Projekt pn. „Piastowskie dziedzictwo Świętej Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim - etap I” realizowany jest przez Gminę Krosno Odrzańskie w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego, Poddziałanie 4.4.1 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego –Lubuskie 2020.

Celem projektu jest zwiększenie liczby mieszkańców Województwa Lubuskiego i Gminy Krosno Odrzańskie korzystających z zasobów kultury i dziedzictwa kulturowego, w wyniku efektywnego ich wykorzystania. Cel ten zostanie osiągnięty w wyniku udostępnienia dla zwiedzających wieży kościoła p.w. Świętej Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim, modernizacji otoczenia Kościoła, zakupu wyposażenia multimedialnego dla Centrum Kulturalno – Artystycznego „Zamek”.

Realizacja tego celu pozwoli na:
1) ochronę i zachowanie obiektów zabytkowych poprzez poprawę ich stanu technicznego,
2) ochronę posiadanego przez Gminę dziedzictwa kulturowego,
3) zwiększenie oferty kulturalnej Gminy, zarówno dla mieszkańców, jak i turystów,
4) podniesienie jakości życia mieszkańców Gminy poprzez zwiększenie dostępu do kultury,
5) zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy i związanej z tym poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej w branży turystycznej i okołoturystycznej.


Okres realizacji: III kw. 2018 - IV kw. 2020.
Kwota całkowitych wydatków kwalifikowanych: 5 081 440,08 PLN.
Kwota dofinansowania projektu: 4 065 152,05 PLN.

Wydział Finansowy - Referat Podatkowy

Druki:
DN- deklaracja na podatek od nieruchomości
IN- informacja w sprawie podatku od nieruchomości
ZN-A- dane o nieruchomościach
ZN-B- dane o zwolnieniach podatkowych
DR- deklaracja na podatek rolny
DL- deklaracja na podatek leśny
IR- informacja w sprawie podatku rolnego 
IL- informacja w sprawie podatku leśnego
DT-1- deklaracja na podatek od środków transportowych
DT-1/A- załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych

W roku podatkowym 2018 obowiązują druki wprowadzone uchwałą Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim Nr XLII/355/17 z dnia 29 listopada 2017 r. - w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

 • Decyzje wymiarowe przy kwocie zobowiązania nieprzekraczającej 7.80 zł (najniższy koszt doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru) nie będą wydawane, w związku z tym podatek poniżej tej kwoty nie będzie pobierany,

 • Jeżeli wysokość zobowiązania na dany rok podatkowy nie przekroczy kwoty 100,00 zł – wówczas podatek będzie płatny jednorazowo w pierwszej racie,

- dla osób fizycznych - do 15.03.2018 r.

- dla osób prawnych – do 31.01.2018 r.

 • Odsetek podatkowych nie nalicza się, jeżeli ich wysokość nie przekracza trzykrotnej wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez "Pocztę Polską" za nadanie poleconej przesyłki listowej. Obecnie kwota minimalna odsetek wynosi zatem 2,90 zł x 3 = 8,70 zł. Z zasad zaokrągleń odsetek wynika, że nie pobiera się odsetek w kwocie 8,00 zł (pobiera się od 9 zł wzwyż).

 

Podatek od nieruchomości

Stawki podatku od nieruchomości zgodnie z przyjętą Polityką podatkową Gminy na lata 2016-2021 uległy zmianie i wzrosły o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych stanowiący miarę inflacji w wysokości 1,3 %. W 2018 r. obowiązują stawki uchwalone uchwałą Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim Nr XLII/354/17 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Krosno Odrzańskie.

 

Podatek rolny

Cena żyta została podana w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 (M.P. z 2017 r. poz. 958) – cena wynosi 52,49 zł za 1 dt.

W związku z powyższym stawka podatku rolnego wynosi 131,2250 zł za 1 ha przeliczeniowy dla gruntów stanowiących gospodarstwo rolne oraz 262,4500 zł za 1 ha dla pozostałych gruntów.

 

Podatek leśny

Cena drewna została podana w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. (M.P. z 2017 r., poz.963) - cena wynosi 197,06 zł za 1 dt.

Stawka podatku leśnego na 2018 rok wynosi 43.3532 zł za jeden ha fizyczny lasu.

