczanie środków pomocowych otrzymanych na realizację zadań inwestycyjnych;
8) przyjmowanie wniosków dotyczących inwestycji lub remontów od osób fizycznych, instytucji, radnych i innych;
9) współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie remontów i modernizacji obiektów zabytkowych;
10) opracowywanie rocznych i wieloletnich planów wydatków inwestycyjnych;
11) przygotowywanie materiałów do projektu budżetu w zakresie planowanych zadań inwestycyjnych;
12) współpraca z jednostkami pomocniczymi gminy w zakresie realizacji zadań ujętych 
w programach rozwoju obszarów wiejskich;
13) opracowywanie kart zadań inwestycyjnych do projektu budżetu;
14) przyjmowanie, analizowanie i opiniowanie wniosków dotyczących remontów w placówkach oświatowych i jednostkach organizacyjnych;
15) uczestnictwo w komisjach przetargowych i odbiorach robót dotyczących remontów w placówkach oświatowych i kultury oraz rozliczanie przyznanych środków;
16) dokonywanie analizy i wyboru obszarów terenu gminy przeznaczonych do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
17) dokonywanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy w celu oceny aktualności studium i planów miejscowych;
18) wykonywanie planów miejscowych oraz zmian studium, a także sporządzanie projektów decyzji 
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
19) inicjowanie, koordynacja i obsługa działań związanych ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmian studium;
20) prowadzenie rejestru planów miejscowych oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę;
21) wydawanie decyzji o warunkach zabudowy;
22) wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
23) wydawanie wypisów i wyrysów ze studium oraz z planów miejscowych;
24) opiniowanie w formie postanowienia wstępnych projektów podziału nieruchomości;
25) wydawanie opinii związanych z lokalizacją i formą plastyczną reklam na terenie gminy;
26) opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego województwa;
27) prowadzenie spraw związanych z rewitalizacją miasta;
28) opracowywanie projektów planów zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną, i paliwa gazowe;
29) realizacja zadań z zakresu ustawy o drogach publicznych, prowadzenia inwestycji drogowych 
i bieżącego utrzymania dróg gminnych, w tym:
a) prowadzenie ewidencji dróg gminnych,
b) utrzymywanie nawierzchni jezdni, chodników, parkingów, ciągów pieszych, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających,
c) prowadzenie okresowej kontroli stanu dróg i obiektów mostowych oraz przeprowadzanie przetargów na prowadzenie robót remontowych,
d) prowadzenie inżynierii ruchu,
e) sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad,
f) przeprowadzanie odbiorów przywracania pasa drogowego do stanu pierwotnego,
g) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem parkingów miejskich,
h) wydawanie zezwoleń na lokalizowanie obiektów nie związanych z gospodarką drogową 
w pasie drogowym dróg gminnych,
i) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego,
j) wydawanie zezwoleń na przejazd po drogach pojazdów (z ładunkiem lub bez) o masie, nacisku osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach,
k) naliczanie kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia,
l) umieszczanie i utrzymywanie tablic z nazwami ulic i placów,
m) wydawanie opinii w sprawie przebiegu dróg gminnych,
n) zaliczanie dróg do kategorii dróg wewnętrznych i zakładowych,
o) opracowywanie planów remontów i napraw dróg gminnych;
30) realizacja zadań wynikających z ustawy  prawo zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem  prawidłowości  procedur udzielania zamówień oraz prowadzenie obsługi gminy w zakresie realizacji zadań z zakresu zamówień publicznych, w tym:
a) prowadzenie rejestru zamówień publicznych,
b) przygotowywanie dokumentacji do ogłoszenia zamówienia publicznego,
c) przygotowywanie propozycji składów komisji przetargowych,
d) obsługa administracyjna komisji przetargowych,
e) prowadzenie wymaganej prawem sprawozdawczości,
f) tworzenie harmonogramu zamówień publicznych zadań ujętych w budżecie Gminy 
w porozumieniu z kierownikami,
g) udzielanie instruktażu wszystkim pracownikom urzędu i jednostkom organizacyjnym w zakresie ustawy o zamówieniach publicznych;
31) prowadzenie gminnej ewidencji zabytków oraz realizacja obowiązków gminy wynikających 
z ustawy o ochronie zabytków;
32) realizacja zadań w zakresie budowy przystanków autobusowych oraz utrzymania ich stanu technicznego;
33) koordynacja prowadzenia spraw z zakresu realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.
