Nauczycielom kontraktowym, zatrudnionym w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie, którzy posiadają wymagane kwalifikacje oraz zakończą pomyślnie postępowanie egzaminacyjne – Gmina Krosno Odrzańskie, jako organ prowadzący szkoły nadaje stopień nauczyciela mianowanego w drodze decyzji administracyjnej.
 
Procedura wydania decyzji w sprawie nadania stopnia nauczyciela mianowanego, uzyskanego w drodze postępowania egzaminacyjnego przed komisją egzaminacyjną powołaną Zarządzeniem Burmistrza Krosna Odrzańskiego:
 
Wymagane dokumenty
Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego (na formularzu opracowanym przez Wydział Oświaty, Kultury i Sportu) wraz z załącznikami:
  • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe - poświadczone kopie,
  • akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego z uzasadnieniem – poświadczona kopia,
  • zaświadczenie dyrektora szkoły.
 
Formularze do pobrania
  • Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego (do pobrania)
 
Termin i sposób załatwienia
Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego nauczyciel zobowiązany jest złożyć w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu.
Dla nauczycieli, którzy złożą wnioski do dnia 30 czerwca przeprowadza się postępowanie egzaminacyjne do dnia 31 sierpnia danego roku.
Dla nauczycieli, którzy złożą wnioski do dnia 31 października przeprowadza się postępowanie egzaminacyjne do dnia 31 grudnia danego roku.
 
Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim ul. Parkowa 1
  • Biuro Obsługi Interesanta (budynek A) w godzinach pracy urzędu.
Informacje pozostałe
Zmiana wynagrodzenia nauczycieli, którzy zdali egzamin w okresie:
  • od 1 stycznia do 31 sierpnia danego roku nastąpi od 1 września danego roku,
  • od 1 września do 31 grudnia danego roku nastąpi z dniem 1 stycznia roku następnego.
Tryb odwoławczy
Nauczycielowi służy odwołanie od wydanej decyzji do Lubuskiego Kuratora Oświaty, przekazywane za pośrednictwem Burmistrza Krosna Odrzańskiego.
Podstawa prawna
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393).