 

Podatek od środków transportowych

Stawki podatku od środków transportowych nie uległy zmianie i w 2018 r. obowiązują stawki uchwalone uchwałą Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim Nr XII/89/15 z dnia 27 października 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie.

Wzór deklaracji na podatek od środków transportowych zgodny z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19.11.2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz.U. z 2015 r. poz.2025).

 

Wieczyste użytkowanie, dzierżawa, spłata nieruchomości, czynsz najmu

Uchwała Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim Nr XL/341/17 z dnia 20 października 2017 r w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Krosno Odrzańskie lub jej jednostkom organizacyjnym, a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania tych ulg.

Wpłaty

Wpłat z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od środków transportowych oraz opłat z tytułu umów cywilnoprawnych (wieczyste użytkowanie, dzierżawa, spłata nieruchomości, czynsz najmu) należy dokonywać na wskazany rachunek bankowy: BZ WBK Oddz. Krosno Odrzańskie 91 1090 1551 0000 0000 5500 1055.

 

Kontakt

 1. Wymiar podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych - pokój nr 18, tel. 68 4109 734 i 38 4109 735,

 2. Wymiar podatku od osób prawnych oraz podatku od środków transportowych dla osób fizycznych
  i prawnych – pokój nr 24, tel. 68 4109 728,

 3. Egzekucja zaległości podatkowych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  (na terenie miasta Krosno Odrzańskie) – pokój nr 23, tel. 68 4109 726,

 4. Księgowość podatków – pokój nr 23, tel. 68 4109 727,

 5. Księgowość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – pokój nr 24, tel. 68 4109 728,

 6. Księgowość należności cywilnoprawnych (wieczyste użytkowanie, dzierżawa, spłata nieruchomości, czynsz najmu) – pokój nr 24, tel. 68 4109 729.

 

Inne druki
• Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach/stwierdzające stan zaległości*
• Wniosek o wydanie zaświadczenia o figurowaniu/niefigurowaniu w ewidencji podatkowej
• wniosek o zwrot opłaty skarbowej
• wniosek w sprawie zwrotu nadpłaty podatku od nieruchomości
• wniosek w sprawie nadpłaty podatku – łącznego zobowiązania pieniężnego
• wniosek w sprawie nadpłaty podatku od środków transportowych
• wniosek w sprawie nadpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

• wniosek w sprawie nadpłaty opłaty z tytułu umów cywilnoprawnych

 

 

Informacja dla rodziców, których dzieci
zostały zakwalifikowane do przedszkola w wyniku rekrutacji uzupełniającej
w roku szkolnym 2017/2018. 

Ze względu na trwające prace w obiekcie przyszłego przedszkola przy ulicy Piastów 2 oraz przedłużającym się terminem podpisania umowy pomiędzy gminą Krosno Odrzańskie, a Urzędem Marszałkowskim w sprawie dofinansowania inwestycji, rozpoczęcie funkcjonowania placówki opóźni się. W związku z powyższym otwarcie przedszkola nastąpi w październiku 2017 r.
Lista dzieci zakwalifikowanych po rekrutacji uzupełniającej do przedszkoli w roku szkolnym 2017/2018 zostanie wywieszona w Przedszkolu nr 3 im. Jana Brzechwy w Krośnie Odrzańskim,
ul. Piastów 6d. Przydział grupy do poszczególnego przedszkola będzie podany do końca sierpnia br.

Informacja dla rodziców, których dzieci
nie otrzymały miejsca w oddziałach żłobkowych w przedszkolach
w roku szkolnym 2017/2018.

Z przykrością informujemy, iż zmiany przewidywane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczące opieki żłobkowej, o których była mowa na spotkaniu w Urzędzie Miasta w maju br. nastąpią dopiero z dniem 1 stycznia 2018 r. Jednocześnie informujemy, iż w zmienionej ustawie nie przewiduje się możliwości lokowania oddziałów żłobkowych w przedszkolach, działających jako część przedszkola. W związku z powyższym gmina Krosno Odrzańskie planuje utworzenie żłobka z 4 oddziałami żłobkowymi w pierwszym kwartale 2018 r.