Naczelnik: Janina Pawlik, tel. 68 4109 760, pokój nr 20 (budynek B)
Lokalizacja wydziału: budynek B, pokoje: 16, 17, 18, 19.
 
Pracownicy:
 • Lilia Jasińska- tel. 68 4109 763, pokój nr 18,
 • Robert Węglik - tel. 68 4109 761, pokój nr 19,
 • Bogdan Matuszewski - tel. 68 4109 764, pokój nr 18,
 • Katarzyna Kaźmierczak - tel. 68 4109 764, pokój nr 18,
 • Monika Kulczak - tel. 68 4109 765, pokój nr 17
 • Katarzyna Buratyńska - tel. 68 4109 766, pokój nr 17
 • Agnieszka Nosewicz - tel. 68 4109 767 pokój nr 17
 • Monika Kułacz - tel. 68 4109 762, pokój nr 18
 • Katarzyna Kuzdrowska - tel. 68 4109 779, pokój nr 19,
 
Zadania wydziału
Do zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa należy:
1) gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność gminy w zakresie uregulowanym ustawami i aktami normatywnymi organów gminy;
2) prowadzenie rejestru mienia komunalnego i jego inwentaryzacja;
3) sporządzanie załączanej do projektu uchwały budżetowej informacji o stanie mienia komunalnego;
4) sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste, użyczenie, dzierżawę lub najem nieruchomości gminnych oraz organizowanie przetargów w tym zakresie;
5) sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych na rzecz najemców;
6) sprzedaż oraz oddawanie w użytkowanie wieczyste działek budowlanych i przyległych;
7) przekazywanie w trwały zarząd nieruchomości jednostkom organizacyjnym;
8) wygaszanie trwałego zarządu i przejmowanie nieruchomości do gminnego zasobu;
9) przygotowanie i prowadzenie postępowania w sprawach związanych ze scalaniem i podziałem nieruchomości;
10) zatwierdzanie podziałów geodezyjnych;
11) prowadzenie spraw związanych z udziałem w nieruchomości wspólnej we wspólnotach mieszkaniowych, reprezentowanie gminy na zebraniach wspólnot;
12) prowadzenie spraw związanych z wywłaszczaniem nieruchomości oraz nabywaniem gruntów 
na rzecz gminy do realizacji celów publicznych;
13) opracowywanie dokumentacji terenowo-prawnej dla planowanych zadań inwestycyjnych gminy;
14) regulowanie w księgach wieczystych stanu prawnego nieruchomości;
15) regulowanie stanu prawnego nieruchomości gminnych;
16) nadawanie numerów porządkowych nieruchomościom;
17) prowadzenie spraw z zakresu znoszenia współwłasności nieruchomości;
18) realizacja zadań związanych z przejmowaniem zakładowych budynków mieszkalnych;
19) przygotowywanie propozycji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, trwałego zarządu, dzierżawy, oraz opłat adiacenckich;
20) aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, trwałego zarządu, dzierżawy oraz najmu;
21) prowadzenie i aktualizacja mapy ewidencyjnej (dla celów wewnętrznych);
22) występowanie do wojewody o nieodpłatne nabycie przez gminę prawa własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa;
23) opiniowanie spraw z zakresu wykonywania przez burmistrza prawa pierwokupu;
24) prowadzenie spraw związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz nieodpłatne przejmowanie gruntów będących w użytkowaniu wieczystym 
w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem umów;
25) prowadzenie ewidencji wieczystych użytkowników;
26) zlecanie wykonania operatów geodezyjnych niezbędnych do opracowania dokumentacji terenowo-prawnej;
27) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych;
28) prowadzenie spraw w zakresie oddawania gruntów w wieczyste użytkowanie spółdzielniom, które mają roszczenia wymagalne;
29) prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa, w tym m. in.:
a) prowadzenie dzierżaw gruntów komunalnych przeznaczonych czasowo do użytkowania rolniczego,
b) organizowanie przetargów na dzierżawę gruntów rolnych,
c) prowadzenie teczek gospodarstw rolnych, w tym: wydawanie zaświadczeń z teczek gospodarstw, wydawanie zaświadczeń o płaceniu składek funduszu emerytalnego,
