1 stycznia 2018 r. zmieniły się zasady opłacania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wszystkie należności, bez względu na okres którego dotyczą, trzeba wpłacać na indywidualny numer rachunku bankowego.

Dotychczasowe konta zostały zamknięte. Jeśli płatnik nie otrzymał informacji o numerze rachunku składkowego powinien zgłosić się do ZUS albo zadzwonić do Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS (nr tel. 22 560 16 00).

W 2018 r. płatnik jednym przelewem opłaci składki na:
• ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe),
• ubezpieczenie zdrowotne,
• Fundusz Pracy,
• Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
• Fundusz Emerytur Pomostowych.

Oznacza to, że zamiast trzech albo czterech przelewów będzie wypełniał tylko jeden. Dzięki temu, że płatnik będzie miał swój numer rachunku składkowego, jego wpłaty zostaną od razu zaksięgowane na indywidualnym koncie (koncie płatnika składek).
Przy wypełnianiu danych do przelewu nie ma konieczności podawania, jakie składki opłaca i za jaki okres. ZUS każdą wpłatę podzieli proporcjonalnie na wszystkie ubezpieczenia i fundusze. Zrobi to na postawie składek za ostatni miesiąc, które płatnik wpisał do deklaracji rozliczeniowej albo które wpisał ZUS, jeśli płatnik był zwolniony z jej przekazywania.

Ważne!
Jeśli płatnik będzie miał długi składkowe, to wpłata pokryje najstarszą należność. Dzięki temu nie będą rosły odsetki za zwłokę.
Więcej informacji o e-Składce znajduje się na stronie www.zus.pl/eskladka