ue3

Projekt pn. „Rewitalizacja części dolnego miasta obejmująca ulice: Grobla, Bobrowa, Plac Prusa, Żeromskiego, Wodna, Rybaki w Krośnie Odrzańskim” realizowany jest przez Gminę Krosno Odrzańskie w ramach Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna, Działania 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Głównym celem projektu jest ożywienie zdegradowanego obszaru Dolnego Miasta w Krośnie Odrzańskim poprzez poprawę ładu przestrzennego i przystosowanie go do nowych funkcji społecznych, kulturalnych i gospodarczych. Inwestycja będzie polegała na przebudowie terenów zielonych, placu zabaw, dróg, chodników i parkingów, a także montażu małej architektury sprzyjającej integracji społecznej.

Realizacja projektu ma przyczynić się do poprawy:
- ładu przestrzenno-funkcjonalnego oraz estetyki części dolnego miasta,
- wzrostu poziomu aktywności gospodarczej,
- stanu infrastruktury technicznej służącej mieszkańcom.

Okres realizacji Projektu obejmuje lata 2016 - 2017 r.
Całkowita wartość nakładów finansowych projektu - 4 489 818,15 zł.
Poziom dofinansowania - 85% kwoty wydatków kwalifikowalnych.
Dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego i Budżetu Państwa stanowi 3 816 345,39 zł.

Wydział Finansowy - Referat Podatkowy

Druki:
DN- deklaracja na podatek od nieruchomości
IN- informacja w sprawie podatku od nieruchomości
ZN-A- dane o nieruchomościach
ZN-B- dane o zwolnieniach podatkowych
DR- deklaracja na podatek rolny
DL- deklaracja na podatek leśny
IR- informacja w sprawie podatku rolnego
IL- informacja w sprawie podatku leśnego
DT-1- deklaracja na podatek od środków transportowych
DT-1/A- załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych

W roku podatkowym 2017 obowiązują druki wprowadzone uchwałą Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim Nr XIV/101/15 z dnia 30 listopada 2015 r. - w sprawie określenia formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz uchwałą zmieniającą Nr XXIX/229/16 Rady Miejskiej
w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 listopada 2016 r. – o zmianie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

• Decyzje wymiarowe przy kwocie zobowiązania nieprzekraczającej 6,10 zł (najniższy koszt doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru) nie będą wydawane, w związku z tym podatek poniżej tej kwoty nie będzie pobierany,
• Jeżeli wysokość zobowiązania na dany rok podatkowy nie przekroczy kwoty 100,00 zł – wówczas podatek będzie płatny jednorazowo w pierwszej racie,
- dla osób fizycznych - do 15.03.2017 r.
- dla osób prawnych – do 31.01.2017 r.
• Odsetek podatkowych nie nalicza się, jeżeli ich wysokość nie przekracza trzykrotnej wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez "Pocztę Polską" za nadanie poleconej przesyłki listowej. Obecnie kwota minimalna odsetek wynosi zatem 2,90 zł x 3 = 8,70 zł. Z zasad zaokrągleń odsetek wynika, że nie pobiera się odsetek w kwocie 8,00 zł (pobiera się od 9 zł wzwyż).

Podatek od nieruchomości
Stawki podatku od nieruchomości zgodnie z przyjętą Polityką podatkową Gminy na lata 2016-2021 uległy zmianie i wzrosły o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych stanowiący miarę inflacji w wysokości 1/3 %. W 2017 r. obowiązują stawki uchwalone uchwałą Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim Nr XXIX/229/16 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Krosno Odrzańskie.

Podatek rolny
Cena żyta została podana w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 (M.P. z 2016 r. poz. 993) – cena wynosi 52,44 zł za 1 dt.
W związku z powyższym stawka podatku rolnego wynosi 131,1000 zł za 1 ha przeliczeniowy dla gruntów stanowiących gospodarstwo rolne oraz 262,2000 zł za 1 ha dla pozostałych gruntów.

Podatek leśny
Cena drewna została podana w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. (M.P. z 2016 r., poz.996) - cena wynosi 191,01 zł za 1 dt.
Stawka podatku leśnego na 2016 rok wynosi 42,0222 zł za jeden ha fizyczny lasu.