d) w zakresie szkód łowieckich,
e) współpraca z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego,
f) przygotowywanie i prowadzenie spisów rolnych,
g) realizacja zadań dotyczących zwalczania klęsk żywiołowych  w rolnictwie,
h) wydawanie opinii o wystawionej na licytację wydzielonej części nieruchomości rolnej,
i) wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi,
j) przyjmowanie i przekazywanie zgłoszeń o podejrzeniu zachorowania zwierząt na chorobę zakaźną,
k) zalesiania gruntów leśnych;
30) prowadzenie kontroli w zakresie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego (OC rolników) oraz ubezpieczenia budynków wchodzących 
w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych (ubezpieczenia budynków rolniczych);
31) zawieranie umów na dzierżawę ogródków przydomowych oraz regulowanie stanu terenowo-prawnego gruntów wspólnot mieszkaniowych;
32) sporządzanie w terminie do końca marca każdego roku, sprawozdań dla Ministra Skarbu w/s przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego;
33) prowadzenie merytorycznego nadzoru nad działalnością Zakładu Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej i przedstawianie burmistrzowi okresowych informacji o działalności Zakładu;
34) prowadzenie spraw z zakresu utrzymania i eksploatacji oświetlenia ulicznego;
35) nadzór nad prowadzeniem spraw dotyczących targowisk, ich regulaminów, propozycji stawek opłat i sposobu poboru;
36) przygotowywanie propozycji stawek czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe;
37) występowanie do zarządców w sprawach interwencyjnych w zakresie utrzymania, obsługi, remontów budynków mieszkaniowych na wniosek wspólnot mieszkaniowych i osób trzecich;
38) interwencyjne działania w sprawach związanych z gospodarką mieszkaniową;
39) kontrola i rozliczanie zarządcy z rzeczowego i finansowego wykonania dotacji otrzymanych 
z budżetu gminy;
40) uczestnictwo przedstawiciela komórki i obsługa działalności komisji ds. mieszkaniowych (przydziały lokali, wypadki losowe);
41) wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem gospodarki komunalnej na terenie gminy:
a) prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych,
b) wydawanie zezwoleń na:
- odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
- opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
42) przygotowywanie projektów uchwał oraz opinii do wniosków o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;
43) nadzór nad cmentarzami komunalnymi, wojennymi, wyznaniowymi;
44) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obejmujących w szczególności:
a) organizowanie sprzątania ulic, placów, skwerów, parków i terenów komunalnych 
nie zagospodarowanych oraz takich, na których przerwano inwestycje gminne,
b) tworzenie warunków do selektywnej zbiórki, segregacji i składowania odpadów,
c) opracowywanie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w mieście,
d) opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie usuwania
i unieszkodliwiania odpadów,
e) opracowywanie wymagań wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe;
45) realizowanie zadań wynikających z ustawy prawo ochrony środowiska i ustawy o ochronie przyrody, a w szczególności:
a) wydawanie zezwoleń na wycięcie drzew i krzewów,
b) wymierzanie kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew i krzewów,
c) podejmowanie działań zapobiegających zagrożeniom środowiska naturalnego,
d) likwidacja dzikich wysypisk śmieci,
e) opracowywanie informacji o ilości i rodzajach gazów lub płynów wprowadzonych do powietrza,
f) naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska,
g) udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie;
46) realizowanie zadań wynikających z ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia, 
a w szczególności:
