23 listopada 2017 r. o godz. 16.30 w sali 1000 – lecia Krosna Odrzańskiego Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim przy ul. Parkowej 1 odbędzie się trzecia sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim.

Porządek obrad:

1) Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2) Informacja Przewodniczącej Młodzieżowej Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
3) Zgłaszanie i głosowanie ewentualnych wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
4) Przyjęcie rezygnacji Gabrieli Komisarek z funkcji Sekretarza i Radnej Młodzieżowej Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim.
5) Wybór Sekretarza Młodzieżowej Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim;
a) zgłaszanie kandydatów na funkcję Sekretarza Młodzieżowej Rady Miejskiej,
b) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
c) prezentacja kandydatów,
d) przeprowadzenie głosowania.
6) Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
7) Sprawy różne.
8) Zamknięcie sesji.