Podatek od środków transportowych
Stawki podatku od środków transportowych nie uległy zmianie i w 2017 r. obowiązują stawki uchwalone uchwałą Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim Nr XII/89/15 z dnia 27 października 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie.
Wzór deklaracji na podatek od środków transportowych zgodny z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19.11.2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz.U. z 2015 r. poz.2025).

Wieczyste użytkowanie, dzierżawa, spłata nieruchomości, czynsz najmu
Uchwała Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim Nr LII/402/14 z dnia 15 września 2014 r.
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych.

Wpłaty
Wpłat z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od środków transportowych oraz opłat z tytułu umów cywilnoprawnych (wieczyste użytkowanie, dzierżawa, spłata nieruchomości, czynsz najmu) należy dokonywać na wskazany rachunek bankowy: BZ WBK Oddz. Krosno Odrzańskie 91 1090 1551 0000 0000 5500 1055.

Kontakt
1. Wymiar podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych - pokój nr 18, tel. 68 4109 734 i 38 4109 735,
2. Wymiar podatku od osób prawnych oraz podatku od środków transportowych dla osób fizycznych i prawnych – pokój nr 24, tel. 68 4109 728,
3. Egzekucja zaległości podatkowych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi(na terenie miasta Krosno Odrzańskie) – pokój nr 23, tel. 68 4109 726,
4. Księgowość podatków – pokój nr 23, tel. 68 4109 727,
5. Księgowość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – pokój nr 24, tel. 68 4109 728,
6. Księgowość należności cywilnoprawnych (wieczyste użytkowanie, dzierżawa, spłata nieruchomości, czynsz najmu) – pokój nr 24, tel. 68 4109 729.

Inne druki
wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości
wniosek o wydanie zaświadczenia o figurowaniu lub niefigurowaniu w ewidencji podatkowej
wniosek o zwrot opłaty skarbowej
wniosek w sprawie zwrotu nadpłaty podatku od nieruchomości
wniosek w sprawie nadpłaty podatku – łącznego zobowiązania pieniężnego
wniosek w sprawie nadpłaty podatku od środków transportowych
wniosek w sprawie nadpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

We wszystkich konkursach dla organizacji pozarządowych ogłaszanych od grudnia 2016 r. przez Gminę Krosno Odrzańskie oraz w trybie pozakonkursowym obowiązkowo organizacje pozarządowe będą musiały składać oferty za pośrednictwem systemu naboru wniosków „WITKAC”.

Pierwsze podejrzenia o szkodliwości azbestu dla zdrowia pochodzą z lat 1900 – 1906. Współcześnie wiadomo, że azbest jest bardzo groźnym czynnikiem chorobotwórczym (całkowita liczba zgonów spowodowanych chorobami azbestozależnymi w Wielkiej Brytanii, Belgii, Niem-czech, Szwajcarii, Norwegii, Polsce i Estonii wynosi ok. 15 tys. rocznie), przy czym niebezpie-czeństwo pojawia się wskutek rozpylenia w powietrzu włókien azbestowych, uwalnianych w trak-cie wydobycia azbestu oraz w procesie produkcji, obróbki i eksploatacji wyrobów zawierających azbest, a także podczas ich uszkodzenia lub wskutek ich korozji.

Włókna azbestu trafiają do organizmu głównie drogą oddechową, z wdychanym powietrzem,
i w niewielkim tylko stopniu przez skórę i z układu pokarmowego. Źródłem narażenia,
prócz zanieczyszczonego powietrza, może być woda, do której azbest trafia z gleb zanieczyszczonych azbestem, ze ścieków przemysłowych, atmosfery i rur azbestowo-cementowych. Przypuszcza się, że woda wodociągowa zawiera średnio poniżej 1 wł./cm3. Również artykuły żywnościowe mogą być zanieczyszczone cząstkami azbestu, pochodzącego z wody lub talku wykorzystywanego do polerowania ryżu.