a) opracowywanie projektów uchwał dotyczących zmiany charakteru użytkowania gruntu rolnego na leśny,
b) przygotowywanie dokumentacji na podstawie postępowania administracyjnego;
47) zakładanie i utrzymanie parków i trawników na terenach stanowiących mienie komunalne;
48) utrzymywanie studzien publicznych i cieków wodnych;
49) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie zwierząt, w tym:
a) współpraca ze schroniskiem dla zwierząt w zakresie zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom,
b) wydawanie zezwoleń na posiadanie psa rasy uznanej za niebezpieczną;
50) wykonywanie zadań w zakresie gospodarowania wodami, ochrony wód i ich zasobów;
51) wydawanie opinii o sposobie zagospodarowania składników mienia komunalnego nie będących nieruchomościami;
52) realizacja, przy współudziale Wydziału Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich, zadań dotyczących zwalczania klęsk żywiołowych w tym prowadzenie spraw z zakresu ochrony przeciwpowodziowej i realizacji programów przeciwpowodziowych;
53) opiniowanie projektów prac geologicznych;
54) udział w programach zmierzających do podnoszenia aktywizacji gospodarczej i przeciwdziałania bezrobociu;
55) prowadzenie spraw z zakresu aktywnego zwalczanie bezrobocia, w tym:
a) organizacja robót publicznych,
b) organizacja prac społecznie użytecznych;
56) prowadzenie spraw związanych nadzorem nad świetlicami wiejskimi i mieniem przekazanym
do użytkowania przez jednostki pomocnicze gminy;
57) prowadzenie pomocniczej ewidencji środków trwałych i wyposażenia jednostek pomocniczych;
58) prowadzenie spraw w zakresu merytorycznej obsługi Funduszu Sołeckiego, w tym: analiza wniosków składanych przez sołectwa, współpraca z sołectwami w zakresie realizacji zadań, przygotowywanie umów, nadzór nad realizacją zadań, opisywanie faktur pod względem merytorycznym;
59) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem istniejących i wznoszeniem nowych pomników;
60) prowadzenie spraw z zakresu nadzoru właścicielskiego nad Krośnieńskim Przedsiębiorstwem Wodociągowo – Kanalizacyjnym Sp. z o.o.;
61) prowadzenie postępowań w sprawie ocen oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć, w tym:
a) opracowywanie postanowień w przedmiocie sporządzania raportu o oddziaływaniu 
na środowisko,
b) przeprowadzanie procedury i opracowywanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia;
62) opracowywanie postanowień – opinii w zakresie zatwierdzania programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi;
63) współdziałanie z właściwymi organami w zakresie realizacji ustawy – Prawo łowieckie;
64) prowadzenie dokumentacji i opracowywanie projektów uchwał dotyczących ustanawiania pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo – krajobrazowych;
65) realizacja zadań gminy wynikających z ustawy o Izbach Rolniczych ze szczególnym uwzględnieniem:
a) organizacji wyborów do izb,
b) zasięgania opinii izby o projektach aktów prawa miejscowego dotyczących rolnictwa,  rozwoju wsi i rynków rolnych;
66) prowadzenie spraw z zakresu profilaktyki weterynaryjnej;
67) prowadzenie zadań finansowanych przy współudziale Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych;
68) prowadzenie spraw związanych z nadawaniem nazw ulicom, placom, rondom, osiedlom i zmianą granic gminy;
69) realizacja zadań wynikających z ustawy o odpadach;
70) inspirowanie rozwoju komunalnego, a w szczególności rozwoju budownictwa lokali socjalnych 
z uwzględnieniem przepisów o finansowym wsparciu tworzenia takich lokali i mieszkań chronionych;
71) prowadzenie spraw związanych z lokalizacją reklam na gruntach będących własnością gminy, 
w tym sporządzanie i rozliczanie umów;
72) prowadzenie ewidencji i nadzór nad eksploatacją rowów komunalnych będących własnością gminy oraz spraw związanych z ich konserwacją i utrzymaniem.