Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Między Odrą a Bobrem” w Zaborze oraz Fundacja „Ad Rem” z Gorzowa Wlkp., realizatorzy projektu pt. „Startuj z FIO!” w województwie lubuskim zapraszają na spotkanie informacyjne dotyczące projektu i warunków otrzymania mikrodotacji, które odbędzie się 1 sierpnia 2017 r. o godzinie 16.00 w Centrum Artystyczno – Kulturalnym „Zamek” w Krośnie Odrzańskim .


O mikrodotacje mogą starać się:


1.      Młode organizacje pozarządowe, które zostały wpisane do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację. Dodatkowo roczny przychód takiej organizacji za poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania nie może przekraczać 25 tys. zł.
2.      Grupy nieformalne z terenu województwa lubuskiego, czyli grupy składające się nie mniej niż trzech osób, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, bez osobowości prawnej.
3.      Grupy samopomocowe z terenu województwa lubuskiego, czyli dobrowolne zespoły osób, którego aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia ich członków.
4.      Patroni, czyli organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, które działają w imieniu grupy nieformalnej lub grupy samopomocowej (min. 3 osoby) podejmującej działania w sferach pożytku publicznego; a nie posiadającej osobowości prawnej. Grupa taka może ubiegać się o przyznanie mikrodotacji na realizację projektu w każdej ze sfer pożytku publicznego.
 
Na co mogą zostać wykorzystane mikrodotacje?

1.       Młoda organizacja pozarządowa może ubiegać się o przyznanie mikrodotacji na:

  • sprzęt biurowy,
  • sprzęt związany z obszarem działań organizacji,
  • koszty adaptacji lokalu,
  • oprogramowanie komputerowe,
  • podniesienie kwalifikacji pracowników lub wolontariuszy,
  • częściowe finansowanie kosztów osobowych związanych z obsługą księgową, prawną lub informatyczną,
  • poszerzenie zakresu świadczonych usług oraz pomoc w opracowaniu merytorycznych planów rozwoju (w tym również związanych z przyznaną mikrodotacją) na okres co najmniej 12 miesięcy. Koszt pomocy na opracowanie merytorycznego planu rozwoju nie może być wyższy niż 10% dotacji.
  • realizację zadań mieszczących się w sferze zadań publicznych określonej w art. 4 UoDPPioW.

2.       Patron może ubiegać o przyznanie mikrodotacji na realizację projektu, dzięki któremu konkretna grupa nieformalna będzie miało możliwość realizacji lokalnego przedsięwzięcia.