Właściwości chorobotwórcze włókien azbestowych zależą od takich czynników jak rodzaj azbestu, wymiary i kształt włókien, ich stężenie, czas ekspozycji organizmu na ich działanie, a także efektywność biologicznych mechanizmów oczyszczania układu oddechowego oraz ewentualnego wpływu innych toksyn. Wszystkie rodzaje azbestu są niebezpieczne dla zdrowia ale za najniebezpieczniejszy uważa się azbest krokidolitowy, ze względu na mechanizm rozdrabniania jego włókien, ich rozmiary oraz trwałość
w warunkach fizjologicznych. Za najistotniejszy czynnik aktywności kancerogennej (rakotwórczej)
i fibrogennej (po-wstawanie zbliznowaceń) azbestu uważa się kształt jego włókien – cienki i wydłużony. Największe zagrożenie dla organizmu stanowią włókna respirabilne, czyli takie, które dostają się
z wdychanym powietrzem do pęcherzyków płucnych, skąd mogą penetrować tkankę płucną. Krytyczne
wymiary włókien respirabilnych azbestu: długość > 5 μm, średnica < 3 μm i stosunek długości do średnicy włókien jak 3:1. Wdychane do płuc włókna są pochłaniane (fagocytowane) przez komórki układu odpornościowego (makrofagi), jednak ze względu na swoją długość nie mieszczą się w komórce,
tylko wystają z niej powodując wyciek jej zawartości, wniknie ewentualnych toksyn, a ostatecznie obumarcie komórki. Efektem jest powstawanie zbliznowaceń lub indukcja procesu nowotworowego.

Narażenie na działanie wysokich stężeń włókien azbestu jest największe w przypadku ekspozycji zawodowej, związanej z pracą przy wydobyciu azbestu lub produkcji i obróbce wyrobów zawierających azbest. Najwyższe dopuszczalne stężenie (NDS) włókien azbestu na stanowisku pra-cy wynosi 0,2 wł./cm3, przy czym, w zakładach produkcji wyrobów zawierających azbest, stężenie to wynosiło w przeszłości nawet kilkadziesiąt wł./cm3. Podwyższone stężenie włókien azbestowych występuje również w okolicach wymienionych instalacji (ekspozycja parazawodowa). Ekspozycja środowiskowa natomiast spowodowana jest występowaniem azbestu w powietrzu atmosferycznym, wodzie pitnej i artykułach spożywczych.

W polskich przepisach brak jest określenia dopuszczalnego poziomu zanieczyszczeń powietrza azbestem wewnątrz budynków. Przyjmuje się, że maksymalna akceptowalna wartość zanieczyszczenia powietrza włóknami respirabilnymi azbestu to 1000 wł./m3. Wdychane z powietrzem włókna azbestowe kumulują się w płucach przez całe życie, a pierwsze objawy chorobowe mogą ujawnić się nawet po 50 latach
od pierwszej ekspozycji na ich działanie (okres utajenia, latencji). Kancerogenne działanie włókien azbestowych może być wzmacniane współdziałaniem innych czynników toksycznych, np. palenie tytoniu przy jednoczesnym narażeniu na działanie azbestu zwiększa ryzyko wystąpienia raka płuc 50-ciokrotnie. Narażenie na pył azbestowy może być przyczyną następujących chorób układu oddechowe-go (choroby zawodowe):

·      pylica azbestowa (azbestoza) – zwłóknienie tkanki płucnej, będące nieuleczalną chorobą
zawodową występującą u osób narażonych na długotrwałe narażenie na wysokie stężenia pyłu azbestowego prowadzącą do niewydolności oddechowej,

·      łagodne zmiany opłucnowe – występują pod postacią zgrubień, blaszek lub blizn będących skutkiem zwłóknienia tkanki płucnej,rak płuca – najczęściej występujący nowotwór złośliwy powodowany przez azbest,

·    rak oskrzela,międzybłoniak opłucnej – rzadko występujący nowotwór złośliwy spowodowany długotrwałym narażeniem nawet na nie duże stężenia włókien azbestu,przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli.

Podejrzewa się, że azbest może być również przyczyną takich schorzeń jak nowotwory krtani, żołądka
i jelit, trzustki, jajnika
, czy chłoniaki.

Opracował: Jakub Skorupski www.gaja.pl

Azbest - występowanie i wpływ na otoczenie

Azbest jest nazwą handlową minerałów włóknistych – pod względem chemicznym: krzemianów, metali: magnezu, żelaza, sodu, wapnia.

