STYPENDIUM SZKOLNE 2017/2018

Informujemy, iż od dnia 16 sierpnia 2017 roku będzie można składać wnioski o przyznanie świadczenia pomocy materialnej dla uczniów (stypendium szkolne). Zgodnie z art. 90d ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) stypendium może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej
z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm lub narkomania.
Warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkiwanie na terenie gminy Krosno Odrzańskie.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 930, z późn. zm.)
– aktualnie 514 zł.

Stypendium nie przysługuje studentom.

Dokumentacją niezbędną do wydania decyzji dotyczącej stypendium szkolnego jest wniosek wraz z załącznikami.
Wnioski o stypendium szkolne należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta
w Krośnie Odrzańskim w godzinach pracy urzędu, w terminie: od 16 sierpnia 2017 r.
do 15 września 2017 r.
Wniosek w formie elektronicznej do pobrania na stronie w zakładce „Druki do pobrania” w dziale Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu.

 

 

Rządowy program pomocy uczniom w 2017 r. „Wyprawka szkolna"

W tym roku program skierowany jest do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:

• słabowidzących,
• niesłyszących,
• słabosłyszących,
• z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu lekkim,
• z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
• z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedna z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej,

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży:

• klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia,
• klasy I branżowej szkoły I stopnia,
• liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy

Dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych o których mowa w art. 3 pkt 24 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ale tylko w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczających do:
• klas II i III szkoły podstawowej – w przypadku gdy ci uczniowie nie korzystają z
podręcznika do zajęć z zakresu edukacji : polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
• klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w
branżowych szkołach I stopnia,
• klasy I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

Dofinansowanie udzielane jest na wniosek rodzica ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego albo pełnoletniego ucznia.

Wnioski należy pobrać i złożyć w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2017/2017, w terminie do dnia 8 września 2017 roku.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych - kliknij aby otworzyć