Burmistrz Krosna Odrzańskiego, po konsultacjach z Geodetą Powiatowym, zawiadamia mieszkańców ulic, których nazwy zostały zmienione, że zmiany w księgach wieczystych prowadzonych dla nieruchomości położonych przy tych ulicach, zostaną wprowadzone z urzędu. Właściciele nieruchomości nie będą ponosili żadnych kosztów związanych z aktualizacją ksiąg wieczystych, ani składać indywidualnie wniosków.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zlokalizowaną na ulicach, których nazwy zostały zmienione, zobowiązane są zgłosić ten fakt jak najszybciej w CEIDG. Z informacji przekazanych przez Urząd Skarbowy w Krośnie Odrzańskim wynika, że nie ma konieczności składania tam osobnego wniosku NIP 3, bowiem adres przedsiębiorcy zostanie zmieniony automatycznie po zgłoszeniu zmiany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej konieczne jest zgłoszenie zarówno do CEIDG, jak i do Urzędu Skarbowego.
Pozostałe osoby (nieprowadzące działalności gospodarczej) zobowiązane są uczynić to przy rozliczeniu podatkowym za 2017 rok. Samodzielnie należy poinformować również banki, dostawców energii elektrycznej, dostawcy gazu, usług telekomunikacyjnych oraz zakład pracy.
Osoby pobierające świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) powinny zgłosić zmianę na formularzu ZUS-ER-WZD-01.