Azbest charakteryzuje się następującymi właściwościami:

·      odpornością na wysokie temperatury (ogniotrwałość),

·      termoizolacyjnością,

·      dźwiękochłonnością,

·      odpornością na działanie chemikaliów, kwasów, zasad, wody morskiej,

·      elastycznością (możliwość przędzenia, tkania),

·      odpornością na rozciąganie i ściskanie.

Zastosowanie

Azbest znalazł zastosowanie w ok. 1000 technologii przemysłowych. Ponad 80% azbestu zużywane było
do produkcji wyrobów azbestowo-cementowych. Ponadto wykonywano z niego wyroby: izolacyjne, cierne, uszczelniające, hydroizolacyjne i inne.

·      Wyroby azbestowo-cementowe: płyty faliste, płyty „karo”, płyty płaskie stosowane jako elewacje zewnętrzne, płyty okładzinowe, ściany osłonowe i działowe, płyty dekarskie, rury wodociągowe
i kanalizacyjne

·      Wyroby izolacyjne: wata, włóknina, sznury, przędza, tkaniny termoizolacyjne, taśmy; stosowane są do izolacji kotłów parowych, wymienników ciepła, zbiorników, przewodów rurowych; w zależności od przeznaczenia zawierają od 75 do 100% azbestu.

·      Wyroby cierne: okładziny cierne i taśmy hamulcowe, stosowane do różnego typu hamulców.

·   Wyroby uszczelniające: tektury, szczeliwa plecione, płyty azbestowo-kauczukowe, azbestowo-gumowe; wyroby te stosowane są do uszczelniania części pracujących w wysokich temperaturach,
w środowisku chemikaliów, gazów aktywnych, smarów, rozpuszczalników, gazów spalinowych.

·Wyroby hydroizolacyjne: lepiki asfaltowe, kity uszczelniające, wypełniacze lakierów, asfalty drogowe uszlachetnione, zaprawy gruntujące, papa dachowa, płytki podłogowe, filtry; zawierają
od 20 do 40% azbestu.

Całkowity zakaz importu azbestu, produkcji wyrobów azbestowych i obrotu nimi obowiązuje w:
– UE od 1 stycznia 2005 r.,
– Polsce praktycznie od 1998 r. (Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest).

Źródła zanieczyszczeń środowiska azbestem:

·    źródła naturalne: kopalnie azbestu, zanieczyszczenia złóż węgla kamiennego, rud miedzi, niklu, kamienia budowlanego, talku, wód przepływających przez złoża azbestu i inne,

·    źródła związane z przetwórstwem azbestu: wydalanie na zewnątrz zakładu ok. 100 g pyłu na 1 tonę azbestu (obliczenia w zakładzie stosującym filtry),

·    korozja wyrobów zawierających azbest: płyt azbestowo-cementowych, rur kanalizacyjnych, okładzin ciernych, materiałów izolacyjnych,

·    źródła wewnątrz pomieszczeń: urządzenia grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, izolacje zawierające azbest,

·      odpady przemysłowe związane z przetwórstwem azbestu.

Charakterystyka zanieczyszczenia środowiska azbestem polega na:

1.    praktycznej niezniszczalności włókien azbestu,

2.    uwalnianiu się włókien z materiałów zawierających azbest w miarę ich degradacji,

3.    rozproszeniu źródeł emisji pyłu azbestu.

 

Wpływ azbestu na zdrowie

Pierwsze podejrzenia o szkodliwości azbestu dla zdrowia pochodzą z lat 1900 – 1906. Współcześnie wiadomo, że azbest jest bardzo groźnym czynnikiem chorobotwórczym (całkowita liczba zgonów spowodowanych chorobami azbestozależnymi w Wielkiej Brytanii, Belgii, Niem-czech, Szwajcarii, Norwegii, Polsce i Estonii wynosi ok. 15 tys. rocznie), przy czym niebezpie-czeństwo pojawia się wskutek rozpylenia w powietrzu włókien azbestowych, uwalnianych w trak-cie wydobycia azbestu oraz w procesie produkcji, obróbki i eksploatacji wyrobów zawierających azbest, a także podczas ich uszkodzenia
lub wskutek ich korozji.

