Na terenie powiatu krośnieńskiego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. funkcjonują 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Jeden z nich mieści się w Krośnie Odrzańskim w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Piastów 10b, pok. nr 015, tel.: 68 383 02 91 i obsługiwany jest przez Okręgową Radę Adwokacką i/lub Okręgową Izbę Radców Prawnych na podstawie porozumienia z Powiatem Krośnieńskim w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

 Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, która spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:

1. W okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.
2. Posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. poz. 1863).
3. Uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693).
4. Posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U. Nr 205, poz. 1203).
5. Nie ukończyła 26 lat.
6. Ukończyła 65 lat.
7. W wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.
8. Jest w ciąży.
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu krośnieńskiego zostały utworzone i działają na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255).

Godziny otwarcia:

dzień tygodnia

dyżur w godz.:

Poniedziałek

13:00 – 17:00

Wtorek

11:00 – 15:00

Środa

11:00 – 15:00

Czwartek

13:00 – 17:00

Piątek

11:00 – 15:00

Więcej informacji na http://www.edukacja-prawna.info.pl/powiat-krosnienski/

2219 pomoc prawna