Skład Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim

1.

Fijałkowski Leszek Stanisław

2.

Forster Krystian Krzysztof

3.

Garczyński Piotr

4.

Górski Marek Andrzej

5.

Grycan Mariusz

6.

Klepczyńska Ewa Krystyna

7.

Kolczyńska Katarzyna

8.

Kozakiewicz Artur Marek

9.

Kwapisiewicz Dorota Wiktoria

10.

Narkun Robert

11.

Potocka Kazimiera

12.

Rauba Kazimierz Jan

13.

Rogowski Tomasz Rafał

14.

Sujak Radosław Zenon

15.

Zaborowicz Bartosz Paweł

 

 http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie/224/Rada_Miejska/

 

Komisje Rady Miejskiej:

1. Komisja Rewizyjna
Skład Komisji:
1) Kazimierz Rauba - przewodniczący komisji;
2) Leszek Fijałkowski;
3) Katarzyna Kolczyńska;
4) Kazimiera Potocka.

Zadania Komisji:
1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod względem:
1) legalności;
2) gospodarności;
3) rzetelności;
4) celowości;
5) zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.
2. Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu Gminy.
3. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanych w uchwałach Rady.

2. Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 

Skład Komisji:
1) Robert Narkun - przewodniczący komisji;
2) Marek Górski;
3) Radosław Sujak;
4) Kazimierz Rauba;
5) Mariusz Grycan.

Przedmiotem działania komisji są w szczególności następujące sprawy :
1) budżet gminy,
2) ustalanie kierunków rozwoju,
3) plany inwestycji wieloletnich,
4) inwestycje komunalne,
5) gospodarka nieruchomościami,
6) utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
7) podatki i opłaty lokalne,
8) opłaty czynszowe,
9) funkcjonowanie gminnych jednostek organizacyjnych,
10) współpraca z społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz instytucji pozarządowych;

3. Komisja Porządku Publicznego i Infrastruktury Komunalnej

Skład Komisji:
1) Bartosz Zaborowicz - przewodniczący komisji;
2) Ewa Klepczyńska;
3) Krystian Forster;
4) Tomasz Rogowski.

Przedmiotem działania komisji są w szczególności następujące sprawy :
1) projekty zagospodarowania przestrzennego,
2) budownictwo socjalne i komunalne,
3) gospodarka nieruchomościami,
4) lokalny transport,
5) usługi dla ludności,
6) ochrona środowiska, przyrody i gospodarka wodna,
7) melioracje,
8) ochrona przeciwpowodziowa,
9) rolnictwo,
10) usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych,
11) utrzymania czystości oraz urządzeń sanitarnych,
12) wysypiska gminne i ponadgminne,
13) utylizacja odpadów komunalnych,
14) utrzymania gminnych dróg, ulic, mostów, placów, chodników,
15) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
16) ochrony p.poż.
 

4. Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych 

Skład Komisji:
1) Kazimiera Potocka - przewodnicząca komisji;
2) Dorota Kwapisiewicz;
3) Katarzyna Kolczyńska;
4) Leszek Fijałkowski.

Przedmiotem działania komisji są w szczególności następujące sprawy :
1) edukacja publiczna w zakresie: gimnazjów, szkół podstawowych, przedszkoli i innych placówek oświatowo - wychowawczych,
2) żłobka,
3) bibliotek gminnych,
4) placówek upowszechniania kultury i sportu,
5) upowszechniania idei samorządności,
6) związków gmin i stowarzyszeń,
7) nagrody kulturalnej,
8) honorowe obywatelstwa,
9) stypendia,
10) opieka społeczna i zdrowotna,
11) gminne programy przeciwdziałania patologiom,
12) przestrzeganie zasad współżycia społecznego,
13) promocja gospodarcza i turystyczna.

 

Marek Cebula foto  Marek Cebula
Burmistrz Krosna Odrzańskiego, Poseł na Sejm VI kadencji, przedsiębiorca i społecznik. Współzałożyciel i długoletni prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych SKARPA, prezes Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego oraz Stowarzyszenia na Rzecz Miast i Gmin Nadodrzańskich. Samorządowiec Roku Regionu Lubuskiego wg Tygodnika WPROST. Ukończył studia na Wydziale Leśnym Akademii Rolniczej w Poznaniu z tytułem zawodowym magistra inżyniera leśnictwa, jednak w swoim zawodzie przepracował tylko kilka miesięcy. W latach 1992-2007 prowadził własną działalność gospodarczą, a w 2002 roku zadebiutował w lokalnej polityce zostając Radnym Miejskim. W 2006 roku, po przegranych wyborach samorządowych, zasiadł w Radzie Powiatu Krośnieńskiego, a w 2007 roku, z woli Lubuszan, objął mandat poselski. W 2010 roku ponownie zawalczył o stanowisko Burmistrza Krosna Odrzańskiego, tym razem z powodzeniem. W 2014 i 2018 w pierwszych turach kolejnych wyborów samorządowych z powodzeniem ponownie ubiegał się reelekcję na urząd burmistrza. Miłośnik motoryzacji i jazdy na rowerze. Człowiek dialogu. W swoim życiu wierny mickiewiczowskiej zasadzie „sięgaj, gdzie wzrok nie sięga”, wierząc, że wszystko można osiągnąć wytrwałą pracą, okraszoną dużą dozą pasji i serca wkładanego w realizację codziennych obowiązków.
 Roman Sieminski 3  Roman Siemiński
Zastępca Burmistrza Krosna Odrzańskiego, absolwent AWF w Gorzowie Wielkopolskim (1988 r.) oraz studiów podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego (2001 r.). Ukończył również studia podyplomowe na kierunku Menadżer Sportu na Uniwersytecie Zielonogórskim (2013 r.), Akademię Liderów Samorządowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu (2014 r.) oraz bezpieczeństwo i higienę pracy na Wydziale Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim (2017 r.). Samorządowiec z ponad 20-letnim doświadczeniem. W latach 1998 – 2004 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej w Cybince, w latach 2004 – 2014 był Burmistrzem tej Gminy. W grudniu 2014 r. został powołany na stanowisko Zastępcy Burmistrza Słubic, które piastował do stycznia 2019 r. Członek wielu stowarzyszeń, współorganizator wydarzeń kulturalnych i sportowych. Za swoją aktywność społeczną i zawodową wyróżniony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Honorową Odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej, Brązowym i Srebrnym Medalem za Zasługi dla obronności kraju, Brązowym Medalem za Zasługi dla Policji, Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa, Odznaką za Zasługi dla Związku Kombatantów RP oraz odznaczeniami Polskiego Związku Lekkiej Atletyki i Polskiego Związku Kolarskiego.