Włókna azbestu trafiają do organizmu głównie drogą oddechową, z wdychanym powietrzem,
i w niewielkim tylko stopniu przez skórę i z układu pokarmowego. Źródłem narażenia,
prócz zanieczyszczonego powietrza, może być woda, do której azbest trafia z gleb zanieczyszczonych azbestem, ze ścieków przemysłowych, atmosfery i rur azbestowo-cementowych. Przypuszcza się, że woda wodociągowa zawiera średnio poniżej 1 wł./cm3. Również artykuły żywnościowe mogą być zanieczyszczone cząstkami azbestu, pochodzącego z wody lub talku wykorzystywanego do polerowania ryżu.

Właściwości chorobotwórcze włókien azbestowych zależą od takich czynników jak rodzaj azbestu, wymiary i kształt włókien, ich stężenie, czas ekspozycji organizmu na ich działanie, a także efektywność biologicznych mechanizmów oczyszczania układu oddechowego oraz ewentualnego wpływu innych toksyn. Wszystkie rodzaje azbestu są niebezpieczne dla zdrowia ale za najniebezpieczniejszy uważa się azbest krokidolitowy, ze względu na mechanizm rozdrabniania jego włókien, ich rozmiary oraz trwałość
w warunkach fizjologicznych. Za najistotniejszy czynnik aktywności kancerogennej (rakotwórczej)
i fibrogennej (po-wstawanie zbliznowaceń) azbestu uważa się kształt jego włókien – cienki i wydłużony. Największe zagrożenie dla organizmu stanowią włókna respirabilne, czyli takie, które dostają się
z wdychanym powietrzem do pęcherzyków płucnych, skąd mogą penetrować tkankę płucną. Krytyczne
wymiary włókien respirabilnych azbestu: długość > 5 μm, średnica < 3 μm i stosunek długości do średnicy włókien jak 3:1. Wdychane do płuc włókna są pochłaniane (fagocytowane) przez komórki układu odpornościowego (makrofagi), jednak ze względu na swoją długość nie mieszczą się w komórce,
tylko wystają z niej powodując wyciek jej zawartości, wniknie ewentualnych toksyn, a ostatecznie obumarcie komórki. Efektem jest powstawanie zbliznowaceń lub indukcja procesu nowotworowego.

Narażenie na działanie wysokich stężeń włókien azbestu jest największe w przypadku ekspozycji zawodowej, związanej z pracą przy wydobyciu azbestu lub produkcji i obróbce wyrobów zawierających azbest. Najwyższe dopuszczalne stężenie (NDS) włókien azbestu na stanowisku pra-cy wynosi 0,2 wł./cm3, przy czym, w zakładach produkcji wyrobów zawierających azbest, stężenie to wynosiło w przeszłości nawet kilkadziesiąt wł./cm3. Podwyższone stężenie włókien azbestowych występuje również w okolicach wymienionych instalacji (ekspozycja parazawodowa). Ekspozycja środowiskowa natomiast spowodowana jest występowaniem azbestu w powietrzu atmosferycznym, wodzie pitnej i artykułach spożywczych.

W polskich przepisach brak jest określenia dopuszczalnego poziomu zanieczyszczeń powietrza azbestem wewnątrz budynków. Przyjmuje się, że maksymalna akceptowalna wartość zanieczyszczenia powietrza włóknami respirabilnymi azbestu to 1000 wł./m3. Wdychane z powietrzem włókna azbestowe kumulują się w płucach przez całe życie, a pierwsze objawy chorobowe mogą ujawnić się nawet po 50 latach
od pierwszej ekspozycji na ich działanie (okres utajenia, latencji). Kancerogenne działanie włókien azbestowych może być wzmacniane współdziałaniem innych czynników toksycznych, np. palenie tytoniu przy jednoczesnym narażeniu na działanie azbestu zwiększa ryzyko wystąpienia raka płuc 50-ciokrotnie. Narażenie na pył azbestowy może być przyczyną następujących chorób układu oddechowe-go (choroby zawodowe):

·      pylica azbestowa (azbestoza) – zwłóknienie tkanki płucnej, będące nieuleczalną chorobą
zawodową występującą u osób narażonych na długotrwałe narażenie na wysokie stężenia pyłu azbestowego prowadzącą do niewydolności oddechowej,

·      łagodne zmiany opłucnowe – występują pod postacią zgrubień, blaszek lub blizn będących skutkiem zwłóknienia tkanki płucnej,rak płuca – najczęściej występujący nowotwór złośliwy powodowany przez azbest,

·      rak oskrzela,międzybłoniak opłucnej – rzadko występujący nowotwór złośliwy spowodowany długotrwałym narażeniem nawet na nie duże stężenia włókien azbestu,przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli.

Podejrzewa się, że azbest może być również przyczyną takich schorzeń jak nowotwory krtani, żołądka
i jelit, trzustki, jajnika
, czy chłoniaki.

Opracował: Jakub Skorupski www.gaja.pl

Azbest - występowanie i wpływ na otoczenie

Azbest jest nazwą handlową minerałów włóknistych – pod względem chemicznym: krzemianów, metali: magnezu, żelaza, sodu, wapnia.

Azbest charakteryzuje się następującymi właściwościami:

·      odpornością na wysokie temperatury (ogniotrwałość),

·      termoizolacyjnością,

·      dźwiękochłonnością,

·      odpornością na działanie chemikaliów, kwasów, zasad, wody morskiej,

·      elastycznością (możliwość przędzenia, tkania),

·      odpornością na rozciąganie i ściskanie.

Zastosowanie

Azbest znalazł zastosowanie w ok. 1000 technologii przemysłowych. Ponad 80% azbestu zużywane było
do produkcji wyrobów azbestowo-cementowych. Ponadto wykonywano z niego wyroby: izolacyjne, cierne, uszczelniające, hydroizolacyjne i inne.

·      Wyroby azbestowo-cementowe: płyty faliste, płyty „karo”, płyty płaskie stosowane jako elewacje zewnętrzne, płyty okładzinowe, ściany osłonowe i działowe, płyty dekarskie, rury wodociągowe
i kanalizacyjne

·      Wyroby izolacyjne: wata, włóknina, sznury, przędza, tkaniny termoizolacyjne, taśmy; stosowane są do izolacji kotłów parowych, wymienników ciepła, zbiorników, przewodów rurowych; w zależności od przeznaczenia zawierają od 75 do 100% azbestu.

·      Wyroby cierne: okładziny cierne i taśmy hamulcowe, stosowane do różnego typu hamulców.

·      Wyroby uszczelniające: tektury, szczeliwa plecione, płyty azbestowo-kauczukowe, azbestowo-gumowe; wyroby te stosowane są do uszczelniania części pracujących w wysokich temperaturach,
w środowisku chemikaliów, gazów aktywnych, smarów, rozpuszczalników, gazów spalinowych.

·      Wyroby hydroizolacyjne: lepiki asfaltowe, kity uszczelniające, wypełniacze lakierów, asfalty drogowe uszlachetnione, zaprawy gruntujące, papa dachowa, płytki podłogowe, filtry; zawierają
od 20 do 40% azbestu.

Całkowity zakaz importu azbestu, produkcji wyrobów azbestowych i obrotu nimi obowiązuje w:
– UE od 1 stycznia 2005 r.,
– Polsce praktycznie od 1998 r. (Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest).

Źródła zanieczyszczeń środowiska azbestem:

·      źródła naturalne: kopalnie azbestu, zanieczyszczenia złóż węgla kamiennego, rud miedzi, niklu, kamienia budowlanego, talku, wód przepływających przez złoża azbestu i inne,

·      źródła związane z przetwórstwem azbestu: wydalanie na zewnątrz zakładu ok. 100 g pyłu na 1 tonę azbestu (obliczenia w zakładzie stosującym filtry),

·      korozja wyrobów zawierających azbest: płyt azbestowo-cementowych, rur kanalizacyjnych, okładzin ciernych, materiałów izolacyjnych,

·      źródła wewnątrz pomieszczeń: urządzenia grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, izolacje zawierające azbest,

·      odpady przemysłowe związane z przetwórstwem azbestu.

Charakterystyka zanieczyszczenia środowiska azbestem polega na:

1.    praktycznej niezniszczalności włókien azbestu,

2.    uwalnianiu się włókien z materiałów zawierających azbest w miarę ich degradacji,

3.    rozproszeniu źródeł emisji pyłu azbestu.